Modyfikowano: 2016-10-04

Jan F. Jacko

To read this web page in your language, use the translator - open this page in a separate window (to activate the plugin) and click the button below (it is the imperfect automatic translation):

FWT Homepage Translator

 

A. WARUNKI Zaliczenia

1.      FORMA ZALICZENIA - egzamin pisemny. TERMINY EGZAMINÓW są w sesji egzaminacyjnej. Ogłaszam je na stronie Egzaminy. Nie ma „zerówek”. Można opcjonalnie zdawać egz. na ostatnich zajęciach, ale wtedy to jest pierwszy termin egzaminu. KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNYCH: Zgodność z zadanym pytaniem, logiczna spójność wywodu, poprawność językowa, prawdziwość.

2.      WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach. Można opuścić do 20% zajęć. Jeśli ktoś opuścił więcej – nie jest dopuszczony do egzaminu (adnotacja NZAL). Osoby powtarzające przedmiot powinny spełnić te same warunki zaliczenia, jak pozostali studenci. Zob. p. 7.

Uwaga: Wszystkie osoby ubiegające się o ocenę powinny znaleźć się na liście obecności tworzonej na początku zajęć, nawet jeśli ich obecność nie jest obowiązkowa. Jeśli Cię nie ma na liście, proszę na początku zajęć zgłosić się do „asystenta” tworzącego listę w celu jej uzupełnienia. Jeśli kogoś nie ma na liście – nie może spełnić powyższego warunku zaliczenia.

 

B. CZĘSTE PYTANIA

3. ZAKRES EGZAMINU: Obowiązuje materiał przekazany na wykładzie oraz materiały zadane w trakcie zajęć do przeczytania. Częściowo zakres jest określany pytaniami kontrolnymi publikowanymi na stronach tego serwisu poświęconych zajęciom (zakładka „Pytania kontrolne”). 

4. KTO MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z EGZAMINU? Niektóre osoby, o których mowa w punkcie 7. Nieobowiązkowe aktywności też mogą skutkować zwolnieniem z egzaminu.

5. KTO MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z UDZIAŁU W WYKŁADZIE? Osoby, które wykazały się dodatkową aktywnością jeśli spełnią warunki wskazane w punkcie 2 oraz niektóre osoby o których mowa w punkcie 7.

6. CO PODNOSI OCENĘ Z EGZAMINU? Nieobowiązkowe aktywności mogą skutkować podniesieniem oceny z egzaminu maksymalnie o 1 stopień (tylko) w pierwszym terminie.

7.  TZW. „PRZEPISYWANIE” WCZEŚNIEJ UZYSKANYCH OCEN

Uwaga: Gdy mowa o „przedmiocie”, chodzi o zajęcia z tego samego przedmiotu (o tej samej nazwie), tej samej lub większej ilości godzin i punktów ECTS. Na przykład, nie przepiszę oceny z ćwiczeń dla wykładu, zajęć poprowadzonych po polsku dla zajęć prowadzonych w języku angielskim.

7.1. Jeśli ktoś już zdał egzamin z przedmiotu, ma dwie możliwości:

a.      Można dostać zaliczenie (na minimalną pozytywną ocenę) pod warunkiem, że będzie się regularnie uczestniczyć w wykładzie (można opuścić do 20% zajęć).

b.      Można też nie chodzić na zajęcia i zdawać egzamin lub wygrać konkurs na takich samych zasadach, co inni, o ile zgłosi się to w pierwszym miesiącu zajęć pokazując dokumentację oceny.

c. W każdym z powyższych przypadków, należy pokazać dokument potwierdzający ocenę.

7.2. Własne oceny (uzyskane w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć) uznaję na powyższej zasadzie, jeśli średnia (egzaminów w sesji pierwszej i poprawkowej) jest niższa od oceny dobrej (4). Natomiast, jeśli jest dobra (4) lub wyższa, student może ją ponownie uzyskać bez konieczności uczestniczenia w zajęciach.

Uwaga: Na liście tworzonej przez „asystenta” należy zaznaczyć, że wchodzi w grę któraś z powyższych możliwości. Potem, gdy mam już listę studentów, proszę okazać mi dokument potwierdzający ocenę. Dokument, o którym tu mowa, to nie jest „ksero”, wydruk w USOSa lub indeks. Takim dokumentem może być na przykład dyplom lub wykaz zaliczonych przedmiotów potwierdzony przez odpowiednią instytucję.

C.  NIEOBECNOŚCI

można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub zadaniami (proszę nie usprawiedliwiać nieobecności, które mieszczą się w granicach tolerancji). Oryginał zwolnienia lekarskiego proszę pokazać w ciągu dwóch tygodni po jego upływie (podczas zajęć lub konsultacji). Proszę nie wysyłać skanu mailem. Proszę też unikać uciążliwej praktyki pokazywania dokumentacji poza czasem konsultacji (na korytarzu, w supermarkecie itp.), bo jeśli nie mam listy, nie odnotuję faktu.

NIEOBOWIĄZKOWE AKTYWNOŚCI (nie są warunkami zaliczenia)