Modyfikowano: 2014-11-20

Jan F. Jacko

 

PRACE DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE, PODYPLOMOWE

 

Seminarium magisterskie

Sala 2.347 lub 2.324

 

*     Terminy: 23X, godz. 14-19; 6XI, godz. 14-19; 13XI, godz. 13-18, 20. XI, godz. 14.30 – 16.30. Terminarz był uzgodniony z grupą. Proszę usprawiedliwiać nieobecności.

*     Można mnie odwiedzać też w trakcie konsultacji.

*     Czekam na całość do 1 lutego 2015

*     Teksty zawsze w dwu postaciach: wydruk (do mojej skrzynki korespondencyjnej) i mailem (rozszerzenia: rtf, doc, odt)

*     Badania mogą być empiryczne (badania własne, analiza statystyczna), teoretyczne (np. analiza stanu badań, koncepcji, teorii, wyjaśnianie, analiza porównawcza rozwiązań) lub przeglądowe (analiza literatury przedmiotu w temacie)

*     Schemat przygotowań:

1.     Przeczytaj o metodologii pisania prac (na początek wystarczy 1 i 2):

a)     http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/ZasadyPisaniaPrac.htm

b)     http://www.inibi.umk.pl/~krys/tutorial.pdf

c)     Cele (ss. 19-43): https://www.wsaib.pl/files/biblioteka/zasoby_cyfrowe/Metodologia%20ogolna.pdf

d)     Badania: http://procesy.ue.wroc.pl/uploads/Nowosielski/Metody%20bada%C5%84%20naukowych%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20cz1.pdf

e)     http://wydawnictwoptm.pl/blog/wp-content/uploads/2014/01/B.-R.-Kuc-Badania-empiryczne-i-ich-znaczenie.pdf

f)      Aims and objectives: http://mycourse.solent.ac.uk/mod/book/view.php?id=2744&chapterid=1293

2.     Wybierz interesujący Cię temat lub kilka tematów.

3.     Przeszukaj literaturę, do której masz dostęp, zacznij w bibliotece wydziałowej, a potem tu: http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-danych

4.     Określ naukowy cel i metodę pracy: „dokąd” chcesz dojść i jaką „drogą”. Przedyskutuj je ze mną.

5.     Prześlij wstęp i propozycję bibliografii (1 stronicowym wstęp; przykładowa struktura: cel, metoda, stan badań, oczekiwane wyniki).

6.     Otrzymasz decyzję o przyjęciu Cię na seminarium.

*     Harmonogram:

1.     Szkic wstępu i 1 rozdziału należy oddać 2 miesiące przed końcem pierwszego roku

2.     Całość - do 1 lutego roku, w którym ma być obrona

3.     Ostateczną wersję pracy (po korektach) – najpóźniej miesiąc przed obroną (po tym terminie nie przyjmuję prac, musimy mieć czas na awaryjne korekty po recenzjach).

*     Zachęcam do udziału w konferencjach – dają inspirację, okazję do zdobycia wiedzy, kontaktów (naukowych i zawodowych) i publikacji. Służę pomocą.

*     Na etapie 6-7 pomagam w uzyskaniu legalnego dostępu do literatury; zapytania o literaturę można przesyłać drogą elistową.

 


TEMATY

*     Tematy trudniejsze (sugerowane dla doktorantów) są podkreślone

*     Tematy mogą być uszczegółowione. Można proponować własny temat

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Tematy

KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE

GRY negocjacyjne

 1. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów
 2. Wykorzystanie gier symulacyjnych w planowaniu negocjacji
 3. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów
 4. Gamifikacja negocjacji
 5. Gamifikacja procesu zarządzania
 6. Wykorzystanie programów języka naturalnego (np. Prolog, Python) w planowaniu negocjacji
 7. Wykorzystanie Teorii Gier w negocjacjach

 

TEATR KOROPORACYJNY

 1. Koncepcja teatru korporacyjnego i jej zastosowania w zarządzaniu
 2. Koncepcja psychodramy i jej zastosowania w zarządzaniu

 

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

 1. Wpływ zachowań pozawerbalnych na wizerunek negocjatora (wybrane aspekty)
 2. Wybrane taktyki werbalne lub pozawerbalne tworzenia wizerunku – przegląd literatury przedmiotu i badania własne
 3. Dlaczego (dana) taktyka tworzenia wizerunku jest lub nie jest skuteczna? Badania własne
 4. Wpływ wizerunku na skuteczność negocjacji (wybrane aspekty). Badania własne

 

MARKETING

 1. Tworzenie potrzeb i kształtowanie klienta w procesie marketingu i reklamy: analiza teorii i stanu badań

 

 


FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

PROJEKTOWANIE IDEAŁU, WIZJI, MISJI ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (zarządzanie strategiczne)

 1. Projektowanie ideału według wybranych autorów (np. Russell Ackoff, Herbert Addison  Jason Magidson  iin.)
 2. Rola ideałów w projektowaniu zarządzania
 3. Ideał uniwersytetu wg. R. Ackoffa
 4. Metody projektowania ideałów
 5. Marketing ideałów, wykorzystywanie ideałów w reklamie i sprzedaży
 6. Manipulacja ideałami i przez ideały
 7. Rola idoli, autorytetów i ideałów osobowych w zarządzaniu
 8. Ontologiczne założenia metod projektowania innowacji
 9. Innowacje pozorne jako następstwo źle zaprojektowanego ideału
 10. Związek ideału pracownika z rolą organizacyjną (badania własne)

 

STRATEGIE I TAKTYKI

 1. Koncepcja strategii działania według Tadeusza Kotarbińskiego
 2. Zastosowania Teorii Gier w zarządzaniu
 3. Podobieństwa i różnice między strategiami gry towarzyskiej a strategiami zarządzania
 4. Podobieństwa i różnice między strategią wojenną i strategią zarządzania
 5. Filozoficzne założenia przyjmowane w strategiach i taktykach działania (przegląd i analiza literatury przedmiotu)
  1. Definicje rzeczowe określające przedmiot i aspekt w przykładowych teoriach i badaniach zarządzania
  2. Wpływ definicji przyczynowości na zastosowania ekonomii
  3. Istota skuteczności i ekonomiczności działania w zarządzaniu
  4. Istota zarządzania – przegląd i dyskusja definicji
  5. Istota funkcji zarządczych
  6. Istota ról zarządczych
 6. Racjonalność zarządzania
  1. Teorie racjonalności działania w ekonomii i teoriach zarządzania
  2. Modele racjonalności przyjmowane w teoriach decyzji w zarządzaniu
  3. Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w zarządzaniu

 

LOGIKA PRAKTYCZNA W ZARZĄDZANIU

 1. Erystyka i sofistyka w negocjacjach i wystąpieniach publicznych w obszarze zarządzania
  1. Analiza logiczna wybranych chwytów erystycznych w zarządzaniu
  2. Metody odpierania chwytów erystycznych – przegląd literatury przedmiotu
  3. Skuteczność chwytów erystycznych – badania własne
 2. Historia filozofii zarządzania (przegląd stanowisk w wybranej epoce lub w wybranym nurcie)
 3. Przydatność wykształcenia filozoficznego w edukacji menadżerów wyższego stopnia – badania własne

 


ETYKA BIZNESU i ZARZĄDZANIA

1. Etyka w planowaniu – studium przypadków

  1. Etyczne ideały w planowaniu
  2. Aksjologiczna racjonalność planowania w zarządzaniu
 1. Etyczne założenia zarządzania – studium przypadków
  1. Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych
  2. Etyczne tło przykładowych doktryn politycznych
 2. Powszechne prawa człowieka w zarządzaniu
  1. W jakich warunkach etyka biznesu się opłaca? Przykłady lub przegląd badań i ich analiza
  2. Legalizm w etyce zarządzania. Przykłady lub przegląd badań i ich analiza
  3. Konflikty wartości w zarządzaniu a prawa człowieka. Przykłady i ich analiza
  4. Dyskryminacja w zarządzaniu a prawa człowieka
  5. Wyzysk w zarządzaniu a prawa człowieka
  6. Mobing w zarządzaniu a prawa człowieka
  7. Analiza przykładowych sporów dotyczących podstawowych praw człowieka w biznesie i zarządzaniu
  8. Wpływ kultury na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu
  9. Wpływ religii na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu
  10. Luki prawne w zarządzaniu. Przykłady i ich analiza.
  11. Związek ochrony własności przemysłowej lub prawa autorskiego z prawami człowieka
  12. Etyczne uzasadnienie i granice partycypacji społecznej. Analiza przykładów
 3. Etyka reklamy – studium przypadków
 4. Etyka globalizacji według wybranego autora
 5. Etyka przedsiębiorczości
 6. Etyka korporacji w kontekście idei praw człowieka (odpowiedzialność społeczna korporacji, analiza uzasadnienia wyroków dotyczących wykorzystania luk prawnych przez korporacje, pojęcie etycznego obowiązku korporacji, etyczna analiza ryzyka inwestycji w korporacjach, dywersyfikacja osobistej odpowiedzialności za decyzję w korporacjach)
 7. Etyka negocjacji
  1. Czy kłamstwo jest dopuszczalne w negocjacjach? Analiza i porównanie stanowisk
  2. Etyczna różnica między manipulacją a perswazją na przykładach dotyczących zarządzania i biznesu
 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  1. Klasyczne rozumienie odpowiedzialności a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  2. Odpowiedzialność według Romana Ingardena a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  3. Historia pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu
 9. Historia etyki biznesu i zarządzania – przegląd i analiza literatury przedmiotu i wybranych stanowisk (praca ma określić teoretyczne założenia i ich konsekwencje w praktyce zarządzania)
  1. Platona koncepcja zarządzania
  2. Arystotelesa koncepcja zarządzania
  3. Adama Smitha koncepcja racjonalnego egoizmu (ang. self interest)
  4. Utylitarystyczne koncepcje etyki zarządzania
  5. Koncepcje własności Kanta, Hegla, utylitarystów
  6. Hegla koncepcja wyzysku i niewolnictwa
  7. Marksistowska etyka biznesu
  8. Koncepcja alienacji pracy i praw pracowniczych (Hegel, Marks, Wojtyła iin.)
  9. Egzystencjalizm: Teorie autentyzmu w zarządzaniu
  10. Etyka sytuacyjna w zarządzaniu
  11. Kontraktarianizm (konsenusalizm): idea umowy społecznej w etyce biznesu od oświecenia po ang. Social Contracts Theory (ISCT) i (ang.) Order Ethics
  12. Żydowska etyka biznesu
  13. Chrześcijańska etyka biznesu
  14. Islamska etyka biznesu
  15. Chińska etyka biznesu Guanshi i Yijing
  16. Konfucjańska etyka cnót w biznesie i zarządzaniu
  17. Postmodernistyczna etyka biznesu
  18. Feministyczna etyka biznesu
 10. Sumienie w zarządzaniu – historia pojęcia sumienia i jego zastosowanie w praktyce zarządzania
 11. Teorie cnót w zarządzaniu – analiza koncepcji wybranego autora
 12. Analiza przykładowych teorii sprawiedliwości społecznej w zarządzaniu  
 13. Metody etyki biznesu

 

LITERATURA:

 1. Angielska literatura i „linki” z różnych dziedzin etyki zarządzania: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Ethics/Ethics.htm
 2. Trochę polskiej literatury dostępnej onlajn: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Etyka/Literatura/literatura_online.htm
 3. Zapraszam na moją stronę: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/PublicationsOnline.html
 4. Przykładowa literatura dotycząca metod badania związku postaw i założeń etycznych z zarządzaniem (są w JSTOR):

Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1994). Ethical Ideology and Ethical Judgment Regarding Ethical Issues in Business. Journal of Business Ethics, 13(6), 469–480.

Brigley, S. (1995). Business Ethics with in Context: Researching with Case Studies. Journal of Business Ethics, 14(3), 219–226.

Forsyth, R. D. (1992). Judging the Morality of Business Practices : The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11(5), 461–470.

Gillmore, G. M., & Hunter, J. E. (1974). Legalism, Antinomianism, Situationism: Three Moral Decision-Making Orientations. Review of Religious Research, 16(1), 2–9. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3510192?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21103756166713

Ramsey, R. P., Marshall, G. W., Johnston, M. W., & Deeter-Schmelz, D. R. (2007). Ethical Ideologies and Older Consumer Perception of Unethical Sales Tactics. Journal of Business Ethics, 70(2), 191–207.

Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., & Dawson, L. E. (1994). Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 14(1), 59–75.

 


 

RÓŻNICE KULTUROWE

 

 1. Podobieństwa i różnice między ogólnym pojęciem kultury a pojęciem kultury organizacyjnej
 2. Różnice kulturowe w ujęciu wybranych autorów – przegląd literatury i analiza stanowisk: np. R. R. Gesteland, E. T. Hall, G. Hofstede, S. P. Huntington, C. Vazaquez i P. R. Harris i in.
 3. Stereotypy kulturowe wybranej kulturze organizacyjnej – analiza przypadku
 4. Przykładowe różnice między wybranymi kulturami w wybranym aspekcie zarządzania – studium przypadków
 5. Różnice kulturowe w komunikacji międzyludzkiej w biznesie – przegląd stanowisk i literatury przedmiotu

 

Literatura: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/KulturoweRoznice/Literatura.htm

 


Nowe tematy zaznaczam kolorem ciemnoniebieskim. Strona w budowie. W miarę upływu czasu będą się tu pojawiać nowe tematy i znikać minione.

STRONA STARTOWAKONTAKT  - ZASADY PISANIA PRAC