Modyfikowano: 9.06.2016

Jan F. Jacko

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE, PODYPLOMOWE

 

TematyTerminyZasadyMetodologiaZasoby literaturyChmura

 

Terminy: W trakcie sesji egz. i wakacji nie ma seminariów, ale można przychodzić na konsultacje (proszę nie przychodzić na koniec)

      Proszę przychodzić na seminaria nawet wtedy, gdy „nie ma nic nowego”, żeby posłuchać, co robią inni. To bywa inspirujące.

      Osoby przebywające za granicą mogą łączyć się w tym czasie w systemie Skype. Konto: IdealizedDesign. Proszę wysłać najpóźniej dzień wcześniej majla z zawiadomieniem o planowanym połączeniu. Jeśli nikt nie wyśle zgłoszenia, połączenie nie będzie aktywne.

      Można mnie odwiedzać też w trakcie konsultacji.

 

Metody

 

      Badania mogą być empiryczne (badania własne, analiza statystyczna), teoretyczne (np. analiza stanu badań, koncepcji, teorii, wyjaśnianie, analiza porównawcza rozwiązań) lub przeglądowe (analiza literatury w wybranym temacie)

      Proszę stosować się do metodologii pisania prac. Tu są ogólne zasady i trochę rad (nie należy się nimi stresować, ale proszę je brać poważnie, bo chronią przed kłopotami)

      Sprawy formalne: http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/obrony

      Zachęcam do korzystania z zasobów Bibliotek dostępnych legalnie (poza Kampusem - przez Extranet: https://extranet.uj.edu.pl): http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-danych

-        Bazy testowe: https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=OX9BVRJW8HLYYAKO8QKZ

 

Schemat przygotowań do udziału w seminarium

 

      Wybierz interesujący Cię temat lub kilka tematów i określ ich naukowy cel, metodę badań, hipotezy badawcze: „dokąd” chcesz dojść i jaką „drogą”. Przedyskutuj je na pierwszym seminarium.

      Potem prześlij mi jednostronicowy szkic wstępu i bibliografii. We wstępie określ naukowy cel i metodę pracy, problem, których chcesz rozwiązać (wyraź go pytaniem), ewentualnie hipotezy badawcze, stan dotychczasowych badań, oczekiwane wyniki. Wtedy otrzymasz decyzję o przyjęciu Cię na seminarium.

      Pomagam w uzyskaniu legalnego dostępu do literatury (przez Dropboxa, patrz niżej), ale dopiero wtedy, gdy student zgromadził już samodzielnie dostępną bibliografię.

      Zachęcam do udziału w konferencjach – dają inspirację, okazję do zdobycia wiedzy, kontaktów (naukowych i zawodowych) i publikacji.

 

Zasady i harmonogram

 

      Szkic wstępu i 1 rozdziału należy oddać do końca pierwszego semestru pisania pracy.

      Szkic całości – do końca pierwszego (kalendarzowego) roku, więc do tego czasu należy też przeprowadzić i opracować badania, jeśli są planowane.

      Na seminarium proszę przynosić wydruk szkicu/części pracy, o którym chcesz rozmawiać.

      Ostateczną wersję pracy (po korektach) proszę złożyć najpóźniej 3 miesiące przed obroną (po tym terminie nie przyjmuję prac, musimy mieć czas na awaryjne korekty).

      Teksty proszę przesyłać w dwu postaciach: wydruk (gdy praca jest w marę dojrzała) i mailem z rozszerzeniem rtf (preferowane), doc lub odt (można dołączyć ich kopię w PDFie): Pliki proszę nazywać tak: data (rok_miesiąc_dzień_ nr_części_nazwa_części_data, np. „16_01_01_0_wstep”

 

Jeśli chcesz korzystać serwera w chmurze (nieobowiązkowo):

 

      Wyślij prośbę o na adres 379<>wp.pl

      Przyjmij zaproszenie z systemu (wyślę ma Twojego majla)
TEMATY

etykanegocjacjestrategie - kultura

      Tematy trudniejsze (sugerowane dla doktorantów) są podkreślone

      Tematy mogą być uszczegółowione

      Można proponować własny temat

      Nowe tematy zaznaczam kolorem niebieskim.

      Strona w budowie. W miarę upływu czasu będą się tu pojawiać nowe tematy i znikać minione.

 


ETYKA BIZNESU i ZARZĄDZANIA

Prace badawcze

 1. Wrażliwość na wartości etyczne w wybranej kulturze organizacyjnej

 2. Wpływ kłamstwa na wynik negocjacji

 3. Wpływ manipulacji na skuteczność i ekonomiczność reklamy

 

Studia przypadków

 1. Problemy szczegółowe: dyskryminacja, wyzysk, mob(b)ing, luki prawne, ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego

 2. W jakich warunkach moralność się „opłaca”?

 3. Konflikty wartości w zarządzaniu a prawa człowieka. Przykłady i ich analiza

 4. Analiza przykładowych sporów dotyczących podstawowych praw człowieka w biznesie i zarządzaniu

 5. Luki prawne w zarządzaniu. Przykłady i ich analiza.

 6. Legalizm etyczny. Przykłady i ich analiza.

 

Prace koncepcyjne

 1. Rola wartości w projektowaniu organizacji i zarządzaniu

 2. Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych i politycznych

 3. Etyczne tło misji i wizji organizacji

 4. Powszechne prawa człowieka i konflikty wartości w zarządzaniu

 5. Racjonalność zarządzania

 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu a sprawiedliwość społeczna

 7. Legalizm w etyce zarządzania. Przykłady lub przegląd badań i ich analiza

 8. Etyczne uzasadnienie i granice partycypacji społecznej. Analiza przykładów

 9. Etyka reklamy, globalizacji, przedsiębiorczości, innowacyjności

 10. Etyka korporacji w kontekście idei praw człowieka (odpowiedzialność społeczna korporacji, analiza uzasadnienia wyroków dotyczących wykorzystania luk prawnych przez korporacje, pojęcie etycznego obowiązku korporacji, etyczna analiza ryzyka inwestycji w korporacjach, dywersyfikacja osobistej odpowiedzialności za decyzję w korporacjach)

 11. Etyka negocjacji

  1. Czy kłamstwo jest dopuszczalne w negocjacjach? Analiza i porównanie stanowisk

  2. Różnica między manipulacją a perswazją w zarządzaniu i biznesie

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

  1. Klasyczne rozumienie odpowiedzialności a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie

  2. Odpowiedzialność według Romana Ingardena a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie

  3. Historia pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu

 1. Sumienie w zarządzaniu – historia pojęcia sumienia i jego zastosowanie w praktyce zarządzania

 2. Teorie cnót w zarządzaniu – analiza koncepcji wybranego autora

 3. Analiza przykładowych teorii sprawiedliwości społecznej w zarządzaniu  

 

 

Prace historyczne: Historia etyki biznesu i zarządzania – przegląd i analiza literatury przedmiotu i wybranych stanowisk (praca ma określić teoretyczne założenia i ich konsekwencje w praktyce zarządzania)

 1. Antyczna filozofia zarządzania

 2. Adama Smitha koncepcja zarządzania (ang. self interest)

 3. Utylitarystyczne koncepcje etyki zarządzania

 4. Koncepcje własności Kanta, Hegla, utylitarystów

 5. Hegla koncepcja wyzysku i niewolnictwa

 6. Marksistowska etyka biznesu

 7. Koncepcja alienacji pracy i praw pracowniczych (Hegel, Marks, Wojtyła iin.)

 8. Egzystencjalizm: Teorie autentyzmu w zarządzaniu

 9. Etyka sytuacyjna w zarządzaniu

 10. Kontraktarianizm (konsenusalizm): idea umowy społecznej w etyce biznesu od oświecenia po ang. Social Contracts Theory (ISCT) i (ang.) Order Ethics

 11. Żydowska etyka biznesu

 12. Chrześcijańska etyka biznesu

 13. Islamska etyka biznesu

 14. Chińska etyka biznesu Guanshi i Yijing

 15. Konfucjańska etyka cnót w biznesie i zarządzaniu

 16. Postmodernistyczna etyka biznesu

 17. Feministyczna etyka biznesu

 

PRZYKŁADOWA LITERATURA:

 1. Angielska literatura i „linki” z różnych dziedzin etyki zarządzania: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Ethics/Ethics.htm

 2. Trochę polskiej literatury dostępnej onlajn: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Etyka/Literatura/literatura_online.htm

 3. Literatura dot. problematyki filozoficznej: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/Filozofia/filozofiaLiteratura.htm

 4. Zapraszam na moją stronę: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/PublicationsOnline.html

 5. Przykładowa literatura dotycząca metod badania związku postaw i założeń etycznych z zarządzaniem (są w JSTOR):

Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1994). Ethical Ideology and Ethical Judgment Regarding Ethical Issues in Business. Journal of Business Ethics, 13(6), 469–480.

Brigley, S. (1995). Business Ethics with in Context: Researching with Case Studies. Journal of Business Ethics, 14(3), 219–226.

Forsyth, R. D. (1992). Judging the Morality of Business Practices : The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11(5), 461–470.

Gillmore, G. M., & Hunter, J. E. (1974). Legalism, Antinomianism, Situationism: Three Moral Decision-Making Orientations. Review of Religious Research, 16(1), 2–9. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3510192?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21103756166713

Ramsey, R. P., Marshall, G. W., Johnston, M. W., & Deeter-Schmelz, D. R. (2007). Ethical Ideologies and Older Consumer Perception of Unethical Sales Tactics. Journal of Business Ethics, 70(2), 191–207.

Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., & Dawson, L. E. (1994). Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 14(1), 59–75.

 

KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE

NEGOCJACJE

1.    Strategie, taktyki i triki negocjacyjne

2.    Kulturowe uwarunkowania negocjacji

3.                                                    Wykorzystanie Teorii Gier w negocjacjach

 

GAMIFIKACJA NEGOCJACJI

 1. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów lub planowaniu negocjacji

 2. Gamifikacja negocjacji i procesu zarządzania

 3. Wykorzystanie programów języka naturalnego (np. Prolog, Python) w planowaniu negocjacji

 

TEATR KOROPORACYJNY

 1. Koncepcja teatru korporacyjnego i jej zastosowania w zarządzaniu

 2. Koncepcja psychodramy i jej zastosowania w zarządzaniu

 

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

 1. Wpływ zachowań pozawerbalnych na wizerunek negocjatora

 2. Taktyki tworzenia wizerunku

 3. Wpływ autoprezentacji na wynik negocjacji

 

 


FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

PROJEKTOWANIE IDEAŁU, WIZJI, MISJI ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (zarządzanie strategiczne)

 1. Projektowanie ideału według wybranych autorów (np. Russell Ackoff, Herbert Addison  Jason Magidson  iin.)

 2. Rola ideałów w projektowaniu organizacji

 3. Marketing ideałów, wykorzystywanie ideałów w reklamie i sprzedaży

 4. Manipulacja ideałami i przez ideały

 5. Rola idoli, autorytetów i ideałów osobowych w zarządzaniu

 6. Innowacje pozorne jako następstwo źle zaprojektowanego ideału

7.      Projektowanie uniwersytetu. Tematy są tu

 1. Tworzenie potrzeb i kształtowanie klienta w procesie marketingu i reklamy: analiza teorii i stanu badań

 

STRATEGIE I TAKTYKI

 1. Koncepcja strategii działania według Tadeusza Kotarbińskiego lub innego klasyka

 2. Zastosowania Teorii Gier w zarządzaniu

 3. Podobieństwa i różnice między strategiami gry towarzyskiej a strategiami zarządzania

 4. Podobieństwa i różnice między strategią wojenną i strategią zarządzania

 5. Filozoficzne założenia przyjmowane w strategiach i taktykach działania (przegląd i analiza literatury przedmiotu)

  1. Skuteczności i ekonomiczności działania – analiza porównawcza stanowisk

  2. Funkcję i role zarządcze – analiza porównawcza stanowisk

 6. Racjonalność zarządzania

  1. Teorie racjonalności działania w ekonomii i teoriach zarządzania

  2. Modele racjonalności przyjmowane w teoriach decyzji w zarządzaniu

  3. Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w zarządzaniu

 

LOGIKA PRAKTYCZNA W ZARZĄDZANIU

 1. Erystyka i sofistyka w negocjacjach i wystąpieniach publicznych w obszarze zarządzania

  1. Analiza logiczna wybranych chwytów erystycznych w zarządzaniu

  2. Metody odpierania chwytów erystycznych – przegląd literatury przedmiotu

  3. Skuteczność chwytów erystycznych – badania własne

 2. Historia filozofii zarządzania (przegląd stanowisk w wybranej epoce lub w wybranym nurcie)

 3. Przydatność wykształcenia filozoficznego w edukacji menadżerów wyższego stopnia – badania własne

 


 

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 

Prace badawcze

 1. Kulturowe uwarunkowania negocjacji

 2. Przykładowe różnice między wybranymi kulturami w wybranym aspekcie zarządzania – studium przypadków

 3. Wpływ kultury na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu – studium przypadków

 

Prace koncepcyjne

 1. Różnice kulturowe w ujęciu wybranych autorów – przegląd literatury, analiza stanu badań i stanowisk: np. R. R. Gesteland, E. T. Hall, G. Hofstede, S. P. Huntington, C. Vazaquez i P. R. Harris i in.

 

Prace projektowe

 1. Dobre praktyki i taktyki komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu

 

Literatura: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/KulturoweRozniceOK/Literatura.htm

 


 

TematyTerminyZasady

STRONA STARTOWAKONTAKT  - ZASADY PISANIA PRAC