Jan Franciszek Jacko

ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA / PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY

Semiotics of the Body  / Semiotyka ciała (EN)

Personalism / Personalizm (EN)

Fenomenologia twarzy / Phenomenology of the face (IT)

Założenia proksemiki / Assumptions of proxemics (PL, 2006)

Filozoficzne zabobony (Bocheński) / Philosophical Prejudices (PL, EN summary)

http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/569

ONTOEPISTEMOLOGIA / ONTOEPISTEMOLOGY

Platoński paradoks wiedzy / Plato’s paradox of knowledge (PL) (English summary)

Ontologie sytuacji komunikacyjnej / Ontologies of Communicative Situations (PL, EN summary)

Niektóre ontologiczne założenia Teorii Gier / Some Ontological Assumptions of the Game Theory (PL)

 

 

SEMIOTYKA / SEMIOTICS

Semiotics of the Body / Semiotyka ciała (EN)

Symbolika wertykalna / Vertical Symbolism (PL)

Wertykalne symbole / Vertical Symbols (EN)

Perswazyjne funkcje symboli / (PL)

Hipotezy dotyczące symboliki wertykalnej / (PL)

Komunikacja międzykulturowa / Cross-Cultural Communiaction (PL, EN summary)

Semiotyka ciszy / Semiotics of Silence (PL)

Paradoks znaczącej ciszy / The paradox of Meaningful Silence (PL, EN summary)

Comunicazione e comunione (IT)

Fenomenologia negocjacji /

The phenomenology of managerial negotiations (PL)

 

 

LOGIKA PRAKTYCZNA / NONFORMAL LOGICS

Ontologia myślenia strategicznego / Ontology of Strategic Thinking (PL) (English summary)

Autorytet / Authority (PL)

Wprowadzenie do erystyki / Introduction to Eristics (PL)

Niektóre ontologiczne założenia Teorii Gier / Some Ontological Assumptions of the Game Theory (PL)

Zabobony filozoficzne / Philosphical Superstitions (PL)

http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/569

Racjonalna asertywność znakowa w zarządzaniu / Rational informative assertiveness in management / (EN)

http://www.ejournals.eu/jjm/Tom-2-(2016)/Numer-1/art/7502/

ETYKA / ETHICS

Morality Management - Situation Ethics / Zarządzanie moralnością – etyka sytuacyjna (EN)

The Idea of Morality Management / Idea zarządzania moralnością (EN)

Etyka przestrzeni osobistej (PL, 2013) / Ethics of Personal Space (EN Summary)

Uzasadnianie partycypacji społecznej /

Justification in ethics – social participation (PL)

www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/wspolczesne_zarzadzanie_2010_nr2.pdf

Benevolence in Situation Ethics (EN, 2002)

http://www.jedrzejko.eu/index.php?k=179&art=5

Konsensus a demokracja (PL, 2006)

Etyka gry (PL)

http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/189/

Partycypacja społeczna w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PL 2010)

Logiczne granice partycypacji społecznej (PL 2010)

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA / CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Komunikacja międzykulturowa / Cross-cultural communiaction (PL, EN summary)

Globalizacja / Globalization (PL)

Platoński paradoks wiedzy / Plato’s Paradox of Knowledge (PL) (English summary)

 

 

ZARZĄDZANIE / MANAGEMENT

Filozofia zarządzania / Philosophy of Management (PL)

http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-1.pdf#page=155&zoom=auto,54,530

Fenomenologia negocjacji / Phenomenology of Negotiations (PL) www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2013_no_1.pdf

Czym jest gra w zarządzaniu? / What are Managerial Games? (PL, En summary, 2013)

Ontologia myślenia strategicznego / Ontology of Strategic Thinking (PL) http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/12/

Filozofia a kompetencje zarządcze / Philosophy and Managerial Skills (PL)

Autorytet w zarządzaniu / Authority in Management (PL)

Uzasadnienie i funkcje etykiety / Justification and Functions of Savoir Vivre (PL)

Wpływ zachowań przestrzennych na wizerunek negocjatora / Spatial Behaviours of Negotiators Impacting Their Image (PL, EN Sumary)

Autorytet a kompetencje / Authority and Competences (PL)

Taktyki globalizacji / Globalization  Tactics (PL)

Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności / The Image of Authority and Spatial Tactics of Superiority Coding (PL) EN summary

Internet (EN)

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzeni / Social Participation in Spatial Planning (PL)

Racjonalność asercji a ryzyko konfliktu (PL)

https://www.academia.edu/8630219/Racjonalnosc_asercji_a_ryzyko_konfliktu_Rational_assertion_and_the_risk_of_conflicts

Morality Management - Situation Ethics / Zarządzanie moralnością – etyka sytuacyjna (EN)

FILOZOFIA SZTUKI / PHILOSPHY OF ARTS

Symbolika wertykalna / Vertical Symbols (PL)

Semantics of Leonardo da Vinci (EN)

Klasyczna patomima / Classical Pantomime (PL)

Gioconda - fenomenologia twarzy / Mona Lisa - Phenomenology of the Face (IT)

Autentyzm w grze aktorskiej (PL)

Teatr Rapsodyczny (PL)

DYDAKTYKA / DIDACTICS

Filozofia a kompetencje menedżerskie / Functions of Philosophy in the Management Education (PL)

Autorytet a kompetencje / Authorities and Competencies (PL)

Uzasadnienie i funkcje etykiety / Justification and Functions of Savoir Vivre (PL)

Kryteria cen kształcenia / Evaluation Criteria of Education (PL)

Platoński paradoks wiedzy / Plato’s Paradox of Knowledge (PL) (English summary)

 Autentyzm ekspresji / Authenticity of Expression (PL)

PROKSEMIKA / PROXEMICS

Internet (EN)

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1757/jacko_Proxemics_Anthropology_and_the_Internet.pdf?sequence=1

http://hdl.handle.net/11089/1757

Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności / The Image of Authority and Spatial Tactics of Superiority Coding (PL) EN summary

Wpływ zachowań przestrzennych na wizerunek negocjatora / Spatial Behaviours of Negotiators Impacting Their Image (PL, EN Sumary)

Antropologiczne założenia proksemiki (PL, 2006)

Wpływ dystansu na wizerunek negocjatora / The influence of interpersonal distance on the image of negotiators (PL)

Proksemiczne taktyki autoprezentacji / Proxemic Tactics of Self-Presentation (PL) Link

Etyka przestrzeni osobistej (PL, 2013) / Ethics of Personal Space (EN Summary)

 

 

SCENARIUSZE TEATRALNE / THEATRICAL SCREENPLAYS

Comunicazione e comunione / Communication and Community (IT)

WYWIADY / INTERVIEWS

Czym jest mowa ciała? / What is Body Language? (PL)

http://www.fzpep.com.pl/pracodawca/05_02/biznes.htm

 Autentyzm ekspresji / Authenticity of Expression (PL)

O ciszy / On Silence (PL)

 

Email: 153 (małpka-AT) dr (kropka-DOT) com