Jan Franciszek Jacko

 

PUBLICATIONS / PUBLIKACJE

 

SCIENTIFIC MONOGRAPHS / MONOGRAFIE NAUKOWE

 

1.      (2012) Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp./ss. 224. (Negotiation Tactics in the Contexts of Proxemics. A Methodological Analysis) Online:  <https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1936>

2.      Co-author / współautor (2010) Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Vol./Tom A. Ed./red. K. Pawłowska. Kraków: Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, pp./ss. 141. (Anticipating Conflicts. The Idea and Methods of Social Participation in Landscape Protection and Space Management) Online <http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBPP&rId=4745%7D%7D</opinion&rId=17619>

 

SCIENTIFIC EDITORIAL OF MONOGRAPHS / REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII

 

3.      Co-editor / współredaktor (2017) Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (University Education and Social Expectations)

4.      Co-editor / współredaktor (2016) W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (In Search of the Ideal University)

5.      Editor / redaktor (2015) Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne. Kraków: Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. (University Ideal and Social Needs)

 

SCIENTIFIC ARTICLES / ARTYKUŁY NAUKOWE

 

6.      (2018) Moral conditions for methodologically rational decisions. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 111: 209–223. Online <https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004359475/B9789004359475_011.xml>

7.      (2018) The value experience of the emotional immersion in games. Homo Ludens, 11, 83–100- Online <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18009>

8.      (2018) Innowacje a pseudo-innowacje: Niektóre normatywne założenia dystynkcji. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 4(43). Online: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2018/Zarzadzanie-Publiczne-4-2018/art/13804> (Innovation and pseudo-innovations: Some normative assumptions of the distinction).

9.      (2017) The functional mission of universities. International Journal of Contemporary Management, 16(4), 81–98. Online <http://www.ejournals.eu/ijcm/2017/Numer-16(4)/art/11327/>

10.   (2017) Bezpieczeństwo organizacji a aksjologiczna asertywność jej członków. Prakseologia, 159: 13-38. Online <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1094dfc8-cde9-42de-beef-4a73456bcc16?q=bwmeta1.element.cejsh-afb897a2-15e0-4520-bb88-7818cbe2cc23;1&qt=CHILDREN-STATELESS> (Security of organizations and value assertiveness of their members)

11.   (2017) Wartość pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 25 (2): 7-20. Online < http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-25-t.1--1-.pdf#page=7> (The value of labour)

12.   (2016) Czym jest gra? Uwagi o przedmiocie ludologii. Analiza fenomenologiczno-metodologiczna. Homo Ludens: czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier, 1(9): 65-83. Online < http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/211/> (What are games? Remarks on the subject matter of ludology. A phenomenological-methodological analysis)

13.   (2016) Security of organisations and methodological rationality of their members. Education of Economists and Managers, 4(42): 9-27. Online: <http://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=140005>

14.   (2016) Rational informative assertiveness in management communication. Jagiellonian Journal of Management 2(1): 35-44. Online <http://www.ejournals.eu/jjm/Tom-2-(2016)/Numer-1/art/7502/>

15.   (2015) Этика и теория рациональности с точки зрения Аристотеля, Тадеуша Котарбиньского, Макса Вебера и Жан-Поль Сартра. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 756 – 757: 169 – 174. Online <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_fil_2015_756-757_34.pdf> (Ethics in theories of rational decision-making according to Aristotle, Tadeusz Kotarbinski, Jean Paul Sartre and Max Weber)

16.   (2015) Wewnętrzna etyka gry. Homo Ludens, 1(7): 49-64. Online <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/189/> (Immanent ethics of games)

17.   (2013) „Czym jest gra?”. Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu. Homo Ludens 1(5): 92-107. Online <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/137/> (Remarks concerning actual ambiguities of the concept of games in management and in management theories)

18.   (2013) Fenomenologia negocjacji w zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie 1: 193 – 201. Online <http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2013_no_1.pdf#page=193> (The phenomenology of managerial negotiations)

19.   (2013) Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka. Podejście semiotyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV: 155–163. Online < http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-1.pdf#page=155> (Philosophy of management as a theory and a practice. A semiotic analysis)

20.   (2013) O naturze filozoficznego zabobonu według Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Filo-Sofija, 21: 135–150. Online < http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/569> (On the nature of philosophical superstitions – according to Joseph M. Bocheński)

21.   (2013) Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej. Ethos, 4: 148–165. Online < http://wrdz.synat.pcss.pl/Content/35418 > (The axiological nimbus: Some remarks on the ethical aspects of personal space)

22.   (2010) Etyczne konteksty uzasadniania postulatu partycypacji społecznej. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 2: 36-44. Online <http://jml2012.indexcopernicus.com> (Ethical justifications of the public participation principle)

23.   (2009) Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i Dylematu Więźnia. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3-4(181-182): 429-41. (Some ontological solutions of game theory on example of traveller's dilemma and prisoner's dilemma)

24.   (2009) Ontologia myślenia strategicznego. Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier 1/2009: 113-21. Online <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/12/> (Ontology of strategic thinking)

25.   (2002) Comunicazione e comunione, Trimestrale di cultura etica e politica. Prospettiva Persona 39: 67 – 70. (Communication and Community)

26.   (2002) Love and other options. Some critical remarks concerning the situationistic conception of benevolence. NeoLit OnLine 1(3). Online <https://www.academia.edu/5155950/SOME_METHODOLOGICAL_PROBLEMS_OF_THE_SITUATIONIST_CONCEPT_OF_BENEVOLENCE>

27.   (2001) Erystyka, jako sztuka unikania nieporozumień. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne nr 3: 165 – 77. (Eristics and misunderstandings avoidance)

28.   (1998) Antropologia muta del sorriso della 'Gioconda' di Leonardo da Vinci. Un contributo alla fenomenologia del volto. Prospettiva Persona 25/26: 20-25. (The mute anthropology of “Gioconda”)

29.   (1997) Koncepcja Teatru Rapsodycznego. Ethos 40: 109-22. (The conception of the Rhapsodic Theater)

 

CHAPTERS IN SCIENTIFIC MONOGRAPHS / ROZDZIAŁY MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

 

30.   (2018) Moral conditions for methodologically rational decisions. In M. Hetmański (Ed.), Rationality and Decision Making. From Normative Rules to Heuristics (Vol. 111, pp. 209–223). Leiden, Boston: Brill Rodopi. Online <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004359475s012>

31.   (2017) Klasyczny ideał kształcenia a potrzeby społeczne. In/W: Ed./red. J. F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska. Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 37-55. (The classical ideal of education and social needs) Online < https://www.wuj.pl/UserFiles/File/FRAGMENTY/Edukacja--fragment1.pdf>

32.   (2017) Projekty dydaktyki akademickiej a potrzeby społeczne. In/W: Ed./red. J. F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska. Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 175-177.

33.   Co-author/Współautor (2017) Wprowadzenie. In/W: Ed./red. J. F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska. Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 11-15. (Introduction)

34.   (2016) Pojęcie racjonalnej decyzji. In/w: Ed./red. M. Kuć, A,. Zduniak. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa: 89-101. (The idea of rational choice)

35.   (2016) Rational informative assertiveness in management communication. In/w: Situational Management Problems. Ed./red. P. Jedynak, M. Budzanowska-Drzewiecka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 115-123.

36.   (2015) Wstęp. In/W: Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne. Ed./red. J. F. Jacko. Kraków: Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego: 8-9. (Introduction)

37.   (2014) Management of change: Legalist, antinomian and situationist strategies of morality management according to Joseph Fletcher. In/w: Ed./red. F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichoblazinski, Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Gondollo: Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit: 38-50. Online <https://www.researchgate.net/publication/267237769_Management_of_Change_Legalist_Antinomian_and_Situationists_Strategies_of_Morality_Management_According_to_Joseph_Fletcher>

38.   (2014) Racjonalność asercji a znakowa asertywność oraz ryzyko konfliktu. W: red. A. Stefańska, A. Knocińska, E. Kwiatkowska. Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Toruń: Wyd. Adam Marszałek i Wyd. UMCS w Lublinie: 21-30. (Rational assertion, rational sign assertiveness and the risk of conflicts)

39.   (2013) Filozofia a kompetencje zarządcze. W: red. T. Oleksyn. Filozofia a zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer business: 92-113.

40.   (2013) Naukowe kompetencje w doradztwie zarządczym. In/W: E./red. V. Korim, R. Uździcki. Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie - kompetencje – kreatywność. Bydgoszcz: Wydawnictwo Adam Marszałek: 117 – 133.

41.   (2012) Wpływ zachowań przestrzennych negocjatora na jego wizerunek w przykładowej sytuacji sprzedaży. Metoda i wyniki badań. In/W: Ed./red. W. J. Maliszewski, K. Czerwiński, H. Paluch. Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 145-166.

42.   (2012) Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologiczno-systemowym. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, M. Korczyński, K. Czerwiński. Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 31-52. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Kultura_komunikacja_Jacko_2012.pdf>

43.   (2011) Cisza jako pojęcie analogiczne. Próba analizy ontologiczno – semiotycznej. In/W: Ed./red. J. Harbanowicz, A. Janiak. Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna, jako przedmiot i metoda badań. Wrocław: Wydawnictwo DSW: 13-20. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/CiszaJacko.pdf>

44.   (2011) Paradoks znaczącej ciszy. In/W: red. A. Kwiatkowska. Przestrzenie kognitywnych poszukiwań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 291 – 304.

45.   (2010) Ontologie sytuacji komunikacyjnej w empirycznych naukach humanistycznych. In/W: red. G. Sawicka. Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 125-33.

46.   (2010) Proksemiczne kompetencje negocjatorów w komunikacji międzykulturowej. In/W: Ed./red. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 190-206.

47.   (2010) Przyczynek do ontologii ocen kształcenia. In/W: Ed./red. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 339-53.

48.   (2009) Nauczanie etykiety a jej uzasadnienie. In/W: Ed./red. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 169-80.

49.   (2009) Strategie proksemiczne w negocjacjach. In/W: Ed./red. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 274-88.

50.   (2009) Teoria w praktyce. Uwagi o roli filozofii w nauczaniu zarządzania na poziomie studiów uniwersyteckich. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, I. Nowosad, U. Uździcki. Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych.  Toruń: Wyd. A. Marszałek: 22-37.

51.   (2009) Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności. In/W: Ed./red. M. Nowak- Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski. Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 53-64.

52.   (2008) Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię. In/W: E./red. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 253-64.

53.   (2008) Globalizacja a różnice kulturowe. Przyczynek do metodologii badań międzykulturowych. In/W: Ed./Red. P. Borowiec i B. Krauz-Mozer. Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: 261-279.

54.   (2008) Ideologie wyrażane przestrzenią. Przykład symboliki wertykalnej. In/W: Ed./red. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 265-78.

55.   (2008) Koncepcja edukacji w kontekście Platońskiego paradoksu wiedzy. In/W: Ed./red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski. Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 164-178.

56.   (2007) Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 130-150.

57.   (2007) Proksemiczne strategie autoprezentacji. In/W: Ed./red. S. Lachiewicz, M. Matejuk. Problemy współczesnej praktyki zarządzania. T. I. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej: 446-460.

58.   (2007) Symboliczne aspekty planowania przestrzeni – wymiar wertykalny. In/W: Ed./red. P. Kozłowski, P. Legutko-Kotbus. Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Lublin: Wyd. KUL i Lubelska Szkoła Biznesu: 183-95.

59.   (2007) Teoretyczne implikacje koncepcji człowieka założonej w proksemice i ich wpływ na proksemiczne strategie komunikowania w sytuacjach edukacji. In/W: Ed./red. W. Maliszewski. Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy. Toruń: Wyd. A. Marszałek: 126 – 50.

60.   (2007) Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności. In/W: Ed./red. G. P. Maj. Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom: Wyższa Szk. Handl. w Radomiu: 19-31.

61.   (2006) Języki demokracji: o uzasadnianiu przez konsensus w etyce biznesu i etyce polityki. In/W: Ed./red. T. Goban-Klas, Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego? Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu: 173-91.

62.   (2006) Semiotyczne aspekty politycznej poprawności. In/W: Ed./red. G. Habrajska, Poprawność polityczna. Rozmowy o komunikacji. Tom 1. Łask: Oficyna Wyd. Leksem: 33-45.

63.   (2006) Zarządzanie dystansem w edukacji i w biznesie: Antropologiczne założenia proksemiki i ich wpływ na strategie komunikowania. In/W: Ed./red. W. Maliszewski, Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń: Wyd. A. Marszałek: 73-94.

64.   (2005) Semantics of the Human Body According to Leonardo da Vinci. In/W: Ed./red. W. Kozłowska, The Human Body - A Universal Sign. Towards Dance Anthropology. Kraków: Jagiellonian University Press: 129 - 37. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Leonardo_Semantics_Jacko_2005.pdf>

65.   (2005) Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu. In/W: Ed./red. E. Klima, Space-Society-Economy. Religion in the Time of Changes. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego: 176 - 94. Online <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Wertykalika.pdf> (The structure of vertical symbols and their role in cross cultural communication and management)

66.    (2002) Proxemics, Anthropology and the Internet. In/W: Ed./red. W. Retkiewicz, Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe. Łódź: University of Lodz. Department of Space Economy and Spatial Planning: 84-97. Online <http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1757/jacko_Proxemics_Anthropology_and_the_Internet.pdf?sequence=1>

 

ENTRIES in scientific dictionaries / HASŁA w slownikach naukowych

 

67.   (1999) Christian Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

68.   (1999) Ethical Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22-3.

69.   (1999) Metaphysical Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22.

70.   (1999) Philosophical Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22.

71.   (1999) Polish School of Ethical Personalism, w: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23-4.

72.   (1999) Relativistic Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

73.   (1999) Theological Personalism. W: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

 

REVIEWS / RECENZJE

 

74.   (1996) "Antygona" Sofoklesa i Mądzika "teatr cieni". Ethos 35-36: 279-81.

75.   (1995) Filozoficzna antropologia a doświadczenie ikony. Ethos 30-1: 334-8.

76.   (1995) Moralny pozytywizm a kryzys instytucji małżeństwa. Ethos 29: 257-60.

77.   (1994) Dlaczego ekologia jest nauką normatywną? Ethos 25/26: 271-3. Online < http://dlibra.kul.pl/dlibra/doccontent?id=27070>

 

CONFERENCE PUBLICATIONS / NOTY W PUBLIKACJACH KONFERENCYJNYCH

 

78.   (2018) The functional mission of universities. W: J. Koczwara, red. Challenges and Opportunities in Education of the XXIst Century. Kraków - San Juan: 8th International Scientific Conference on Idealized Design Challenges and Opportunities in Education of the XXIst Century. November 29-30, 2018. Online: <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/8/?go=53&lang=en>

79.   (2018) Imersja w sporcie. W: XIV KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier  nt. Zabawa – nauka – sport? Miejsce gier we współczesnej kulturze. Poznań, 17–18 listopada 2018 roku.

80.   (2018) Introduction W: D. Krenke, red. TheDemocratic Man and Security of Organizations. Kraków - San Juan: 7th International Scientific Conference on Idealized Design: The “Democratic Man.” January 18-19, 2018. Online: <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/7/Abstrakty>

81.    (2018) Rational citizens and security of democratic states. W: D. Krenke, red. TheDemocratic Man and Security of Organizations. The Book of Abstracts. Kraków - San Juan: 7th International Scientific Conference on Idealized Design: The “Democratic Man.” January 18-19, 2018. Online: <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/7/Abstrakty>

82.    (2018) Assertiveness and the risk of conflict. W: D. Krenke, red. TheDemocratic Man and Security of Organizations. Kraków - San Juan: 7th International Scientific Conference on Idealized Design: The “Democratic Man.” January 18-19, 2018. Online: <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/7/Abstrakty>

83.   (2017) Wrażenie czy złudzenie immanencji gier? Przykład zarządzania i sportu. W: XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Technologie gier w perspektywie kulturowej. Poznań, 18–19 listopada 2017 roku

84.   (2017) Moral prerequisites for efficiency. W: Innowacyjne Instrumenty Zarządzania Organizacjami. Kraków: 27-28.03.2017.

85.   (2017) The classical ideal of higher education. W: A. Binda, red. Redesigning Higher Education in Changeable Socio-Economical Contexts. Kraków - San Juan: 6th International Scientific Conference on Idealized Design: Redesigning Higher Education. January 21-22, 2017. Online: <http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/6/?go=42&lang=en>

86.   (2015) Uwagi o przedmiocie ludologii. W: XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Metody badań nad grami Poznań, 21–22 listopada 2015 roku.

87.    (2015) Filozoficzne koncepcje racjonalności działania. W: 10. Polski Zjazd Filozoficzny. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań. 15. – 19. 09. 2015. Online: <http://zjazdfilozoficzny.amu.edu.pl/panele-dyskusyjne/>

88.   (2015) Natura umiejętności filozoficznych i ich związek z zarządzaniem. W: Materiały konferencyjne. 10. Polski Zjazd Filozoficzny. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań. 15. – 19. 09. 2015.

89.   (2014) The idea of morality management. W: The International Scientific ConferenceNew Trends in Management in the 21st Century. Cross-Atlantic Perspective’. Czestochowa University of Technology (Poland), Szent Istvan University (Hungary), Slovak University of Agriculture (Slovakia), Northeastern Illinois University (USA). Częstochowa. ISBN 978-83-63500-77-1

90.   (2014) Wewnętrzna etyka gry. W: X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Game-based learning / Game-biased learning. Poznań, 15–16 listopada 2014.

91.   (2013) Gry w zarządzaniu jako zjawisko analogiczne. W: IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWAMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”„Kulturotwórcza funkcja gier” nt. Gry stosowane i gamifikacjaPoznań, 16-17 listopada2013 r. Online < http://ptbg.org.pl/i/Informator2013.pdf >

92.   (2012) Czy i jak filozofia kształtuje kompetencje przydatne w zarządzaniu? W: IX Polski Zjazd Filozoficzny. Red. A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąb:181.

93.   (2012) Uwagi o naturze filozoficznego zabobonu. W: Międzynarodowa konferencja naukowa ‘Józef Maria Bocheński. Dziedzicowo idei: między logiką a mądrością (w 110 rocznicę śmierci)’. Bydgoszcz 18-20 października 2012: 4.

94.   (2007) Ideologie wyrażane przestrzenią. W: Oblicza komunikacji. Ideologie w słowach, gestach i obrazach. Wrocław, 15-17 kwietnia: 26.

95.   (2007) The sources of vertical symbols in meta-cultural perspectives. W: 10th International Cognitive Linguistics Conference – General Sessions. Kraków: 105.

96.   (2000) Family Roles. W: The Conference on Philosophy and Psychiatry ‘Madness, Science and Society’ Florence, Italy. The Italian Society for Psychopathology, The Philosophy Group of The Royal College of Psychiatrists. Online <http://www.psychomedia.it/pm-cong/2000/madnessabstr.htm>

 

POPULAR SCIENCE AND EDUCATIONAL ARTICLES / ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I SZKOLENIOWE

 

97.   (2010) Asertywność i etyka. Taktyki prowadzenia udanych negocjacji. Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Kraków.

98.   (2006) Wystąpienia publiczne. Firma Szkoleniowa ‘Kontrakt’. Kraków.

99.   (2002) O koncepcji teatru Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2/70-71: 10-14. (Karol Wojtyła’s conception of theatre)

100.         (2002) O swoistym renesansie klasycznej pantomimy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (70-71): 14-20.

101.         (2001) Wprowadzenie do erystyki. W: red. S. Hęciak. X Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Siedlce: Siedleckie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli: 42 - 55.

102.         (2000) Körpersprache in der Familie. W: XIX. Internationaler Kongress für die Familie.Familie ist Zukunft’. Zürich: Schweizerische Stiftung für die Familie: 534-9.

103.         (2000) Mowa ciała, a specyficzny renesans klasycznej pantomimy. W: red. S. Hęciak. IX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Siedlce: Siedleckie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli: 3-10.

104.         (1999) Żyjące ikony. Teatr w kontekście personalizmu Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 58-59: 37-41. (Living icons. Theatre as seen in the context of personalism of Karol Wojtyła)

 

INTERVIEWS AND SCIENTIFIC DISCUSSION / WYWIADY I GŁOSY W DYSKUSJACH NAUKOWYCH

 

105.         (2010) Głos w dyskusji Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu. Homo Dei IV: 84, 88, 91, 95

106.         (2002) Mowa ciała. Pracodawca 5(53) maj: 16-17.

107.         (1999) Teatr może być szkołą autentyzmu. Almanach NLP 3/4: 15-7, 29.