Modyfikowano: 2016-05-23

Jan F. Jacko

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE, PODYPLOMOWE

 

TematyTerminyZasadyMetodologiaZasoby literaturyChmura

 

Terminy: najbliższy: 25.05, godz. 19.00-20.00

*      Proszę przychodzić na seminaria nawet wtedy, gdy „nie ma nic nowego”, żeby posłuchać, co robią inni. To bywa inspirujące.

*      Osoby przebywające za granicą mogą łączyć się w tym czasie w systemie Skype (od listopada’15). Konto: IdealizedDesign. Proszę wysłać najpóźniej dzień wcześniej majla z zawiadomieniem o planowanym połączeniu. Jeśli nikt nie wyśle zgłoszenia, połączenie nie będzie aktywne.

*      Można mnie odwiedzać też w trakcie konsultacji.

 

Metody

 

*      Badania mogą być empiryczne (badania własne, analiza statystyczna), teoretyczne (np. analiza stanu badań, koncepcji, teorii, wyjaśnianie, analiza porównawcza rozwiązań) lub przeglądowe (analiza literatury w wybranym temacie)

*      Proszę stosować się do metodologii pisania prac. Tu są ogólne zasady i trochę rad (nie należy się nimi stresować, ale proszę je brać poważnie, bo chronią przed kłopotami)

*      Sprawy formalne: http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/obrony

*      Zachęcam do korzystania z zasobów Bibliotek dostępnych legalnie (poza Kampusem - przez Extranet: https://extranet.uj.edu.pl): http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-danych

-        Bazy testowe: https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=OX9BVRJW8HLYYAKO8QKZ

 

Schemat przygotowań do udziału w seminarium

 

*      Wybierz interesujący Cię temat lub kilka tematów i określ ich naukowy cel, metodę badań, hipotezy badawcze: „dokąd” chcesz dojść i jaką „drogą”. Przedyskutuj je na pierwszym seminarium.

*      Potem prześlij mi jednostronicowy szkic wstępu i bibliografii. We wstępie określ naukowy cel i metodę pracy, problem, których chcesz rozwiązać (wyraź go pytaniem), ewentualnie hipotezy badawcze, stan dotychczasowych badań, oczekiwane wyniki. Wtedy otrzymasz decyzję o przyjęciu Cię na seminarium.

*      Pomagam w uzyskaniu legalnego dostępu do literatury (przez Dropboxa, patrz niżej), ale dopiero wtedy, gdy student zgromadził już samodzielnie dostępną bibliografię.

*      Zachęcam do udziału w konferencjach – dają inspirację, okazję do zdobycia wiedzy, kontaktów (naukowych i zawodowych) i publikacji.

 

Zasady i harmonogram

 

*      Szkic wstępu i 1 rozdziału należy oddać do końca pierwszego semestru pisania pracy.

*      Szkic całości – do końca pierwszego (kalendarzowego) roku, więc do tego czasu należy też przeprowadzić i opracować badania, jeśli są planowane.

*      Na seminarium proszę przynosić wydruk szkicu/części pracy, o którym chcesz rozmawiać.

*      Ostateczną wersję pracy (po korektach) proszę złożyć najpóźniej 3 miesiące przed obroną (po tym terminie nie przyjmuję prac, musimy mieć czas na awaryjne korekty).

*      Teksty proszę przesyłać w dwu postaciach: wydruk (do mojej skrzynki korespondencyjnej, pierwszą i ostateczną wersję trzeba wydrukować) i mailem lub (preferowane, choć nieobowiązkowo) w chmurze:

 

Jeśli chcesz korzystać serwera w chmurze (nieobowiązkowo):

 

*      Wyślij prośbę o na adres 379<>wp.pl

*      Przyjmij zaproszenie do Dropboxa (https://www.dropbox.com/), wtedy dostaniesz dostęp do folderu o nazwie takiej, jak Twoje nazwisko

*      W tym folderze powinny być edytowalne pliki z rozszerzeniem doc lub odt (można dołączyć ich kopię w PDFie):

-        o nazwie „0”, gdzie będą Twoje notatki z ważniejszymi ustaleniami, sugestiami, pomysłami, pytaniami oznaczone ich datą (potem trzeba je uzupełniać, tak, by na początku były najnowsze)

-        plik „Bibliografia”

-        pliki z kolejnymi wersjami pracy

-        pliki proszę nazywać tak: data (rok_miesiąc_dzień_ nr_części_nazwa_części_data, np. „16_01_01_0_wstep”

*      Jeśli oczekujesz pomocy w szukaniu literatury, dodaj do folderu podfolder „Bibliografia”, gdzie będą pliki PDF. Umieść tam ważniejsze publikacje, z których już korzystasz. Tam będę Ci udostępniał teksty, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 


TEMATY

etykanegocjacjestrategie - kultura

*      Tematy trudniejsze (sugerowane dla doktorantów) są podkreślone

*      Tematy mogą być uszczegółowione

*      Można proponować własny temat

*      Nowe tematy zaznaczam kolorem niebieskim.

*      Strona w budowie. W miarę upływu czasu będą się tu pojawiać nowe tematy i znikać minione.

 


ETYKA BIZNESU i ZARZĄDZANIA

Prace badawcze

 1. Wrażliwość na wartości etyczne w wybranej kulturze organizacyjnej
 2. Wpływ kłamstwa na wynik negocjacji
 3. Wpływ manipulacji na skuteczność i ekonomiczność reklamy

 

Studia przypadków

 1. Problemy szczegółowe: dyskryminacja, wyzysk, mob(b)ing, luki prawne, ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 2. W jakich warunkach moralność się „opłaca”?
 3. Konflikty wartości w zarządzaniu a prawa człowieka. Przykłady i ich analiza
 4. Analiza przykładowych sporów dotyczących podstawowych praw człowieka w biznesie i zarządzaniu
 5. Luki prawne w zarządzaniu. Przykłady i ich analiza.
 6. Legalizm etyczny. Przykłady i ich analiza.

 

Prace koncepcyjne

 1. Rola wartości w projektowaniu organizacji i zarządzaniu
 2. Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych i politycznych
 3. Etyczne tło misji i wizji organizacji
 4. Powszechne prawa człowieka i konflikty wartości w zarządzaniu
 5. Racjonalność zarządzania
 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu a sprawiedliwość społeczna
 7. Legalizm w etyce zarządzania. Przykłady lub przegląd badań i ich analiza
 8. Etyczne uzasadnienie i granice partycypacji społecznej. Analiza przykładów
 9. Etyka reklamy, globalizacji, przedsiębiorczości, innowacyjności
 10. Etyka korporacji w kontekście idei praw człowieka (odpowiedzialność społeczna korporacji, analiza uzasadnienia wyroków dotyczących wykorzystania luk prawnych przez korporacje, pojęcie etycznego obowiązku korporacji, etyczna analiza ryzyka inwestycji w korporacjach, dywersyfikacja osobistej odpowiedzialności za decyzję w korporacjach)
 11. Etyka negocjacji
  1. Czy kłamstwo jest dopuszczalne w negocjacjach? Analiza i porównanie stanowisk
  2. Różnica między manipulacją a perswazją w zarządzaniu i biznesie
 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  1. Klasyczne rozumienie odpowiedzialności a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  2. Odpowiedzialność według Romana Ingardena a pojęcie (SCR) odpowiedzialności społecznej w biznesie
  3. Historia pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu
 1. Sumienie w zarządzaniu – historia pojęcia sumienia i jego zastosowanie w praktyce zarządzania
 2. Teorie cnót w zarządzaniu – analiza koncepcji wybranego autora
 3. Analiza przykładowych teorii sprawiedliwości społecznej w zarządzaniu  

 

 

Prace historyczne: Historia etyki biznesu i zarządzania – przegląd i analiza literatury przedmiotu i wybranych stanowisk (praca ma określić teoretyczne założenia i ich konsekwencje w praktyce zarządzania)

 1. Antyczna filozofia zarządzania
 2. Adama Smitha koncepcja zarządzania (ang. self interest)
 3. Utylitarystyczne koncepcje etyki zarządzania
 4. Koncepcje własności Kanta, Hegla, utylitarystów
 5. Hegla koncepcja wyzysku i niewolnictwa
 6. Marksistowska etyka biznesu
 7. Koncepcja alienacji pracy i praw pracowniczych (Hegel, Marks, Wojtyła iin.)
 8. Egzystencjalizm: Teorie autentyzmu w zarządzaniu
 9. Etyka sytuacyjna w zarządzaniu
 10. Kontraktarianizm (konsenusalizm): idea umowy społecznej w etyce biznesu od oświecenia po ang. Social Contracts Theory (ISCT) i (ang.) Order Ethics
 11. Żydowska etyka biznesu
 12. Chrześcijańska etyka biznesu
 13. Islamska etyka biznesu
 14. Chińska etyka biznesu Guanshi i Yijing
 15. Konfucjańska etyka cnót w biznesie i zarządzaniu
 16. Postmodernistyczna etyka biznesu
 17. Feministyczna etyka biznesu

 

PRZYKŁADOWA LITERATURA:

 1. Angielska literatura i „linki” z różnych dziedzin etyki zarządzania: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Ethics/Ethics.htm
 2. Trochę polskiej literatury dostępnej onlajn: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi/Etyka/Literatura/literatura_online.htm
 3. Literatura dot. problematyki filozoficznej: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/Filozofia/filozofiaLiteratura.htm
 4. Zapraszam na moją stronę: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/PublicationsOnline.html
 5. Przykładowa literatura dotycząca metod badania związku postaw i założeń etycznych z zarządzaniem (są w JSTOR):

Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1994). Ethical Ideology and Ethical Judgment Regarding Ethical Issues in Business. Journal of Business Ethics, 13(6), 469–480.

Brigley, S. (1995). Business Ethics with in Context: Researching with Case Studies. Journal of Business Ethics, 14(3), 219–226.

Forsyth, R. D. (1992). Judging the Morality of Business Practices : The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11(5), 461–470.

Gillmore, G. M., & Hunter, J. E. (1974). Legalism, Antinomianism, Situationism: Three Moral Decision-Making Orientations. Review of Religious Research, 16(1), 2–9. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3510192?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21103756166713

Ramsey, R. P., Marshall, G. W., Johnston, M. W., & Deeter-Schmelz, D. R. (2007). Ethical Ideologies and Older Consumer Perception of Unethical Sales Tactics. Journal of Business Ethics, 70(2), 191–207.

Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., & Dawson, L. E. (1994). Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 14(1), 59–75.

 

KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE

NEGOCJACJE

1.    Strategie, taktyki i triki negocjacyjne

2.    Kulturowe uwarunkowania negocjacji

3.                                                    Wykorzystanie Teorii Gier w negocjacjach

 

GAMIFIKACJA NEGOCJACJI

 1. Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniu negocjatorów lub planowaniu negocjacji
 2. Gamifikacja negocjacji i procesu zarządzania
 3. Wykorzystanie programów języka naturalnego (np. Prolog, Python) w planowaniu negocjacji

 

TEATR KOROPORACYJNY

 1. Koncepcja teatru korporacyjnego i jej zastosowania w zarządzaniu
 2. Koncepcja psychodramy i jej zastosowania w zarządzaniu

 

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

 1. Wpływ zachowań pozawerbalnych na wizerunek negocjatora
 2. Taktyki tworzenia wizerunku
 3. Wpływ autoprezentacji na wynik negocjacji

 

 


FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

PROJEKTOWANIE IDEAŁU, WIZJI, MISJI ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (zarządzanie strategiczne)

 1. Projektowanie ideału według wybranych autorów (np. Russell Ackoff, Herbert Addison  Jason Magidson  iin.)
 2. Rola ideałów w projektowaniu organizacji
 3. Marketing ideałów, wykorzystywanie ideałów w reklamie i sprzedaży
 4. Manipulacja ideałami i przez ideały
 5. Rola idoli, autorytetów i ideałów osobowych w zarządzaniu
 6. Innowacje pozorne jako następstwo źle zaprojektowanego ideału

7.      Projektowanie uniwersytetu. Tematy są tu

 1. Tworzenie potrzeb i kształtowanie klienta w procesie marketingu i reklamy: analiza teorii i stanu badań

 

STRATEGIE I TAKTYKI

 1. Koncepcja strategii działania według Tadeusza Kotarbińskiego lub innego klasyka
 2. Zastosowania Teorii Gier w zarządzaniu
 3. Podobieństwa i różnice między strategiami gry towarzyskiej a strategiami zarządzania
 4. Podobieństwa i różnice między strategią wojenną i strategią zarządzania
 5. Filozoficzne założenia przyjmowane w strategiach i taktykach działania (przegląd i analiza literatury przedmiotu)
  1. Skuteczności i ekonomiczności działania – analiza porównawcza stanowisk
  2. Funkcję i role zarządcze – analiza porównawcza stanowisk
 6. Racjonalność zarządzania
  1. Teorie racjonalności działania w ekonomii i teoriach zarządzania
  2. Modele racjonalności przyjmowane w teoriach decyzji w zarządzaniu
  3. Racjonalność aksjologiczna i instrumentalna w zarządzaniu

 

LOGIKA PRAKTYCZNA W ZARZĄDZANIU

 1. Erystyka i sofistyka w negocjacjach i wystąpieniach publicznych w obszarze zarządzania
  1. Analiza logiczna wybranych chwytów erystycznych w zarządzaniu
  2. Metody odpierania chwytów erystycznych – przegląd literatury przedmiotu
  3. Skuteczność chwytów erystycznych – badania własne
 2. Historia filozofii zarządzania (przegląd stanowisk w wybranej epoce lub w wybranym nurcie)
 3. Przydatność wykształcenia filozoficznego w edukacji menadżerów wyższego stopnia – badania własne

 


 

RÓKOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 

Prace badawcze

 1. Kulturowe uwarunkowania negocjacji
 2. Przykładowe różnice między wybranymi kulturami w wybranym aspekcie zarządzania – studium przypadków
 3. Wpływ kultury na interpretację podstawowych praw człowieka w zarządzaniu – studium przypadków

 

Prace koncepcyjne

 1. Różnice kulturowe w ujęciu wybranych autorów – przegląd literatury, analiza stanu badań i stanowisk: np. R. R. Gesteland, E. T. Hall, G. Hofstede, S. P. Huntington, C. Vazaquez i P. R. Harris i in.

 

Prace projektowe

 1. Dobre praktyki i taktyki komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu

 

Literatura: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/KulturoweRozniceOK/Literatura.htm

 


 

TematyTerminyZasady

STRONA STARTOWAKONTAKT  - ZASADY PISANIA PRAC