Jan Franciszek Jacko

 

PUBLICATIONS / PUBLIKACJE

 

SCIENTIFIC MONOGRAPHS / MONOGRAFIE NAUKOWE

 

1.      (2012) Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp./ss. 224. (Negotiation Tactics in the Contexts of Proxemics. A Methodological Analysis) Spis treści (Table of contents): <http://libra.ibuk.pl/book/94035>

2.      Co-author / współautor (2010) Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Vol./Tom A. Ed./red. K. Pawłowska. Kraków: Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, pp./ss. 141. (Anticipating Conflicts. The Idea and Methods of Social Participation in Landscape Protection and Space Management) Online <http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBPP&rId=4745%7D%7D</opinion&rId=17619>

 

SCIENTIFIC EDITORIAL OF MONOGRAPHS / REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII

 

3.      Co-editor / współredaktor (2017) Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (University Education and Social Expectations)

4.      Co-editor / współredaktor (2016) W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (In Search of the Ideal University)

5.      Editor / redaktor (2015) Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne. Kraków: Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. (University Ideal and Social Needs)

 

SCIENTIFIC ARTICLES / ARTYKUŁY NAUKOWE

 

6.      (2018) Moral conditions for methodologically rational decisions. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 111: 209–223. Online <https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004359475/B9789004359475_011.xml>

7.      (2017). The functional mission of universities. International Journal of Contemporary Management, 16(4), 81–98. Online <http://www.ejournals.eu/ijcm/2017/Numer-16(4)/art/11327/>

8.      (2017) Bezpieczeństwo organizacji a aksjologiczna asertywność jej członków. Prakseologia, 159: 13-38. Online <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1094dfc8-cde9-42de-beef-4a73456bcc16?q=bwmeta1.element.cejsh-afb897a2-15e0-4520-bb88-7818cbe2cc23;1&qt=CHILDREN-STATELESS> (Security of organizations and value assertiveness of their members)

9.      (2017) Wartość pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 25 (2): 7-20. Online < http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-25-t.1--1-.pdf#page=7> (The value of labour)

10.   (2016) Czym jest gra? Uwagi o przedmiocie ludologii. Analiza fenomenologiczno-metodologiczna. Homo Ludens: czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier, 1(9): 65-83. Online < http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/211/> (What are games? Remarks on the subject matter of ludology. A phenomenological-methodological analysis)

11.   (2016) Security of organisations and methodological rationality of their members. Education of Economists and Managers, 4(42): 9-27. Online: <http://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=140005>

12.   (2016) Rational informative assertiveness in management communication. Jagiellonian Journal of Management 2(1): 35-44. Online <http://www.ejournals.eu/jjm/Tom-2-(2016)/Numer-1/art/7502/>

13.   (2015) Этика и теория рациональности с точки зрения Аристотеля, Тадеуша Котарбиньского, Макса Вебера и Жан-Поль Сартра. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 756 – 757: 169 – 174. Online <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_fil_2015_756-757_34.pdf> (Ethics in theories of rational decision-making according to Aristotle, Tadeusz Kotarbinski, Jean Paul Sartre and Max Weber)

14.   (2015) Wewnętrzna etyka gry. Homo Ludens, 1(7): 49-64. Online <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/189/> (Immanent ethics of games)

15.   (2013). „Czym jest gra?”. Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu. Homo Ludens 1(5): 92-107. Online <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/137/> (Remarks concerning actual ambiguities of the concept of games in management and in management theories)

16.   (2013). Fenomenologia negocjacji w zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie 1: 193 – 201. Online <http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2013_no_1.pdf#page=193> (The phenomenology of managerial negotiations)

17.   (2013). Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka. Podejście semiotyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV: 155–163. Online < http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-1.pdf#page=155> (Philosophy of management as a theory and a practice. A semiotic analysis)

18.   (2013). O naturze filozoficznego zabobonu według Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Filo-Sofija, 21: 135–150. Online < http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/569> (On the nature of philosophical superstitions – according to Joseph M. Bocheński)

19.   (2013). Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej. Ethos, 4: 148–165. Online <http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=products&pid=100260&pcref=53_78_87&lng=6>, <http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20867>  (The axiological nimbus: Some remarks on the ethical aspects of personal space)

20.   (2010). Etyczne konteksty uzasadniania postulatu partycypacji społecznej. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 2: 36-44. Online <http://jml2012.indexcopernicus.com> (Ethical justifications of the public participation principle)

21.   (2009). Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i Dylematu Więźnia. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3-4(181-182): 429-41. (Some ontological solutions of game theory on example of traveller's dilemma and prisoner's dilemma)

22.   (2009). Ontologia myślenia strategicznego. Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier 1/2009: 113-21. Online <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/12/> (Ontology of strategic thinking)

23.   (2002). Comunicazione e comunione, Trimestrale di cultura etica e politica. Prospettiva Persona 39: 67 – 70. (Communication and Community)

24.   (2002). Love and Other Options. Some Critical Remarks Concerning the Situationistic Conception of Benevolence. NeoLit OnLine No. 1, Issue 3. Online <https://www.academia.edu/5155950/SOME_METHODOLOGICAL_PROBLEMS_OF_THE_SITUATIONIST_CONCEPT_OF_BENEVOLENCE>

25.   (2001). Erystyka, jako sztuka unikania nieporozumień. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne nr 3: 165 – 77. (Eristics and misunderstandings avoidance)

26.   (1998). Antropologia muta del sorriso della 'Gioconda' di Leonardo da Vinci. Un contributo alla fenomenologia del volto. Prospettiva Persona 25/26: 20-25. (The mute anthropology of “Gioconda”)

27.   (1997). Koncepcja Teatru Rapsodycznego. Ethos 40: 109-22. (The conception of the Rhapsodic Theater)

 

CHAPTERS IN SCIENTIFIC MONOGRAPHS / ROZDZIAŁY MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

 

28.   (2018). Moral conditions for methodologically rational decisions. In M. Hetmański (Ed.), Rationality and Decision Making. From Normative Rules to Heuristics (Vol. 111, pp. 209–223). Leiden, Boston: Brill Rodopi. Online <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004359475s012>

29.   (2017) Klasyczny ideał kształcenia a potrzeby społeczne. In/W: Ed./red. J. F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska. Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 37-55. (The classical ideal of education and social needs) Online < https://www.wuj.pl/UserFiles/File/FRAGMENTY/Edukacja--fragment1.pdf>

30.   (2017) Projekty dydaktyki akademickiej a potrzeby społeczne. In/W: Ed./red. J. F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska. Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 175-177.

31.   Co-author/Współautor (2017) Wprowadzenie. In/W: Ed./red. J. F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska. Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 11-15. (Introduction)

32.   (2016) Pojęcie racjonalnej decyzji. In/w: Ed./red. M. Kuć, A,. Zduniak. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa: 89-101. (The idea of rational choice)

33.   (2016) Rational informative assertiveness in management communication. In/w: Situational Management Problems. Ed./red. P. Jedynak, M. Budzanowska-Drzewiecka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 115-123.

34.   (2015) Wstęp. In/W: Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne. Ed./red. J. F. Jacko. Kraków: Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego: 8-9. (Introduction)

35.   (2014). Management of change: Legalist, antinomian and situationist strategies of morality management according to Joseph Fletcher. In/w: Ed./red. F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichoblazinski, Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Gondollo: Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit: 38-50. Online <https://www.researchgate.net/publication/267237769_Management_of_Change_Legalist_Antinomian_and_Situationists_Strategies_of_Morality_Management_According_to_Joseph_Fletcher>

36.   (2014) Racjonalność asercji a znakowa asertywność oraz ryzyko konfliktu. W: red. A. Stefańska, A. Knocińska, E. Kwiatkowska. Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Toruń: Wyd. Adam Marszałek i Wyd. UMCS w Lublinie: 21-30. (Rational assertion, rational sign assertiveness and the risk of conflicts)

37.   (2013). Filozofia a kompetencje zarządcze. W: red. T. Oleksyn. Filozofia a zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer business: 92-113.

38.   (2013). Naukowe kompetencje w doradztwie zarządczym. In/W: E./red. V. Korim, R. Uździcki. Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie - kompetencje – kreatywność. Bydgoszcz: Wydawnictwo Adam Marszałek: 117 – 133.

39.   (2012). Wpływ zachowań przestrzennych negocjatora na jego wizerunek w przykładowej sytuacji sprzedaży. Metoda i wyniki badań. In/W: Ed./red. W. J. Maliszewski, K. Czerwiński, H. Paluch. Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 145-166.

40.   (2012). Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologiczno-systemowym. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, M. Korczyński, K. Czerwiński. Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 31-52. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Kultura_komunikacja_Jacko_2012.pdf>

41.   (2011). Cisza jako pojęcie analogiczne. Próba analizy ontologiczno – semiotycznej. In/W: Ed./red. J. Harbanowicz, A. Janiak. Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna, jako przedmiot i metoda badań. Wrocław: Wydawnictwo DSW: 13-20. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/CiszaJacko.pdf>

42.   (2011). Paradoks znaczącej ciszy. In/W: red. A. Kwiatkowska. Przestrzenie kognitywnych poszukiwań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 291 – 304.

43.   (2010). Ontologie sytuacji komunikacyjnej w empirycznych naukach humanistycznych. In/W: red. G. Sawicka. Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 125-33.

44.   (2010). Proksemiczne kompetencje negocjatorów w komunikacji międzykulturowej. In/W: Ed./red. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 190-206.

45.   (2010). Przyczynek do ontologii ocen kształcenia. In/W: Ed./red. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 339-53.

46.   (2009). Nauczanie etykiety a jej uzasadnienie. In/W: Ed./red. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 169-80.

47.   (2009). Strategie proksemiczne w negocjacjach. In/W: Ed./red. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 274-88.

48.   (2009). Teoria w praktyce. Uwagi o roli filozofii w nauczaniu zarządzania na poziomie studiów uniwersyteckich. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, I. Nowosad, U. Uździcki. Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych.  Toruń: Wyd. A. Marszałek: 22-37.

49.   (2009). Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności. In/W: Ed./red. M. Nowak- Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski. Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 53-64.

50.   (2008). Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię. In/W: E./red. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 253-64.

51.   (2008). Globalizacja a różnice kulturowe. Przyczynek do metodologii badań międzykulturowych. In/W: Ed./Red. P. Borowiec i B. Krauz-Mozer. Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: 261-279.

52.   (2008). Ideologie wyrażane przestrzenią. Przykład symboliki wertykalnej. In/W: Ed./red. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 265-78.

53.   (2008). Koncepcja edukacji w kontekście Platońskiego paradoksu wiedzy. In/W: Ed./red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski. Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 164-178.

54.   (2007). Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 130-150.

55.   (2007). Proksemiczne strategie autoprezentacji. In/W: Ed./red. S. Lachiewicz, M. Matejuk. Problemy współczesnej praktyki zarządzania. T. I. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej: 446-460.

56.   (2007). Symboliczne aspekty planowania przestrzeni – wymiar wertykalny. In/W: Ed./red. P. Kozłowski, P. Legutko-Kotbus. Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Lublin: Wyd. KUL i Lubelska Szkoła Biznesu: 183-95.

57.   (2007). Teoretyczne implikacje koncepcji człowieka założonej w proksemice i ich wpływ na proksemiczne strategie komunikowania w sytuacjach edukacji. In/W: Ed./red. W. Maliszewski. Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy. Toruń: Wyd. A. Marszałek: 126 – 50.

58.   (2007). Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności. In/W: Ed./red. G. P. Maj. Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom: Wyższa Szk. Handl. w Radomiu: 19-31.

59.   (2006). Języki demokracji: o uzasadnianiu przez konsensus w etyce biznesu i etyce polityki. In/W: Ed./red. T. Goban-Klas, Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego? Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu: 173-91.

60.   (2006). Semiotyczne aspekty politycznej poprawności. In/W: Ed./red. G. Habrajska, Poprawność polityczna. Rozmowy o komunikacji. Tom 1. Łask: Oficyna Wyd. Leksem: 33-45.

61.   (2006). Zarządzanie dystansem w edukacji i w biznesie: Antropologiczne założenia proksemiki i ich wpływ na strategie komunikowania. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń: Wyd. A. Marszałek: 73-94.

62.   (2005). Semantics of the Human Body According to Leonardo da Vinci. In/W: Ed./red. W. Kozłowska, The Human Body - A Universal Sign. Towards Dance Anthropology. Kraków: Jagiellonian University Press: 129 - 37. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Leonardo_Semantics_Jacko_2005.pdf>

63.   (2005). Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu. In/W: Ed./red. E. Klima, Space-Society-Economy. Religion in the Time of Changes. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego: 176 - 94. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Wertykalika.pdf> (The structure of vertical symbols and their role in cross cultural communication and management)

64.    (2002). Proxemics, Anthropology and the Internet. In/W: Ed./red. W. Retkiewicz, Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe. Łódź: University of Lodz. Department of Space Economy and Spatial Planning: 84-97. Online <http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1757/jacko_Proxemics_Anthropology_and_the_Internet.pdf?sequence=1>

 

ENTRIES in scientific dictionaries / HASŁA w slownikach naukowych

 

65.   (1999). Christian Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

66.   (1999). Ethical Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22-3.

67.   (1999). Metaphysical Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22.

68.   (1999). Philosophical Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22.

69.   (1999). Polish School of Ethical Personalism, w: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23-4.

70.   (1999). Relativistic Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

71.   (1999). Theological Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

 

REVIEWS / RECENZJE

 

72.   (1996). "Antygona" Sofoklesa i Mądzika "teatr cieni". Ethos 35-36: 279-81.

73.   (1995). Filozoficzna antropologia a doświadczenie ikony. Ethos 30-1: 334-8.

74.   (1995). Moralny pozytywizm a kryzys instytucji małżeństwa. Ethos 29: 257-60.

75.   (1994). Dlaczego ekologia jest nauką normatywną? Ethos 25/26: 271-3. Online < http://dlibra.kul.pl/dlibra/doccontent?id=27070>

 

CONFERENCE PUBLICATIONS / NOTY W PUBLIKACJACH KONFERENCYJNYCH

 

76.   (2017). Moral prerequisites for efficiency. W: Innowacyjne Instrument Zarządzania Organizacjami. Kraków: 27-28.03.2017.

77.   (2014). The idea of morality management. W: The International Scientific ConferenceNew Trends in Management in the 21st Century. Cross-Atlantic Perspective’. Czestochowa University of Technology (Poland), Szent Istvan University (Hungary), Slovak University of Agriculture (Slovakia), Northeastern Illinois University (USA). Częstochowa. ISBN 978-83-63500-77-1

78.   (2012). Czy i jak filozofia kształtuje kompetencje przydatne w zarządzaniu? W: IX Polski Zjazd Filozoficzny. Red. A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąb:181.

79.   (2012). Uwagi o naturze filozoficznego zabobonu. W: Międzynarodowa konferencja naukowa ‘Józef Maria Bocheński. Dziedzicowo idei: między logiką a mądrością (w 110 rocznicę śmierci)’. Bydgoszcz 18-20 października 2012: 4.

80.   (2007). Ideologie wyrażane przestrzenią. W: Oblicza komunikacji. Ideologie w słowach, gestach i obrazach. Wrocław, 15-17 kwietnia: 26.

81.   (2007). The sources of vertical symbols in meta-cultural perspectives. W: 10th International Cognitive Linguistics Conference – General Sessions. Kraków: 105.

82.   (2000). Family Roles. W: The Conference on Philosophy and Psychiatry ‘Madness, Science and Society’ Florence, Italy. The Italian Society for Psychopathology, The Philosophy Group of The Royal College of Psychiatrists. Online <http://www.psychomedia.it/pm-cong/2000/madnessabstr.htm>

 

POPULAR SCIENCE AND EDUCATIONAL ARTICLES / ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I SZKOLENIOWE

 

83.   (2010). Asertywność i etyka. Taktyki prowadzenia udanych negocjacji. Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Kraków.

84.   (2006). Wystąpienia publiczne. Firma Szkoleniowa ‘Kontrakt’. Kraków.

85.   (2002). O koncepcji teatru Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2/70-71: 10-14. (Karol Wojtyła’s conception of theatre)

86.   (2002). O swoistym renesansie klasycznej pantomimy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (70-71): 14-20.

87.   (2001). Wprowadzenie do erystyki. W: red. S. Hęciak. X Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Siedlce: Siedleckie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli: 42 - 55.

88.   (2000). Körpersprache in der Familie. W: XIX. Internationaler Kongress für die Familie.Familie ist Zukunft’. Zürich: Schweizerische Stiftung für die Familie: 534-9.

89.   (2000). Mowa ciała, a specyficzny renesans klasycznej pantomimy. W: red. S. Hęciak. IX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Siedlce: Siedleckie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli: 3-10.

90.   (1999). Żyjące ikony. Teatr w kontekście personalizmu Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 58-59: 37-41. (Living icons. Theatre as seen in the context of personalism of Karol Wojtyła)

 

INTERVIEWS AND SCIENTIFIC DISCUSSION / WYWIADY I GŁOSY W DYSKUSJACH NAUKOWYCH

 

91.   (2010). Głos w dyskusji Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu. Homo Dei IV: 84, 88, 91, 95

92.   (2002). Mowa ciała. Pracodawca 5(53) maj: 16-17.

93.   (1999). Teatr może być szkołą autentyzmu. Almanach NLP 3/4: 15-7, 29.