Modyfikowano: 2016-10-04

Jan F. Jacko

If you need to read this web page in your language use some translator, for example, for Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/, online translator: http://free-website-translation.com or open this page in a new window (to activate the plugin) and klick the button below:

website translator plugin

 

WARUNKI Zaliczenia

1.      FORMA ZALICZENIA - egzamin pisemny. TERMINY EGZAMINÓW są w sesji egzaminacyjnej. Ogłaszam je na stronie Egzaminy. Nie ma „zerówek”. Wcześniejsze zdawanie to pierwszy termin egzaminu.

2.      WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach. Można opuścić do 20% zajęć. Jeśli ktoś opuścił więcej – nie jest dopuszczony do egzaminu (adnotacja NZAL). Osoby powtarzające przedmiot powinny spełnić te same warunki zaliczenia, jak pozostali studenci. Zob. p. 7.

Uwaga: Wszystkie osoby ubiegające się o ocenę powinny znaleźć się na liście obecności tworzonej na początku zajęć, nawet jeśli ich obecność nie jest obowiązkowa. Jeśli Cię nie ma na liście, proszę na początku zajęć zgłosić się do „asystenta” tworzącego listę w celu jej uzupełnienia. Jeśli kogoś nie ma na liście – nie może spełnić powyższego warunku zaliczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

(to nie są warunki zaliczenia)

3.      ZAKRES EGZAMINU: Obowiązuje materiał przekazany na wykładzie oraz materiały zadane w trakcie zajęć do przeczytania. Częściowo zakres jest określany pytaniami kontrolnymi publikowanymi na stronach tego serwisu poświęconych zajęciom (zwykle, to jest dział „Wykłady”, punkt 1.3). 

4.      KTO MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z EGZAMINU? Osoby, które wygrały konkurs (patrz - punkt 6) i zaprezentowały swoją pracę podczas studenckiej konferencji naukowej wskazanej na zajęciach oraz niektóre osoby, o których mowa w punkcie 7.

5.      CO PODNOSI OCENĘ Z EGZAMINU? Udział w konkursie, zadania, naukowa i organizacyjna aktywność może skutkować podniesieniem oceny z egzaminu maksymalnie o 1 stopień (tylko) w pierwszym terminie. Zadania są omawiane w punkcie 6.

6.      AKTUALNE „PROMOCJE” (to nie są warunki zaliczenia, tylko dodatkowe możliwości)

 

PRACE KONKURSOWE

nie są obowiązkowe

Z egzaminu mogą być zwolnione osoby, które wygrają konkurs na pracę i zaprezentują jej wyniki na konferencji naukowej, która odbędzie się na naszym Wydziale. Nie ma limitu wygranych prac. Terminarz uzgadniam podczas zajęć (zwykle – miesiąc po pierwszych zajęciach). Tematy konkursowe omawiam na początkowych zajęciach. Propozycja dotyczy głównie osób dobrze radzących sobie ze słowem pisanym. Wygrywają tylko wybitne prace. Jeśli chcesz w nim brać udział – przeczytaj DOKŁADNIE Zasady pisania prac: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/ZasadyPisaniaPrac.htm . Jeśli nie chcesz w nim brać udziału – skup się na egzaminie lub zadaniach.

 ZADANIA

(to nie są warunki zaliczenia)

- są nieobowiązkowe - tylko dla chętnych

- podnoszą każdą pozytywną ocenę z egzaminu - proporcjonalnie do jakości wykonanej pracy maksymalnie o jedną ocenę

- należy uzgodnić zadanie z prowadzącym (nie przyjmuję nieuzgodnionych zadań)

- w niektórych przypadkach dobre wykonanie zadań może wystarczyć do zaliczenia przedmiotu według wskazanych niżej zasad

- zadanie może dać (maksymalnie) 1 punkt

- osoby, które zdobędą 3 punkty mogą być zwolnione z egzaminu, ale ocena końcowa zależy od rodzaju zadań

- zadania nienaukowe (organizacyjne), jeśli dadzą 3 lub więcej punktów, nie mogą skutkować oceną wyższą niż 3+

- zadania naukowe mogą dać ocenę w skali od 3 do 5

- jeśli nie rozumiesz zadania, to znaczy, że ono nie jest dla Ciebie

 ·        Zadania są oceniane. Za każde można dostać maksimum 1 punkt (w skali od 0 do 1).

·        Wszystkie zadania mogą podnieść ocenę z egzaminu maksimum o 1 stopień (proporcjonalnie do ilości zdobytych punktów). Uwaga: ocena jest w skali od 0 do 5, więc 1 lub 2 punkty nie gwarantują „trójki”.

·        Osoby, które otrzymają 3 punkty za zadania będą mogły wybrać, czy biorą udział w egzaminie, czy zaliczają (z oceną dst). Te dwie możliwości wykluczają się. Decyzję należy zadeklarować przed egzaminem. Udział w egzaminie domyślnie oznacza rezygnację z „trójki gwarantowanej” (wtedy prace podnoszą ocenę maks. o 1 stopień, więc trójki nie gwarantują, bo ocena jest w skali od 0 do 5).

·        Zadania mogą też usprawiedliwiać nieobecności (na zasadzie 1 punkt – 3 godziny).

·        Zadania są przydzielane w trakcie zajęć (na bieżąco) przez prowadzącego. Nie przydziela się zadań po zakończeniu zajęć, np. w sesji.

·        Zadania się liczą tylko wtedy, gdy są ustalone z prowadzącym (proszę nie podejmować zadań bez zgodny prowadzącego zajęcia)

·        Przydzielone zadania należy zgłosić „asystentowi”.

·        W zadaniach pisemnych obowiązują zasady pisania i wysłania prac: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/ZasadyPisaniaPrac.htm .

·        Liczba zadań jest ograniczona, więc warto się do nich zgłaszać na bieżąco, jak są ogłaszane.

·        Do zadań szczególnie zachęcam też osoby powtarzające przedmiot w myśl zasady minimalizowania ryzyka.

 

RODZAJE ZADAŃ

a.     Rola „asystenta

b.     Udział w organizacji konferencji (zależnie od nakładu pracy – od 1 do 3 p.)

c.     Udział w konferencji – 1 p. za 6 godzin

d.     Streszczanie wybranej dyskusji - 5 stron na osobę. Pracę należy oddać w postaci cyfrowej po 1 tygodniu.

e.     Notatki z wybranego tematu wykładu5 stron na osobę – ilustracje, przykłady, dopowiedzenia do wykładu, streszczenia dyskusji. Pracę należy oddać po 1 tygodniu prowadzącemu i osobie edytującemu stronę w postaci zgodnej z zasadami pisania prac. Tylko solidnie wykonane notatki są brane pod uwagę. Wydruk należy odręcznie podpisać. Plik powinien mieć nazwę w formie: przedmiot_ temat_nazwisko

f.      Ilustracja problemuprezentacja graficzna w programie PowerPoint lub programie graficznym. Należy trzymać się tego, co było na wykładzie. Zwykle na wykładzie rysuję lub omawiam schemat i praca polega na jego odtworzeniu. Można go ew. uzupełnić, ale to co było na wykładzie, to punkt wyjścia. Uwaga – praca musi mieć możliwość dalszej edycji (graficznie i tekstowo)! Termin – pracę należy oddać w postaci cyfrowej po 1 tygodniu prowadzącemu i osobie edytującemu stronę. Należy wydrukować schemat i pokazać na najbliższych zajęciach, należy też mieć pracę na nośniku do ewentualnego pokazania grupie na zajęciach.

g.     Edycja strony z notatkami z wykładu i ilustracjami wymaga zebrania notatek i ilustracji. Jak to robić? Patrz punkt Zasady tworzenia stron na stronie Zasady pisania prac. Uwaga – notatki powinny być podpisane. Plik powinien mieć nazwę w formie: temat_nazwisko

h.     Edycja strony z pracami konkursowymi i koreferatami. Jak to robić? Patrz punkt Zasady tworzenia stron na stronie Zasady pisania prac.

i.      Monitorowanie niniejszych stron poświęconych wykładowi w Internecie w celu znalezienia błędów i informowanie o nich (1 osoba). Pracę należy przedstawić w końcu semestru w postaci wydruku stron (wydruk z ostatniego miesiąca zajęć) z naniesionymi poprawkami.

j.      Galeria racjonalności: Prace mogą być sprawdzone jedynie po tym, jak studenci, którzy się do tego zobowiązali, stworzą galerię w oparciu o przesłane im prace i prześlą ją do mnie (zgodnie z umową). Zdjęcia z opisem proszę przesyłać do <>. Termin – połowa semestru. Należy określić źródło (autor, witryna itp.) zdjęcia. Ilustracje powinny być opatrzone wykorzystującym terminologię wprowadzoną na wykładzie komentarzem wyjaśniającym, na czym polega zanik racjonalności rzeczowej: sprzeczność lub brak konsekwencji (nieskuteczność, nieekonomiczność, kontrproduktywność) działania lub jego wytworu. Nie wystarczy np. napisać, że coś jest „bez sensu”.

k.     Przykłady błędów definicji (w określonych dziedzinach dla poszczególnych grup zajęciowych, np. nauki o zarządzaniu, ekonomia) z podaniem typu i błędu. Należy wskazać źródło zgodnie z zasadami pisania prac (patrz: link), określić typ definicji i ew. błąd. To jest przedmiotem oceny. Bez tego prace nie mają naukowej wartości. 3 strony.

l.      Zadania parateatralne (będą omawiane na zajęciach) – ilustracja problemów

·        Będą oceniane głównie względy merytoryczne – solidność przygotowania, analiza sytuacji, inspirująca rola

·        Zadania trzeba omówić z prowadzącym na początkowych zajęciach

·        Najlepsze zadania będzie można zaprezentować nieobowiązkowo podczas konferencji studenckiej. Udział w konferencji daje dodatkowe punkty.

 

7.      TZW. „PRZEPISYWANIE” WCZEŚNIEJ UZYSKANYCH OCEN

7.1. Jeśli ktoś już zdał egzamin z przedmiotu, ma dwie możliwości (mowa tu o ocenie z przedmiotu o tej samej randze, nazwie i tej samej lub większej ilości godzin i punktów ECTS, np. nie wchodzą w grę oceny z pokrewnego przedmiotu, oceny z ćwiczeń):

a.      Można dostać zaliczenie (na minimalną pozytywną ocenę) pod warunkiem, że będzie się regularnie uczestniczyć w wykładzie (można opuścić do 20% zajęć).

b.      Można też nie chodzić na zajęcia i zdawać egzamin lub wygrać konkurs na takich samych zasadach, co inni, o ile zgłosi się to w pierwszym miesiącu zajęć.

7.2. Własne oceny (uzyskane w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć) uznaję na powyższej zasadzie, jeśli są niższe od oceny dobrej (4), jeśli ocena jest dobra (4) lub wyższa, student może ją uzyskać bez konieczności ponownego uczestniczenia w zajęciach z przedmiotu o tej samej randze, nazwie i tej samej lub większej ilości godzin i punktów ECTS.

7.3. Proszę na początku zajęć na liście tworzonej przez „asystenta” zaznaczyć, że wchodzi w grę któraś z powyższych możliwości. Potem, gdy mam już listę studentów, proszę okazać mi dokument potwierdzający ocenę. Dokument, o którym tu mowa, to nie jest ksero, wydruk w usosa lub indeks. Takim dokumentem może być na przykład dyplom lub wykaz zaliczonych przedmiotów potwierdzony przez odpowiednią instytucję.

8.  NIEOBECNOŚCI można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub zadaniami, które omawiam na zajęciach (proszę nie usprawiedliwiać nieobecności, które mieszczą się w granicach tolerancji).

8.1.             ZWOLNIENIE LEKARSKIE: Oryginał zwolnienia proszę pokazać w ciągu dwóch tygodni po jego upływie, podczas zajęć lub konsultacji. Proszę nie wysyłać skanu mailem. Proszę też unikać uciążliwej praktyki pokazywania dokumentacji poza czasem konsultacji (na korytarzu, na ulicy, w supermarkecie itp.), bo jeśli nie mam listy, nie odnotuję faktu.

8.2.             PRACA PISEMNA: Warunkiem wstępnym przyjęcia pracy usprawiedliwiającej nieobecności jest utrzymanie ustalonej proporcji między opuszczonymi zajęciami i objętością pracy (2 strony znormalizowanego tekstu za godzinę nieobecności powyższej limitu).

- Praca musi też spełnić ogólne warunki naukowego tekstu (omawiam na zajęciach), dotyczyć ustalonego wcześniej tematu (trzeba go ustalić w przerwie zajęć lub podczas konsultacji) i być zgodna z zasadami pisania prac (http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/ZasadyPisaniaPrac.htm).

9. PRACE PISEMNE przyjmuję w terminach, które ustalam ze studentami podczas zajęć (staram się umieścić info o terminarzu w „stopce” na stronie www dotyczącej zajęć, a po upływie terminu - informacja znika). Nie przyjmuję prac po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej.