Modyfikowano: 2015-04-10

Jan F. Jacko

 

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE, PODYPLOMOWE

Sala 2.347 lub 2.324

 

TematyTerminyZasady

 

Terminy seminariów (w semestrze): środy, godz. 14.15 – 15.45 z wyjątkami, o których będę zawiadamiać na niniejszej stronie WWW. Obecność na marcowych seminariach jest obowiązkowa.

*     Osoby przebywające za granicą mogą łączyć się w tym czasie ilerningowo w systemie Skype. Konto: SeminariumMagisterskie. Proszę wysłać najpóźniej dzień wcześniej mejla z zawiadomieniem o planowanym połączeniu.

*     Można mnie odwiedzać też w trakcie konsultacji.

*     Warto skorzystać z nowych funkcji w onlajnowej bibliotece UJ:

uprzejmie informuję, że do 22 maja 2015 r. użytkownicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z dostępu testowego
do następujących sieciowych baz danych firmy ProQuest:

British Periodicals
Design and Applied Arts Index (DAAI)
Early English Books Online
Early European Books
International Index to Performing Arts Full Text (IIPA FT)
Literature Online (LION)
Periodicals Archive Online
Periodicals Index Online
ProQuest Natural Science Collection
ProQuest Technology Collection

Wymienione bazy dostępne są pod adresem:
https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=OX9BVRJW8HLYYAKO8QKZ
ze wszystkich komputerów należących do sieci UJ oraz za pośrednictwem extranetu https://extranet.uj.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że na stronie Biblioteki Jagiellońskiej uruchomiony został test multiwyszukiwarki Summon firmy ProQuest. Umożliwia ona przeszukiwanie za pomocą jednego okna zasobów wszystkich pełnotekstowych baz danych dostępnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Metoda

*     Badania mogą być empiryczne (badania własne, analiza statystyczna), teoretyczne (np. analiza stanu badań, koncepcji, teorii, wyjaśnianie, analiza porównawcza rozwiązań) lub przeglądowe (analiza literatury w wybranym temacie)

*     Proszę stosować się do metodologii pisania prac. Tu są ogólne zasady i trochę rad (nie należy się nimi stresować, ale proszę je brać poważnie, bo chronią przed kłopotami)

 

Schemat przygotowań do udziału w seminarium

 

*     Wybierz interesujący Cię temat lub kilka tematów i określ ich naukowy cel, metodę pracy, ewentualnie hipotezy badawcze: „dokąd” chcesz dojść i jaką „drogą”. Przedyskutuj je na pierwszym seminarium.

*     Napisz i prześlij jednostronicowy szkic wstępu i bibliografii. We wstępie określ naukowy cel i metodę pracy, problem, których chcesz rozwiązać (wyraź go pytaniem), ewentualnie hipotezy badawcze, stan dotychczasowych badań, oczekiwane wyniki). Wtedy otrzymasz decyzję o przyjęciu Cię na seminarium. Zachęcam do korzystania z biblioteki wydziałowej oraz z tekstów dostępnych onlajn (poza Kampusem - przez Extranet): http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-danych .

*     Pomagam w uzyskaniu legalnego dostępu do literatury (przez Dropboxa, patrz niżej), ale dopiero wtedy, gdy student zgromadził już samodzielnie dostępną bibliografię.

*     Zachęcam do udziału w konferencjach – dają inspirację, okazję do zdobycia wiedzy, kontaktów (naukowych i zawodowych) i publikacji.

 

Zasady i harmonogram

*     Szkic wstępu i 1 rozdziału należy oddać do końca pierwszego semestru pisania pracy.

*     Szkic całości – do końca pierwszego (kalendarzowego) roku, więc do tego czasu należy też przeprowadzić i opracować badania, jeśli są planowane.

*     Ostateczną wersję pracy (po korektach) proszę złożyć najpóźniej 3 miesiące przed obroną (po tym terminie nie przyjmuję prac, musimy mieć czas na awaryjne korekty).

*     Teksty proszę przesyłać w dwu postaciach: wydruk (do mojej skrzynki korespondencyjnej, pierwszą i ostateczną wersję trzeba wydrukować) i mailem lub (preferowane, choć nieobowiązkowo) w chmurze:

 

Jeśli chcesz korzystać serwera w chmurze (nieobowiązkowo),

*     Wyślij prośbę o zaproszenie do Dropboxa (https://www.dropbox.com/) na adres 379<>wp.pl

*     Dostaniesz dostęp do folderu o nazwie takiej, jak Twoje nazwisko

*     W tym folderze powinny być edytowalne pliki z rozszerzeniem doc lub odt (można dołączyć ich kopię w PDFie):

-       o nazwie „0”, gdzie będą notatki z ważniejszymi ustaleniami, sugestiami, pomysłami, pytaniami oznaczone ich datą (potem trzeba je uzupełniać, tak, by na początku były najnowsze)

-       plik „Bibliografia”

-       pliki z kolejnymi wersjami pracy w kolejności numerowanej wg schematu nr.części nazwa_części nr wersji, np. „0wstep1”, „0wstep2” „1rodział_komunikacja1” … „5podsumowanie1” itd.

*     Jeśli oczekujesz pomocy w szukaniu literatury, dodaj do folderu podfolder „Bibliografia”, gdzie będą pliki PDF. Umieść tam ważniejsze publikacje, z których już korzystasz. Tam też będę Ci udostępniał teksty, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 


TEMATY

etykanegocjacjestrategie - kultura

*     Tematy trudniejsze (sugerowane dla doktorantów) są podkreślone

*     Tematy mogą być uszczegółowione

*     Można proponować własny temat

*     Nowe tematy zaznaczam kolorem niebieskim.

*     Strona w budowie. W miarę upływu czasu będą się tu pojawiać nowe tematy i znikać minione.

 


ETYKA BIZNESU i ZARZĄDZANIA

Prace badawcze

 1. Wrażliwość na wartości etyczne w wybranej kulturze organizacyjnej
 2. Wpływ kłamstwa na wynik negocjacji
 3. Wpływ manipulacji na skuteczność i ekonomiczność reklamy

 

Studia przypadków

 1. Problemy szczegółowe: dyskryminacja, wyzysk, mob(b)ing, luki prawne, ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 2. W jakich warunkach moralność się „opłaca”?
 3. Konflikty wartości w zarządzaniu a prawa człowieka. Przykłady i ich analiza
 4. Analiza przykładowych sporów dotyczących podstawowych praw człowieka w biznesie i zarządzaniu
 5. Luki prawne w zarządzaniu. Przykłady i ich analiza.
 6. Legalizm etyczny. Przykłady i ich analiza.

 

Prace koncepcyjne

 1. Rola etycznych wartości w projektowaniu organizacji i zarządzaniu
 2. Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych i politycznych
 3. Etyczne tło misji i wizji organizacji
 4. Powszechne prawa człowieka i konflikty wartości w zarządzaniu
 5. Racjonalność zarządzania
 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu a sprawiedliwość społeczna
 7. Legalizm w etyce zarządzania. Przykłady lub przegląd badań i ich analiza
 8. Etyczne uzasadnienie i granice partycypacji społecznej. Analiza przykładów
 9. Etyka reklamy, globalizacji, przedsiębiorczości, innowacyjności
 10. Etyka korporacji w kontekście idei praw człowieka (odpowiedzialność społeczna korporacji, analiza uzasadnienia wyroków dotyczących wykorzystania luk prawnych przez korporacje, pojęcie etycznego obowiązku korporacji, etyczna analiza ryzyka inwestycji w korporacjach, dywersyfikacja osobistej odpowiedzialności za decyzję w korporacjach)
 11. Etyka negocjacji
  1. Czy kłamstwo jest dopuszczalne w negocjacjach? Analiza i porównanie stanowisk
  2. Różnica między manipulacją a perswazją w zarządzaniu i biznesie
 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  1. Klasyczne rozumienie odpowiedzialności a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  2. Odpowiedzialność według Romana Ingardena a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  3. Historia pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu
 1. Sumienie w zarządzaniu – historia pojęcia sumienia i jego zastosowanie w praktyce zarządzania
 2. Teorie cnót w zarządzaniu – analiza koncepcji wybranego autora
 3. Analiza przykładowych teorii sprawiedliwości społecznej w zarządzaniu  

 

 

Prace historyczne: Historia etyki biznesu i zarządzania – przegląd i analiza literatury przedmiotu i wybranych stanowisk (praca ma określić teoretyczne założenia i ich konsekwencje w praktyce zarządzania)

 1. Antyczna filozofia zarządzania
 2. Adama Smitha koncepcja zarządzania (ang. self interest)
 3. Utylitarystyczne koncepcje etyki zarządzania
 4. Koncepcje własności Kanta, Hegla, utylitarystów
 5. Hegla koncepcja wyzysku i niewolnictwa
 6. Marksistowska etyka biznesu
 7. Koncepcja alienacji pracy i praw pracowniczych (Hegel, Marks, Wojtyła iin.)
 8. Egzystencjalizm: Teorie autentyzmu w zarządzaniu
 9. Etyka sytuacyjna w zarządzaniu
 10. Kontraktarianizm (konsenusalizm): idea umowy społecznej w etyce biznesu od oświecenia po ang. Social Contracts Theory (ISCT) i (ang.) Order Ethics
 11. Żydowska etyka biznesu
 12. Chrześcijańska etyka biznesu
 13. Islamska etyka biznesu
 14. Chińska etyka biznesu Guanshi i Yijing
 15. Konfucjańska etyka cnót w biznesie i zarządzaniu
 16. Postmodernistyczna etyka biznesu
 17. Feministyczna etyka biznesu

 

PRZYKŁADOWA LITERATURA:

 1. Angielska literatura i „linki” z różnych dziedzin etyki zarządzania: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Ethics/Ethics.htm
 2. Trochę polskiej literatury dostępnej onlajn: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Etyka/Literatura/literatura_online.htm
 3. Zapraszam na moją stronę: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/PublicationsOnline.html
 4. Przykładowa literatura dotycząca metod badania związku postaw i założeń etycznych z zarządzaniem (są w JSTOR):

Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1994). Ethical Ideology and Ethical Judgment Regarding Ethical Issues in Business. Journal of Business Ethics, 13(6), 469–480.

Brigley, S. (1995). Business Ethics with in Context: Researching with Case Studies. Journal of Business Ethics, 14(3), 219–226.

Forsyth, R. D. (1992). Judging the Morality of Business Practices : The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11(5), 461–470.

Gillmore, G. M., & Hunter, J. E. (1974). Legalism, Antinomianism, Situationism: Three Moral Decision-Making Orientations. Review of Religious Research, 16(1), 2–9. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3510192?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21103756166713

Ramsey, R. P., Marshall, G. W., Johnston, M. W., & Deeter-Schmelz, D. R. (2007). Ethical Ideologies and Older Consumer Perception of Unethical Sales Tactics. Journal of Business Ethics, 70(2), 191–207.

Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., & Dawson, L. E. (1994). Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 14(1), 59–75.

 

KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE

NEGOCJACJE

1.   Strategie, taktyki i triki negocjacyjne

2.   Kulturowe uwarunkowania negocjacji

3.                                           Wykorzystanie Teorii Gier w negocjacjach

 

GAMIFIKACJA NEGOCJACJI

 1. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów lub planowaniu negocjacji
 2. Gamifikacja negocjacji i procesu zarządzania
 3. Wykorzystanie programów języka naturalnego (np. Prolog, Python) w planowaniu negocjacji

 

TEATR KOROPORACYJNY

 1. Koncepcja teatru korporacyjnego i jej zastosowania w zarządzaniu
 2. Koncepcja psychodramy i jej zastosowania w zarządzaniu

 

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

 1. Wpływ zachowań pozawerbalnych na wizerunek negocjatora
 2. Taktyki tworzenia wizerunku
 3. Wpływ autoprezentacji na wynik negocjacji

 

 


FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

PROJEKTOWANIE IDEAŁU, WIZJI, MISJI ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (zarządzanie strategiczne)

 1. Projektowanie ideału według wybranych autorów (np. Russell Ackoff, Herbert Addison  Jason Magidson  iin.)
 2. Rola ideałów w projektowaniu organizacji
 3. Marketing ideałów, wykorzystywanie ideałów w reklamie i sprzedaży
 4. Manipulacja ideałami i przez ideały
 5. Rola idoli, autorytetów i ideałów osobowych w zarządzaniu
 6. Innowacje pozorne jako następstwo źle zaprojektowanego ideału

7.     Projektowanie uniwersytetu. Tematy są tu

 1. Tworzenie potrzeb i kształtowanie klienta w procesie marketingu i reklamy: analiza teorii i stanu badań

 

STRATEGIE I TAKTYKI

 1. Koncepcja strategii działania według Tadeusza Kotarbińskiego lub innego klasyka
 2. Zastosowania Teorii Gier w zarządzaniu
 3. Podobieństwa i różnice między strategiami gry towarzyskiej a strategiami zarządzania
 4. Podobieństwa i różnice między strategią wojenną i strategią zarządzania
 5. Filozoficzne założenia przyjmowane w strategiach i taktykach działania (przegląd i analiza literatury przedmiotu)
  1. Skuteczności i ekonomiczności działania – analiza porównawcza stanowisk
  2. Funkcję i role zarządcze – analiza porównawcza stanowisk
 6. Racjonalność zarządzania
  1. Teorie racjonalności działania w ekonomii i teoriach zarządzania
  2. Modele racjonalności przyjmowane w teoriach decyzji w zarządzaniu
  3. Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w zarządzaniu

 

LOGIKA PRAKTYCZNA W ZARZĄDZANIU

 1. Erystyka i sofistyka w negocjacjach i wystąpieniach publicznych w obszarze zarządzania
  1. Analiza logiczna wybranych chwytów erystycznych w zarządzaniu
  2. Metody odpierania chwytów erystycznych – przegląd literatury przedmiotu
  3. Skuteczność chwytów erystycznych – badania własne
 2. Historia filozofii zarządzania (przegląd stanowisk w wybranej epoce lub w wybranym nurcie)
 3. Przydatność wykształcenia filozoficznego w edukacji menadżerów wyższego stopnia – badania własne

 


 

RÓKOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 

Prace badawcze

 1. Kulturowe uwarunkowania negocjacji
 2. Przykładowe różnice między wybranymi kulturami w wybranym aspekcie zarządzania – studium przypadków
 3. Wpływ kultury na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu – studium przypadków

 

Prace koncepcyjne

 1. Różnice kulturowe w ujęciu wybranych autorów – przegląd literatury, analiza stanu badań i stanowisk: np. R. R. Gesteland, E. T. Hall, G. Hofstede, S. P. Huntington, C. Vazaquez i P. R. Harris i in.

 

Prace projektowe

 1. Dobre praktyki i taktyki komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu

 

Literatura: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/KulturoweRozniceOK/Literatura.htm

 


 

TematyTerminyZasady

STRONA STARTOWAKONTAKT  - ZASADY PISANIA PRAC