Jeśli Twoja przeglądarka „zapamiętuje” stare wersje odwiedzanych stron, to musisz wcisnąć przycisk „odśwież”, by odczytać uaktualnienia tej strony. Uaktualnienie 14.06.2016

EXAMS

This text is in Polish. You can read the web page in your language if you make use of some translator, for example:

·       For Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/

·       Open: http://free-website-translation.com

EGZAMINY

DatyPrzygotowanie – Organizacja – Punktacja – Po egzaminach

Daty

Ethics in Management (stationary students) - 25.06: 18.00 (room 0.103); 10.09: 16.30 (room 0.104)

 

Etyka w zarządzaniu (zaoczni) – 23.06: 17.00 (s. 0.103); 09.09: 16.30 (s. 0.104)

Życzę powodzenia w egzaminach!!!

przed sesją…

· Pytania egzaminacyjne sprawdzają stopień zrozumienia materiału. Dlatego warto brać udział w dyskusji na zajęciach lub poza nimi, bo czasem przy ich okazji wiedza „sama wchodzi do głowy”. Uczenie się wszystkiego wyłącznie „na pamięć” jest ryzykowne. Lepiej jest i pamiętać i rozumieć, co zapamiętane.

· Zakres obowiązującego materiału omawiam na końcowych zajęciach. Do pewnego stopnia jest on wyznaczony pytaniami kontrolnymi (punkt.1.3).

· Przed egzaminem warto skorzystać z możliwości podniesienia oceny naukowymi zadaniami, które zadaję w trakcie zajęć. Przypominam, że z tej możliwości można korzystać tylko w trakcie trwania semestru i zajęć. Wpływa ona tylko na ocenę z egzaminu w „pierwszym terminie” (nie dotyczy oceny otrzymanej w sesji poprawkowej).

· Przed egzaminem sprawdź, czy jesteś na liście studentów uprawnionych do zdawania egzaminu i czy masz aktywne konto w systemie USOS. W związku z wprowadzeniem systemu USOS, będą sprawdzane tylko te egzaminy, których autorzy mają aktywne konta w danym przedmiocie w systemie USOS. Nie wystarczy mieć konto w systemie – musi być ono jeszcze aktywne dla danego przedmiotu (np. filozofii). Egzaminy osób, które nie mają aktywowanego konta dla danego przedmiotu, zostaną sprawdzone dopiero jak ono zostanie aktywowane, co może potrwać. Zauważyłem, że nie mam wciąż dostępu do niektórych nazwisk, co może opóźnić lub uniemożliwić wystawienie oceny. Przykro mi, ale nie mam na to wpływu.

 

przed egzaminem

· Proszę przyjść kilka minut przed egzaminem, by zająć miejsce. Po rozpoczęciu egzaminu nie można wejść na salę egzaminacyjną.

· Jeśli sala jest mała, będę musiał podzielić Was na grupy, dlatego proszę o cierpliwość na wypadek lekkich opóźnień.

· Bez dowodu tożsamości nie można przystąpić do egzaminu. Uwaga: legitymacja, prawo jazdy, indeks itp. nie są dowodem tożsamości.

·       Sprawy organizacyjne (wpisy, prace, usprawiedliwienia etc.) proszę omawiać ze mną w trakcie konsultacji lub na zajęciach. Przed egzaminem i w jego trakcie nie ma na to czasu.

w trakcie egzaminu

·       Za Tobą powinien być pusty rząd, z boku – 2 wolne miejsca po obu stronach.

·       Proszę wpisać się na listę obecności dla Twojego kierunku i trybu studiów.

·       Proszę wyłączyć urządzenia elektroniczne

·       Torby, płaszcze i inne przedmioty proszę ułożyć w wolnym rzędzie za Tobą.

·       Przed Tobą powinny być: czysta kartka, coś do pisania i dowód osobisty lub paszport

na górze kartki wpisz (numerując odpowiedzi) – można to zrobić przed egzaminem

·       Numeruj odpowiedzi zgodnie z numeracją pytań.

·       Pomiń pytania, które Ciebie nie dotyczą, z wyjątkiem przypadków, w których przemilczenie może być mylące.

·       Pominięcie informacji 1 lub 2 skutkuje nieważnością egzaminu.  

 

1. NAZWISKO I IMIĘ. 2. KIERUNEK, TRYB I ROK studiów. 3. Datę i godzinę egzaminu (moment rozpoczęcia)

4. Ile (mniej-więcej) godzin zajęć opuściłeś/aś, ile usprawiedliwiła/eś i w jaki sposób.

5. Jeśli zdobyłeś punkty – ile i za co.

6. Jeśli masz jakieś zwolnienia, usprawiedliwienia, zgody od Władz Instytutu – wylicz załączniki dołącz do egzaminu.

7. Jeśli piszesz w innym terminie niż powinieneś – wyjaśnij – dlaczego i kto się zgodził.

8. Napisz, który raz zdajesz ten egzamin. Jeśli to jest któreś z kolei „podejście”, to określ powód powtórnego zdawania (np. warunek, sesja poprawka).

9. Inne ważne informacje dotyczące egz.

w trakcie egzaminu

·       Jest ok. 4 minuty na jedno pytanie. To dużo czasu.

·       W trakcie egzaminu proszę zachować milczenie i nie korzystać z żadnych „pomocy naukowych” oraz elektroniki. Za każde tego rodzaju zachowanie obniżam ocenę o 1. 

Mądrze zarządzaj ryzykiem.

·       Zachowaj kolejność i numerację pytań. Proszę przepisywać pytania i pod pytaniem pisać odpowiedź.

·       Kartki oddane po czasie oceniam niżej, odejmując jeden punkt, co 3 minuty.

 

punktacja i skala ocen

· Główne kryterium oceny, to

1.     Związek odpowiedzi z pytaniem

2.     Prawdziwość

3.     Poprawność toku rozumowania i formułowania wypowiedzi

· Należy odpowiedzieć tylko na zadane pytanie. Warto o nim chwilę pomyśleć, bo odpowiedź bywa w nim częściowo ukryta. Proszę unikać pisania o sprawach niezwiązanych z pytaniami egzaminacyjnymi.

· Ocena w skali  0 – 5

· Punktacja: są 3 pytania, za każde można otrzymać 2 punkty. 

Punktacja: od 0 do 6 p. Możliwe połówki ocen, np. dst+ (3,5 p.):

3 (dst): ponad 3 p.

4 (db): ponad 4 p.

5 (bdb): ponad 5 p.

po egzaminach

Wyniki

·       Wyniki powinny pojawić się w systemie USOS do 7 dni po egzaminie, ale zwykle są wcześniej. Gdyby po tym terminie oceny dalej nie było, należy wpierw sprawdzić to, o czym mowa niżej

·       Jeśli po upływie 7 dni od egzaminu nie ma oceny w USOSIe może to świadczyć o tym, że:

- Nie dopełniłeś formalności i np. nie masz zgody na zdawanie danym terminie, zostałeś skreślony z listy studentów itp. 

- Masz nieaktywne konto w USOSIe (duże prawdopodobieństwo zwłaszcza u osób powtarzających przedmiot): Niektóre osoby wciąż nie mają aktywowanego konta dla mojego przedmiotu. Jeśli nie ma oceny, proszę wpierw sprawdź w sekretariacie, czy aktywowano Twoje konto dla mojego przedmiotu (tj. czy mam uprawnienia do stawiania Ci ocen), a dopiero potem zgłaszaj problem do mnie. Uwaga: chodzi o aktywne konto dla przedmiotu – czasem student ma aktywne konto, ale nie ma aktywowanego konta dla przedmiotu (np. jest zablokowana możliwość edycji przedmiotu lub konto studenta nie jest podłączone do listy studentów). Jeśli ktoś nie ma aktywowanego konta w USOSie dla danego przedmiotu, ocena z tego przedmiotu zostanie wystawiona dopiero po aktywowaniu konta dla tego przedmiotu. Uwaga: Posiadanie konta w USOSie, nie jest równoznaczne z aktywacją konta DLA DANEGO PRZEDMIOTU. Aktywowaniem studenckich kont dla danego przedmiotu zajmuje się Sekretariat.

- Przystąpiłeś do egzaminu z inną grupą niż ta, z którą uczęszczała/eś na zajęcia lub ta, do której należysz w systemie USOS.

- Praca (jeśli praca jest warunkiem zaliczenia) nie dotarła do mnie w formie elektronicznej i pisemnej, wysłała/eś ją na inny adres niż wskazany w dziale kontakt itp.
- Nie spełniłeś warunków zaliczenia. Wtedy pojawia się NZAL

·       Jeśli po upływie tygodnia i po wykluczeniu powyższych możliwości nie ma oceny w USOSie, proszę jak najszybciej mnie o tym zawiadomić.

·        NZAL” nie jest oceną. To adnotacja. Oznacza, że student nie przystąpił do egzaminu lub nie spełnił warunków zaliczenia (np. przez nadmierne nieobecności, gdy obecność na zajęciach jest wymagana)

·       Regulamin studiów wyklucza zdawanie egzaminu lub zaliczania po zakończeniu sesji poprawkowej właściwej dla cyklu zajęć: W przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym ostatni termin egzaminu lub zaliczenia powinien być wyznaczony do końca zimowej sesji poprawkowej, zaś w przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim - do końca letniej sesji poprawkowej

·       Poważniejsze wątpliwości dotyczące oceny można zgłaszać do końca sesji egzaminacyjnej w trakcie konsultacji. Wtedy razem przeczytamy egzamin raz jeszcze. Proszę jednak nie robić tego z innych przyczyn, na przykład, z ciekawości.

·       Protokoły egzaminacyjne z zajęć są zamykane kilka dni po sesji poprawkowej. Po tym czasie nie będzie można dokonywać korekt. Proszę w porę zgłaszać uwagi.

Nieobecność na egzaminie warto usprawiedliwić i ustalić nowy termin – wtedy termin nie „przepada”. W tym celu należy:

 - najpóźniej tydzień po egzaminie usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego (można to zrobić drogą elistową)

- w ciągu tygodnia od władz Instytutu uzyskać pisemną zgodę na przywrócenie terminu egzaminacyjnego

- w innym razie nieobecność jest nieusprawiedliwiona i termin „przepada”

 Jeśli starasz się o inną datę egzaminu niż została ustalona dla wszystkich

 - należy wpierw uzyskać moją zgodę a potem uzyskać u władz Instytutu pisemną zgodę na zdawanie egzaminu w innym terminie niż ustalony

- ww. zgodę (oryginał) należy okazać przed egzaminem lub dołączyć do egzaminu pisemnego

- należy uzgodnić nowy termin z wykładowcą (odpowiednio wcześniej trzeba ustalić ze mną nową datę egzaminu; można to zrobić drogą emailową, można też na konsultacjach lub telefonicznie, niekiedy ogłaszam dodatkowy termin stronie www)

 Egzaminy poza sesją. Przedłużenie sesji

 - należy uzyskać u Władz Instytutu zgodę na przedłużenie sesji

- uzgodnić termin z wykładowcą

- kserokopię tej zgody należy dołączyć do egzaminu, zaś oryginał - okazać przed egz.

- odpowiednio wcześniej trzeba ustalić ze mną nową datę egzaminu  (można to zrobić drogą emailową, można też na konsultacjach lub telefonicznie, niekiedy ogłaszam nową datę na stronie www)

 W przypadku wątpliwości warto przeczytać regulaminu studiów (proszę informować mnie o zmianach w regulaminie, jeśli mają wpływ na powyższe ustalenia).

DatyPrzygotowanie – Organizacja – Punktacja – Po egzaminach – Stoper