Modyfikowano: 2015-01-01

Jan F. Jacko

 

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE, PODYPLOMOWE

Sala 2.347 lub 2.324

 

TematyTerminy - Zasady

 

Terminy seminariów:

*     Najbliższe seminarium na Kampusie jest planowane na 8. stycznia od godz. 14.00 do 15.00.

*     Można mnie odwiedzać też w trakcie konsultacji.

*     Teksty proszę przesyłać zawsze w dwu postaciach: wydruk (do mojej skrzynki korespondencyjnej) i mailem (rozszerzenia: rtf, doc, odt)

*     Minione terminy: 23X, godz. 14-19; 6XI, godz. 14-19; 13XI, godz. 13-18, 20. XI, godz. 14.30 – 16.30. W grudniu seminaria odbywały się w systemie ilerning (system: Skype, konto: SeminariumMagisterskie, program: http://www.skype.com/pl/download-skype/skype-for-computer/). Bardzo proszę każdorazowo najpóźniej dzień wcześniej wysłać mi maila z zawiadomieniem o planowanym połączeniu, żebym nie czekał niepotrzebnie. Przed połączeniem proszę przetestować dźwięk w opcji „rozmowa testowa”.

*     Terminarz był uzgodniony z grupą. Proszę usprawiedliwiać nieobecności.

 

Harmonogram:

*     Szkic wstępu i 1 rozdziału należy oddać 2 miesiące przed końcem pierwszego roku.

*     Całość - do 1 lutego w roku, w którym ma być obrona.

*     Ostateczną wersję pracy (po korektach) – najpóźniej miesiąc przed obroną (po tym terminie nie przyjmuję prac, musimy mieć czas na awaryjne korekty po recenzjach).

 

Metoda:

*     Badania mogą być empiryczne (badania własne, analiza statystyczna), teoretyczne (np. analiza stanu badań, koncepcji, teorii, wyjaśnianie, analiza porównawcza rozwiązań) lub przeglądowe (analiza literatury w wybranym temacie)

*     Proszę stosować się do metodologii pisania prac. Tu są ogólne zasady i trochę rad (nie należy się nimi stresować, ale proszę je brać poważnie, bo chronią przed kłopotami)

 

Schemat przygotowań:

 

*     Wybierz interesujący Cię temat lub kilka tematów

*     Przeszukaj literaturę, do której masz dostęp, zacznij w bibliotece wydziałowej, a potem tu: http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-danych

*     Przeczytaj dwa pierwsze z powyższych linków, o metodologii pisania prac

*     Określ naukowy cel, metodę pracy, ewentualnie hipotezy badawcze: „dokąd” chcesz dojść i jaką „drogą”. Przedyskutuj je ze mną.

*     Napisz i prześlij wstęp i propozycję bibliografii (1 stronicowym wstęp; przykładowa struktura: cel, metoda, stan badań, oczekiwane wyniki).

*     Otrzymasz decyzję o przyjęciu Cię na seminarium.

*     Pomagam w uzyskaniu legalnego dostępu do literatury, ale dopiero wtedy, gdy student zgromadził już samodzielnie jakąś bibliografię.

 

Inne

*     Zachęcam do udziału w konferencjach – dają inspirację, okazję do zdobycia wiedzy, kontaktów (naukowych i zawodowych) i publikacji. Służę pomocą.

 


TEMATY

*     Tematy trudniejsze (sugerowane dla doktorantów) są podkreślone

*     Tematy mogą być uszczegółowione

*     Można proponować własny temat

PLANOWANIE STRATEGICZNE

1.     Projektowanie uniwersytetu. Tematy są tu

KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE

GRY negocjacyjne

 1. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów
 2. Wykorzystanie gier symulacyjnych w planowaniu negocjacji
 3. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów
 4. Gamifikacja negocjacji
 5. Gamifikacja procesu zarządzania
 6. Wykorzystanie programów języka naturalnego (np. Prolog, Python) w planowaniu negocjacji
 7. Wykorzystanie Teorii Gier w negocjacjach

 

TEATR KOROPORACYJNY

 1. Koncepcja teatru korporacyjnego i jej zastosowania w zarządzaniu
 2. Koncepcja psychodramy i jej zastosowania w zarządzaniu

 

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

 1. Wpływ zachowań pozawerbalnych na wizerunek negocjatora (wybrane aspekty)
 2. Wybrane taktyki werbalne lub pozawerbalne tworzenia wizerunku – przegląd literatury przedmiotu i badania własne
 3. Dlaczego (dana) taktyka tworzenia wizerunku jest lub nie jest skuteczna? Badania własne
 4. Wpływ wizerunku na skuteczność negocjacji (wybrane aspekty). Badania własne

 

MARKETING

 1. Tworzenie potrzeb i kształtowanie klienta w procesie marketingu i reklamy: analiza teorii i stanu badań

 

 


FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

PROJEKTOWANIE IDEAŁU, WIZJI, MISJI ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (zarządzanie strategiczne)

 1. Projektowanie ideału według wybranych autorów (np. Russell Ackoff, Herbert Addison  Jason Magidson  iin.)
 2. Rola ideałów w projektowaniu organizacji
 3. Marketing ideałów, wykorzystywanie ideałów w reklamie i sprzedaży
 4. Manipulacja ideałami i przez ideały
 5. Rola idoli, autorytetów i ideałów osobowych w zarządzaniu
 6. Innowacje pozorne jako następstwo źle zaprojektowanego ideału

 

STRATEGIE I TAKTYKI

 1. Koncepcja strategii działania według Tadeusza Kotarbińskiego lub innego klasyka
 2. Zastosowania Teorii Gier w zarządzaniu
 3. Podobieństwa i różnice między strategiami gry towarzyskiej a strategiami zarządzania
 4. Podobieństwa i różnice między strategią wojenną i strategią zarządzania
 5. Filozoficzne założenia przyjmowane w strategiach i taktykach działania (przegląd i analiza literatury przedmiotu)
  1. Skuteczności i ekonomiczności działania – analiza porównawcza stanowisk
  2. Funkcję i role zarządcze – analiza porównawcza stanowisk
 6. Racjonalność zarządzania
  1. Teorie racjonalności działania w ekonomii i teoriach zarządzania
  2. Modele racjonalności przyjmowane w teoriach decyzji w zarządzaniu
  3. Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w zarządzaniu

 

LOGIKA PRAKTYCZNA W ZARZĄDZANIU

 1. Erystyka i sofistyka w negocjacjach i wystąpieniach publicznych w obszarze zarządzania
  1. Analiza logiczna wybranych chwytów erystycznych w zarządzaniu
  2. Metody odpierania chwytów erystycznych – przegląd literatury przedmiotu
  3. Skuteczność chwytów erystycznych – badania własne
 2. Historia filozofii zarządzania (przegląd stanowisk w wybranej epoce lub w wybranym nurcie)
 3. Przydatność wykształcenia filozoficznego w edukacji menadżerów wyższego stopnia – badania własne

 


ETYKA BIZNESU i ZARZĄDZANIA

1. Etyka planowania – studium przypadków

  1. Etyczne ideały w planowaniu
  2. Aksjologiczna racjonalność planowania w zarządzaniu
 1. Etyczne założenia zarządzania – studium przypadków
  1. Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych
  2. Etyczne tło przykładowych doktryn politycznych
 2. Powszechne prawa człowieka w zarządzaniu
  1. W jakich warunkach etyka biznesu się opłaca? Przykłady lub przegląd badań i ich analiza
  2. Legalizm w etyce zarządzania. Przykłady lub przegląd badań i ich analiza
  3. Konflikty wartości w zarządzaniu a prawa człowieka. Przykłady i ich analiza
  4. Dyskryminacja w zarządzaniu a prawa człowieka
  5. Wyzysk w zarządzaniu a prawa człowieka
  6. Mobing w zarządzaniu a prawa człowieka
  7. Analiza przykładowych sporów dotyczących podstawowych praw człowieka w biznesie i zarządzaniu
  8. Wpływ kultury na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu
  9. Wpływ religii na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu
  10. Luki prawne w zarządzaniu. Przykłady i ich analiza.
  11. Związek ochrony własności przemysłowej lub prawa autorskiego z prawami człowieka
  12. Etyczne uzasadnienie i granice partycypacji społecznej. Analiza przykładów
 3. Etyka reklamy – studium przypadków
 4. Etyka globalizacji według wybranego autora
 5. Etyka przedsiębiorczości
 6. Etyka korporacji w kontekście idei praw człowieka (odpowiedzialność społeczna korporacji, analiza uzasadnienia wyroków dotyczących wykorzystania luk prawnych przez korporacje, pojęcie etycznego obowiązku korporacji, etyczna analiza ryzyka inwestycji w korporacjach, dywersyfikacja osobistej odpowiedzialności za decyzję w korporacjach)
 7. Etyka negocjacji
  1. Czy kłamstwo jest dopuszczalne w negocjacjach? Analiza i porównanie stanowisk
  2. Etyczna różnica między manipulacją a perswazją na przykładach dotyczących zarządzania i biznesu
 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  1. Klasyczne rozumienie odpowiedzialności a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  2. Odpowiedzialność według Romana Ingardena a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  3. Historia pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu
 9. Historia etyki biznesu i zarządzania – przegląd i analiza literatury przedmiotu i wybranych stanowisk (praca ma określić teoretyczne założenia i ich konsekwencje w praktyce zarządzania)
  1. Antyczna filozofia zarządzania
  2. Adama Smitha koncepcja zarządzania (ang. self interest)
  3. Utylitarystyczne koncepcje etyki zarządzania
  4. Koncepcje własności Kanta, Hegla, utylitarystów
  5. Hegla koncepcja wyzysku i niewolnictwa
  6. Marksistowska etyka biznesu
  7. Koncepcja alienacji pracy i praw pracowniczych (Hegel, Marks, Wojtyła iin.)
  8. Egzystencjalizm: Teorie autentyzmu w zarządzaniu
  9. Etyka sytuacyjna w zarządzaniu
  10. Kontraktarianizm (konsenusalizm): idea umowy społecznej w etyce biznesu od oświecenia po ang. Social Contracts Theory (ISCT) i (ang.) Order Ethics
  11. Żydowska etyka biznesu
  12. Chrześcijańska etyka biznesu
  13. Islamska etyka biznesu
  14. Chińska etyka biznesu Guanshi i Yijing
  15. Konfucjańska etyka cnót w biznesie i zarządzaniu
  16. Postmodernistyczna etyka biznesu
  17. Feministyczna etyka biznesu
 10. Sumienie w zarządzaniu – historia pojęcia sumienia i jego zastosowanie w praktyce zarządzania
 11. Teorie cnót w zarządzaniu – analiza koncepcji wybranego autora
 12. Analiza przykładowych teorii sprawiedliwości społecznej w zarządzaniu  
 13. Metody etyki biznesu

 

PRZYKŁADOWA LITERATURA:

 1. Angielska literatura i „linki” z różnych dziedzin etyki zarządzania: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Ethics/Ethics.htm
 2. Trochę polskiej literatury dostępnej onlajn: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Etyka/Literatura/literatura_online.htm
 3. Zapraszam na moją stronę: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/PublicationsOnline.html
 4. Przykładowa literatura dotycząca metod badania związku postaw i założeń etycznych z zarządzaniem (są w JSTOR):

Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1994). Ethical Ideology and Ethical Judgment Regarding Ethical Issues in Business. Journal of Business Ethics, 13(6), 469–480.

Brigley, S. (1995). Business Ethics with in Context: Researching with Case Studies. Journal of Business Ethics, 14(3), 219–226.

Forsyth, R. D. (1992). Judging the Morality of Business Practices : The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11(5), 461–470.

Gillmore, G. M., & Hunter, J. E. (1974). Legalism, Antinomianism, Situationism: Three Moral Decision-Making Orientations. Review of Religious Research, 16(1), 2–9. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3510192?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21103756166713

Ramsey, R. P., Marshall, G. W., Johnston, M. W., & Deeter-Schmelz, D. R. (2007). Ethical Ideologies and Older Consumer Perception of Unethical Sales Tactics. Journal of Business Ethics, 70(2), 191–207.

Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., & Dawson, L. E. (1994). Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 14(1), 59–75.

 


 

RÓŻNICE KULTUROWE

 

 1. Podobieństwa i różnice między ogólnym pojęciem kultury a pojęciem kultury organizacyjnej
 2. Różnice kulturowe w ujęciu wybranych autorów – przegląd literatury i analiza stanowisk: np. R. R. Gesteland, E. T. Hall, G. Hofstede, S. P. Huntington, C. Vazaquez i P. R. Harris i in.
 3. Stereotypy kulturowe wybranej kulturze organizacyjnej – analiza przypadku
 4. Przykładowe różnice między wybranymi kulturami w wybranym aspekcie zarządzania – studium przypadków
 5. Różnice kulturowe w komunikacji międzyludzkiej w biznesie – przegląd stanowisk i literatury przedmiotu

 

Literatura: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/KulturoweRoznice/Literatura.htm

 


Nowe tematy zaznaczam kolorem niebieskim. Strona w budowie. W miarę upływu czasu będą się tu pojawiać nowe tematy i znikać minione.

STRONA STARTOWAKONTAKT  - ZASADY PISANIA PRAC