Modyfikowano:2019-04-01

Jan F. Jacko

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE, PODYPLOMOWE

 If you need to read this web page in your language:

·        Online translator: http://free-website-translation.com

·        Plugin for Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/ .

 

TematyTerminyZasadyMetodologiaZasoby literaturyChmura

Zapraszam na konsultacje, chyba że zostanie tutaj wskazany inny termin.

-          Seminaria są tylko w trakcje semestru.

-          Przed pierwszym seminarium: Wybierz interesujący Cię temat lub kilka tematów i określ ich naukowy cel, metodę badań, hipotezy badawcze: „dokąd” chcesz dojść i jaką „drogą”. Przedyskutuj je na pierwszym seminarium.

-          Na drugie seminarium: Przynieś jednostronicowy szkic wstępu i bibliografii. We wstępie określ naukowy cel i metodę pracy, problem, których chcesz rozwiązać (wyraź go pytaniem), ewentualnie hipotezy badawcze, stan dotychczasowych badań, oczekiwane wyniki.

-          Do końca pierwszego semestru: Szkic wstępu i 1 rozdziału.

-          Do końca pierwszego roku akademickiego: Szkic całości. Więc do tego czasu należy też przeprowadzić i opracować badania, jeśli są planowane.

-          3 miesiące przed końcem ostatniego semestru pisania pracy: Ostateczna wersja pracy (po korektach). Po tym terminie nie przyjmuję prac. Musimy mieć czas na awaryjne korekty. Recenzent musi mieć czas na lekturę tekstu.

-          Nawet dobre prace mogą wymagać gruntownych poprawek. Dlatego moment napisania tekstu bywa odległy w czasie od momentu obrony.

Zasady współpracy

-          Jeśli chcesz rozmawiać o fragmencie lub całości swojej Pracy, proszę o wydruk i plik drogą mailową. Pliki - z rozszerzeniem rtf (preferowane), doc lub odt (można dołączyć ich kopię w PDFie): Pliki proszę nazywać tak: data (rokmiesiącdzień_ nr_części_nazwa_części_data,Autor np. „160101_0_wstep_Kowalski”

-          Proszę przychodzić na seminaria nawet wtedy, gdy „nie ma nic nowego”, żeby posłuchać, co robią inni. To bywa inspirujące. Poza tym, to jest obowiązek.

-          Osoby studiujące za granicą mogą łączyć się w systemie Skype w trakcie seminarium. Konto: IdealizedDesign. Proszę wysłać najpóźniej dzień wcześniej majla z zawiadomieniem o planowanym połączeniu. Jeśli nikt nie wyśle zgłoszenia, połączenie nie będzie aktywne.

-          Pomagam w uzyskaniu legalnego dostępu do literatury (przez Dropboxa, patrz niżej), ale dopiero wtedy, gdy student zgromadził już samodzielnie dostępną bibliografię.

-          Zachęcam do udziału w konferencjach – dają inspirację, okazję do zdobycia wiedzy, kontaktów (naukowych i zawodowych) i publikacji.

-          Jeśli chcesz korzystać serwera w chmurze (nieobowiązkowo): Wyślij prośbę o na adres 379<>wp.pl i przyjmij zaproszenie z systemu (wyślę zwrotnego majla)

Metodologia

       Badania mogą być empiryczne (badania własne, analiza statystyczna), teoretyczne (np. analiza stanu badań, koncepcji, teorii, wyjaśnianie, analiza porównawcza rozwiązań) lub przeglądowe (analiza literatury w wybranym temacie)

      Proszę stosować się do zasad metodologii naukowej. Tu jest trochę informacji o nich.

      Proszę stosować się do zasad metodyki pisania prac. Tu są ogólne zasady i trochę rad. Nie należy się nimi stresować, ale proszę je brać poważnie, bo chronią przed kłopotami.

      Sprawy formalne: http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/obrony

      Zachęcam do korzystania z zasobów Bibliotek dostępnych legalnie (poza Kampusem - przez Extranet: https://extranet.uj.edu.pl): http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-danych.

     Przed wysłaniem pracy proszę sprawdzić jej oryginalność w jakimś systemie antyplagiatowym (na UJ korzystamy z OSA: https://www.osa.uj.edu.pl, ale nie jestem pewien, czy studenci mają do niego dostęp) i zbieżności umieścić w cudzysłowie, dając odpowiedni odnośnik. Ważne! Proszę się liczyć z tym, że zwykle promotor i recenzent oceniają formalną stronę pracy (rzetelność opisu bibliograficznego, przypisów i cytatów, gramatyka, styl itp.) dopiero wtedy, gdy praca ma ostateczną postać – czyli tuż przed obroną, gdy nie ma już czasu na korekty. Promotor nie ma obowiązku korygowania ortograficznych, interpunkcyjnych lub stylistycznych błędów pracy (nawet jeśli to robi). Plagiat może wyjść na jaw w ostatnim momencie uniemożliwiając zdobycie dyplomu. Lepiej unikać tego ryzyka przy pomocy drobnego znaczka, który nazywa się „cudzysłów” i „przypis”.

 

Wysyłanie prac

- Pliki proszę przesyłać przez Pegaza, wydruk – do mojej skrzynki lub podczas zajęć.

- W pliku wersji roboczej pracy na początku proszę zamieścić uwagi i pytania, na które oczekujecie odpowiedzi (zamiast w eliście)

 


TEMATY

etykanegocjacjestrategie - kultura

      Tematy trudniejsze (sugerowane dla doktorantów) są podkreślone

      Tematy mogą być uszczegółowione

      Można proponować własny temat

      Nowe tematy zaznaczam kolorem niebieskim.

      Strona w budowie. W miarę upływu czasu będą się tu pojawiać nowe tematy i znikać minione.

 


ETYKA BIZNESU i ZARZĄDZANIA

Prace badawcze

1.       Wrażliwość na wartości etyczne w wybranej kulturze organizacyjnej

2.       Wpływ manipulacji na wynik negocjacji

3.       Etyczne aspekty reklamy w oparciu o orzeczenia sądu (może być analiza porównawcza orzecznictwa w różnych krajach)

4.       Narzędzia zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu a wydajność działania organizacji. Czy społeczna odpowiedzialność biznesu się opłaca?

Studia przypadków

4.       Manipulacja w informowaniu o społecznej odpowiedzialności biznesu (analiza przypadków)

10.   Luki prawne w zarządzaniu. Przykłady i ich analiza w świetle przykładowych teorii wartości

11.   Etyczne założenia misji i wizji organizacji

12.   Etyczne uzasadnienie i granice partycypacji społecznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 Prace koncepcyjne

13.   Idealizujące planowanie w projektowaniu zmian

14.   Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych i politycznych

15.   Koncepcje sprawiedliwej płacy – analiza porównawcza

16.   Etyka korporacji (odpowiedzialność społeczna korporacji, analiza uzasadnienia wyroków dotyczących wykorzystania luk prawnych przez korporacje, pojęcie etycznego obowiązku korporacji, etyczna analiza ryzyka inwestycji w korporacjach, dywersyfikacja osobistej odpowiedzialności za decyzję)

17.   Etyka negocjacji

a.       Czy kłamstwo jest dopuszczalne w negocjacjach? Analiza i porównanie stanowisk

b.       Różnica między manipulacją a perswazją w negocjacjach

21.   Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

a.       Filozoficzne koncepcje odpowiedzialności a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie

22.   Sumienie w zarządzaniu – historia pojęcia sumienia i jego zastosowanie w praktyce zarządzania

23.   Teoria cnót w zarządzaniu – analiza wybranej koncepcji

Prace historyczne:

24.   Historia etyki biznesu i zarządzania – przegląd i analiza literatury przedmiotu i wybranych stanowisk (praca ma określić teoretyczne założenia i ich konsekwencje w praktyce zarządzania). Można dowolnie łączyć teorie, ale trzeba to zrobić wg jakiejś tezy

1.       Antyczna filozofia zarządzania

2.       Utylitarystyczne koncepcje etyki zarządzania

3.       Koncepcje własności Kanta, Hegla, utylitarystów iin.

4.       Hegla koncepcja wyzysku i niewolnictwa

5.       Koncepcja alienacji pracy

6.       Egzystencjalizm: Teorie autentyzmu w zarządzaniu

7.       Etyka sytuacyjna w zarządzaniu

8.       Kontraktarianizm (konsenusalizm): idea umowy społecznej w etyce biznesu od oświecenia po ang. Social Contracts Theory (ISCT) i (ang.) Order Ethics

9.       Etyka biznesu w różnych religiach. Analiza porównawcza

10.   Postmodernistyczna etyka biznesu

11.   Feministyczna etyka biznesu

 PRZYKŁADOWA LITERATURA:

1.       Angielska literatura i „linki” z różnych dziedzin etyki zarządzania: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Ethics/Ethics.htm

2.       Trochę polskiej literatury dostępnej onlajn: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Etyka/Literatura/literatura_online.htm

3.       Literatura dot. problematyki filozoficznej: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/Filozofia/filozofiaLiteratura.htm

4.       Zapraszam na moją stronę: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/PublicationsOnline.html

5.       Przykładowa literatura dotycząca metod badania związku postaw i założeń etycznych z zarządzaniem (są w JSTOR):

Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1994). Ethical Ideology and Ethical Judgment Regarding Ethical Issues in Business. Journal of Business Ethics, 13(6), 469–480.

Brigley, S. (1995). Business Ethics with in Context: Researching with Case Studies. Journal of Business Ethics, 14(3), 219–226.

Forsyth, R. D. (1992). Judging the Morality of Business Practices : The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11(5), 461–470.

Gillmore, G. M., & Hunter, J. E. (1974). Legalism, Antinomianism, Situationism: Three Moral Decision-Making Orientations. Review of Religious Research, 16(1), 2–9. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3510192?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21103756166713

Ramsey, R. P., Marshall, G. W., Johnston, M. W., & Deeter-Schmelz, D. R. (2007). Ethical Ideologies and Older Consumer Perception of Unethical Sales Tactics. Journal of Business Ethics, 70(2), 191–207.

Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., & Dawson, L. E. (1994). Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 14(1), 59–75.

 

KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE

NEGOCJACJE

1.       Kulturowe uwarunkowania skuteczności taktyk negocjacyjnych

2.       Wykorzystanie Teorii Gier w planowaniu zmian w organizacji

 

GAMIFIKACJA NEGOCJACJI

1.       Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów lub planowaniu negocjacji

2.       Gamifikacja negocjacji i procesu zarządzania

3.       Wykorzystanie programów języka naturalnego (np. Prolog, Python) w planowaniu negocjacji

 

TEATR KOROPORACYJNY

2.       Koncepcja teatru korporacyjnego i jej zastosowania w zarządzaniu

3.       Koncepcja psychodramy i jej zastosowania w zarządzaniu

 

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

1.       Wpływ zachowań pozawerbalnych na wizerunek negocjatora

2.       Wpływ autoprezentacji na wynik negocjacji


FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

PROJEKTOWANIE IDEAŁU, WIZJI, MISJI ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (zarządzanie strategiczne)

1.       Projektowanie ideału według wybranych autorów (np. Russell Ackoff, Herbert Addison  Jason Magidson  iin.)

2.       Marketing ideałów, wykorzystywanie ideałów w reklamie i sprzedaży

3.       Manipulacja ideałami i przez ideały

4.       Rola idoli, autorytetów i ideałów osobowych w zarządzaniu

5.       Innowacje pozorne (pseudo-innowacje)

7.      Projektowanie uniwersytetu. Tematy są tu

8.       Tworzenie potrzeb i kształtowanie klienta w procesie marketingu i reklamy: analiza teorii i stanu badań

 

STRATEGIE I TAKTYKI

1.       Koncepcje strategii działania. Analiza porównawcza

2.       Podobieństwa i różnice między strategiami gry towarzyskiej a strategiami zarządzania

3.       Podobieństwa i różnice między strategią wojenną i strategią zarządzania

4.       Filozoficzne założenia przyjmowane w strategiach i taktykach działania (przegląd i analiza literatury przedmiotu): Skuteczności i ekonomiczności działania – analiza porównawcza stanowisk

5.       Racjonalność zarządzania

a.       Teorie racjonalności działania w ekonomii i teoriach zarządzania

b.       Modele racjonalności przyjmowane w teoriach decyzji w zarządzaniu

c.       Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w zarządzaniu

 LOGIKA PRAKTYCZNA W ZARZĄDZANIU

7.       Erystyka i sofistyka w negocjacjach i wystąpieniach publicznych w obszarze zarządzania

a.       Analiza logiczna wybranych chwytów erystycznych w zarządzaniu

b.       Metody odpierania chwytów erystycznych – przegląd literatury przedmiotu

c.       Skuteczność chwytów erystycznych – badania własne

8.       Historia filozofii zarządzania (przegląd stanowisk w wybranej epoce lub w wybranym nurcie)

9.       Przydatność wykształcenia filozoficznego w edukacji menadżerów wyższego stopnia – badania własne


KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 Prace badawcze (studium i analiza porównawcza przypadków)

1.      Kulturowe uwarunkowania negocjacji

2.      Granice komunikacji międzykulturowej

3.       Wpływ stereotypów kultury na postawy dotyczące łamania praw człowieka

4.       Dobre praktyki i taktyki komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu

5.       Różnice kulturowe w pojmowaniu manipulacji, niedomówienia i kłamstwa w negocjacjach

6.       Różnice kulturowe w percepcji reklamy 

 Prace koncepcyjne (analiza porównawcza teorii)

7.       Różnice kulturowe w ujęciu wybranych autorów – przegląd literatury, analiza stanu badań i stanowisk: np. R. R. Gesteland, E. T. Hall, G. Hofstede, S. P. Huntington, C. Vazaquez i P. R. Harris i in.

Literatura: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/KulturoweRozniceOK/Literatura.htm

 


 TematyTerminyZasady

STRONA STARTOWAKONTAKT  - ZASADY PISANIA PRAC