Jan Franciszek Jacko

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH I SYMPOZJACH NAUKOWYCH

CONFERENCE LECTURES

 

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE / INTERNATIONAL CONFERENCES

1.      Innowacje a pseudo-innowacje. Tydzień Jakości Kształcenia. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 8 kwietnia 2019 r.

2.      The mission of universities. 8th International Scientific Conference on Idealized Design Challenges and Opportunities in Education of the XXIst Century. Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus, Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University. Kraków - San Juan. November 29-30, 2018. Online < https://philevents.org/event/show/66846>

3.      Techniczne perspektywy dydaktyki a misja uniwersytetu. 8th International Scientific Conference on Idealized Design Challenges and Opportunities in Education of the XXIst Century. Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus, Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University. Kraków - San Juan. November 29-30, 2018. Online < https://philevents.org/event/show/66846>

4.      Idea uniwersytetu. Tydzień Jakości Kształcenia. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 28 listopada 2018.

5.      Rational citizens and security of democratic states. 7th International Scientific Conference on Idealized Design: The “Democratic Man.” Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus, Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University. Kraków - San Juan. January 18-19, 2018.

6.      Assertiveness and the risk of conflict. 7th International Scientific Conference on Idealized Design: The “Democratic Man” Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus (Puerto Rico/USA), Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University (Poland/Europe). Kraków - San Juan. January 18-19, 2018.

7.      The classical ideal of higher education. 6th International Scientific Conference on Idealized Design: Redesigning Higher Education. Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus, Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University. Kraków - San Juan. January 21-22, 2017.

8.      How to design a scientific presentation? (with Justyna Bugaj) 6th International Scientific Conference on Idealized Design: Redesigning Higher Education. Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus, Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University. Kraków - San Juan. January 21-22, 2017.

9.      Rola uniwersytetu w kształceniu elit społecznych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA ELIT XXI wieku „Kompetencyjne ujęcie elit społecznych”. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Szczyrk 19-21 października 2016 r.

10.   Moral conditions for rational decisions. 5th International Scientific Conference on Idealized Design: Ethics and Rational Decision Making. Institute of Economics Finance and Management of the Jagiellonian University, Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus. Kraków - San Juan. May 24-25, 2016.

11.   Metodologiczna racjonalność postaw a bezpieczeństwo organizacji. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Gliwice. 23. - 25. września 2015 r.

12.   Spatial expectations. The International Symposium on Territorial Ethics. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto Metropolitano. Programa de Honor. San Juan (Pureto Rico, USA). 5. grudnia 2014 r.

13.   Territorial ethics. The International Symposium on Territorial ethics. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto Metropolitano. Programa de Honor. San Juan (Pureto Rico, USA). 12. grudnia 2014 r.

14.   Non spatial territories. The International Symposium on Territorial ethics. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto Metropolitano. Programa de Honor. San Juan (Pureto Rico, USA). 15. grudnia 2014 r.

15.   The idea of morality management. The International Conference New Trends in Management in the 21st Century. Cross-Atlantic Perspective. Northeastern Illinois University (USA), Szent Istvan University (Hungary), Slovak University of Agriculture (Slovakia), University of Technology (Poland). Częstochowa. June 12-13, 2014.

16.   Teoria może być praktyczna. Uwagi o bezpieczeństwie i strategicznych kompetencjach na rynku pracy. I Międzynarodowa Konferencja Edukacja Elit XXI Wieku. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk studenckich. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Świerklaniec. 16. września 2014.

17.   Aktorskie umiejętności nauczyciela. Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 12 września 2014.

18.   Personalism of the Rhapsodic Theatre. International Conference The Third Lublin Days of Personalism. Katolicki Uniwersytet Lubelski. The Chair of Christian Personalism at KUL, The John Paul II Institute at KUL, The John Paul II Centre in Lublin. Lublin. October 24-25, 2013.

19.   Naukowe kompetencje w doradztwie zarządczym.  Międzynarodowa konferencja naukowa Komunikacja – wychowanie – pomoc – interwencja. Komunikacja w doradztwie, poradnictwie oraz w interwencji. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa im. S. Staszica w Pile, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica), Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Adam Marszałek. Lądek-Zdrój. 20 – 24 maja 2013.

20.   Filozofia zarządzania, jako nauka i praktyka. Międzynarodowa konferencja naukowa Dylematy współczesnego zarządzania. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Kraków-Zakopane. 03 - 05 czerwca 2013.

21.   Uwagi o naturze filozoficznego zabobonu. Międzynarodowa konferencja naukowa Józef Maria Bocheński. Dziedzicowo idei: między logiką a mądrością (w 110 rocznicę śmierci. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii. Bydgoszcz. 18 – 20 października 2012.

22.   Racjonalna asertywność w zarządzaniu organizacją. Nowe określenie tradycyjnej teorii. Międzynarodowa konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji: Zarządzanie – Szkoła – Komunikacja Społeczna. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydawnictwo Adam Marszałek. Zakopane, 24 – 27 września 2012.

  1. Fenomenologia negocjacji w biznesie.  Międzynarodowa konferencja naukowa Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu. Instytut Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków. 23 - 24 maja 2012.
  2. Wpływ zachowań przestrzennych negocjatora na jego wizerunek w przykładowej sytuacji sprzedaży. Metoda i wyniki badań. Międzynarodowa konferencja naukowa Wielokulturowość – Międzykulturowość. Kompetencja komunikacyjna do porozumienia w warunkach wielokulturowości i międzykulturowości. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Macieja Beli Bańska w Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Białostocki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Uniwersytet Śląski w Opawie wraz z Wydziałem zamiejscowym w Karwinie (Czechy), Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.  Lądek-Zdrój. 21 – 24 maja 2012.
  3. Negocjacje: między pragmatyką i etyką. II. naukowa konferencja studencka w cyklu Sofistyka w etyce biznesu pod tytułem Taktyki i triki negocjacyjne – między logiką i etyką. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 16 maja 2012.
  4. Co to jest gra? Fenomenologia gry. Zasada otwartości, immanentna etyka i racjonalność gier. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Perspektywy rozwoju ludologii. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, Pracownia Badań Ludologicznych Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej ILS UAM. Poznań. 19 – 20 listopada 2011.
  5. Etyczne konteksty uzasadniania postulatu partycypacji społecznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Prospołeczne Instrumenty Zarządzania Organizacjami. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 14 – 16 października 2009.

28.   Teoria w praktyce – filozofia w kształceniu nauk aplikacyjnych. Międzynarodowa konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji. Komunikacja – zarządzanie – edukacja. Komunikacja w grupach – przywództwo w edukacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zakopane. 15 – 17 września 2009.

29.   Udział w debacie. Międzynarodowa sesja naukowa O słowie i obrazie w misterium przepowiadania. Stowarzyszenie Homiletów Polskich. Krzeszowice. 28–29 listopada 2008 r.

30.   Taktyki w grach negocjacyjnych. Analiza ontologiczna.  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych. Polskie Towarzystwo Badania Gier, Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM, MTP, WSZ „Kadry dla Europy" (Poznań). Poznań. 22 – 23 listopada 2008.

31.   What can teachers learn from Plato’s ‘Meno’? International Conference Reforming Education: Linking Schools, Universities and Communities for Democratic School Reform. Bowling Green State University, Instytut Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 7 listopada 2007.

32.   The sources of vertical symbols in meta-cultural perspectives. 10th International Cognitive Linguistics Conference. International Cognitive Linguistics Association.  Kraków. 15 - 20 lipca 2007.

33.   Symboliczne aspekty planowania przestrzeni. Międzynarodowa konferencja naukowa Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin. 15 - 16 marca 2007.

34.   Vertical Symbols. Międzynarodowa konferencja Festiwal tańca. Ludzkie ciałoznak uniwersalny. Rytmy i kroki Afryki (The Human Body a Universal Sign: Rhythms and Steps of Africa). Instytut Socjologii Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kraków. 15 – 21 maja 2005.

35.   Slavery versus Democracy. Instytut Socjologii Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kraków. 15 – 21 maja 2005.

36.   Managing Vertical Space. Międzynarodowa konferencja naukowa Religia w czasach zmian. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 11-12 września 2004.

37.   Semantics of the Human Body according to Leonardo da Vinci.  Międzynarodowa konferencja Ludzkie ciało – znak uniwersalny. Łącząc naukę i sztukę. (The Human Body – A Universal Sign. Bridging Art with Science).  Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. Kraków. 7- 12 kwietnia 2003.

38.   Proxemics, Anthropology and the Internet. Międzynarodowa konferencja Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 13 – 14 czerwca 2002.

39.   Body Language. Sympozjum. Civic Education Project. Wilno, Litwa. 12 marca 2002.

40.   Concerning Definitions of Personalism. The International Conference on Persons. The Society on Persons (Oxford). Gaming, Austria. 11 sierpnia 2001.

41.   Family Roles. Conference on Philosophy and Psychiatry Madness, Science and Society. The Italian Society for Psychopathology, The Philosophy Group of The Royal College of Psychiatrists. Florencja, Włochy. 26 -29 sierpnia 2000.

42.   Karambolage der Kulturen. Konferencja European Year of Language. Bildungs- und Seminarhaus Gutenberg. Balzers. Księstwo Liechtenstein. 12 lutego 2001.

43.   Eristics for Teachers: Some Ancient and Recent Methods.  The International Conference for Teachers. Der Verein Neues Lernen. Vaduz, Księstwo Liechtenstein. 21 - 23 listopada 2001.

44.   Express it! Understanding and Using Body Language in the Classroom.  The International Conference for Teachers. Der Verein Neues Lernen. Vaduz, Księstwo Liechtenstein. 21-23 listopada 2001.

45.   How to Make Use of Hands in Teaching? The International Conference for Teachers. Der Verein Neues Lernen. Vaduz, Księstwo Liechtenstein. 21 - 23 listopada 2001.

46.   Zum Wesen der Rollen in der Familie. 19. Internationaler Familienkongress. Schweizerischen Stiftung für die Familie. Lucerna, Szwajcaria. 15 maja 1999.

47.   Da Vinci’s Discovery of Body-Language in ‘Treatise on Painting.’ The International Conference on Persons. The Society on Persons (Oxford). Praga, Czechy. 8 - 13 sierpnia 1997.

KONFERENCJE KRAJOWE / LOCAL CONFERENCES

1.      Moral prerequisites for innovation assessment. Innovative Instruments for Managing Organisations. International Journal of Contemporary Management. Jagiellonian University. Kraków. 27. – 28. 03.2017.

2.      Mowa ciała w procesie dydaktycznym. Tydzień Jakości Kształcenia. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 29.11.2016.

3.      Akademia Platońska a nowoczesny uniwersytet. Tydzień Jakości Kształcenia. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 30.11.2016.

4.      Cross cultural nonverbal communication in the proxemic research. Komunikowanie społeczne w edukacji – XVII spotkanie. Kompetencja w porozumiewaniu się w środowisku wielokulturowym a kompetencje komunikacyjne. Szkoła i instytucje pracy socjalnej w środowisku wielokulturowym. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli i pracowników socjalnych w warunkach międzykulturowości. Kompetencje komunikacyjne w edukacji imigrantów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Humanistyczny PWSZ w Pile. Zakopane. 12-14.09. 2016.

5.      Emocjonalne uwarunkowania ocen na przykładzie ankiet studenckich. Tydzień Jakości Kształcenia. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 2.12. 2015.

6.      Filozoficzne koncepcje racjonalności działania. 10. Polski Zjazd Filozoficzny. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań. 15. – 19. 09. 2015.

7.      Natura umiejętności filozoficznych i ich związek z zarządzaniem. 10. Polski Zjazd Filozoficzny. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań. 15. – 19. 09. 2015.

8.      Traditional and revolutionary philosophical projects of morality. 4th Scientific Conference on Idealized Design: Designing Morals, Habits and Mores - Theory and Practice. Institute of Economics, Finance and Management, Jagiellonian University. Kraków:  May 27, 2015.

9.      Value rationality of organizations? 4th Scientific Conference on Idealized Design: Designing Morals, Habits and Mores - Theory and Practice. Institute of Economics, Finance and Management, Jagiellonian University. Kraków:  May 27, 2015.

10.   Umiejętność i kompetencja racjonalnego wyboru. Komunikowanie społeczne w edukacji XV spotkanie: Nowe trendy i obszary w komunikowaniu się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Komunikowanie się w grupie. Perspektywa oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i w pracy socjalnej. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa im. S. Staszica w Pile, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica), Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Adam Marszałek.  Piła. 7. – 9. 09. 2015.

11.   Rola ideału w projektowaniu uniwersytetu – perspektywa filozoficzna. III. konferencja naukowa z cyklu „Projektowanie ideału” pt. „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Centrum Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 21.01. 2015. Web: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Inne/konf/15ideal/1.htm

12.   Zasada wzajemności w ankietach studenckich. III. konferencja naukowa z cyklu „Projektowanie ideału” pt. „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Centrum Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 21.01.2015. Web: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Inne/konf/15ideal/1.htm

13.   Semiotyczne funkcje ciszy. Krakowski Salon Edukacyjny. Krakowska Akademii  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 19.11.2014.

14.   Some dilemmas of value rationality in organizations. 2nd Scientific Student Conference on Idealized Design: Searching for the Management Ideals: Ethics of Economy and Interpersonal Communication. Jagiellonian University. Kraków. 11. czerwca, 2014. Program: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/2_eng.html

15.   Sceniczne techniki w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Konferencja dla Wykładowców Ośrodka Szkolenia Wstępnego pt. Metodyka efektywnego prowadzenia zajęć i doskonalenie kompetencji dydaktycznych wykładowców. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Kraków, 1.10.2014.

16.   Racjonalna asertywność w zarządzaniu konfliktem. Konferencja Komunikowanie społeczne w edukacji: Komunikacja w zarządzaniu. Zarządzanie poprzez komunikowanie. Przestrzeń edukacji jako miejsce konfliktów i negocjacji. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa im. S. Staszica w Pile, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica), Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Adam Marszałek. Zakopane. 8. - 11.09. 2014.

17.   Etyka sukcesu. Konferencja pt. „Sukces osobisty i biznesowy bez mitów i ograniczeń”. Politechnika Krakowska. Kraków. 8.04. 2014.

18.   Some dilemmas of value rationality in organizations. 2nd Scientific Student Conference on Idealized Design: Searching for the Management Ideals: Ethics of Economy and Interpersonal Communication. Jagiellonian University. Kraków. 11. czerwca, 2014. Program: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/2_eng.html

19.   Dlaczego i jak należy uzasadniać ideały? 1. Konferencja naukowa studentów i doktorantów z cyklu „Projektowanie ideału”. Między ideologią a etyką. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 19. grudnia 2013 r. Program: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/1_pl.html

20.   Typologia ideałów w zarządzaniu organizacją. 1. Konferencja naukowa studentów i doktorantów z cyklu „Projektowanie ideału”. Między ideologią a etyką. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 19. grudnia 2013. Program: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/1_pl.html

21.   Manipulacja, a mowa ciała w marketingu politycznym. Konferencja naukowa Jak wygrać wybory, czyli marketing polityczny. Instytut Spraw Publicznych, Koło Naukowe MERITUM Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków. 19.03.2013. Online: <https://marketingpolitycznyuj.wordpress.com/program-2/prelegenci/dr-jan-jacko/comment-page-1/>

  1. Logika sofistyki w biznesie. Druga konferencja naukowa studentów i doktorantów Sofizmaty w etyce biznesu nt. Taktyki i triki negocjacyjne. Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków. 16.05. 2012.
  2. Czy i jak filozofia kształtuje kompetencje przydatne w zarządzaniu? IX. Polski Zjazd Filozoficzny. Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Gliwice-Wisła. 17 – 21.09.2012.
  3. Sofizmaty w etyce biznesu. I. Studencka Konferencja Naukowa Sofistyka w etyce biznesu. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Koło Naukowe ‘Strateg” Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków. 8.06.2011.
  4. Filozoficzne założenia Teorii Gier. XI. Świętokrzyskie Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzno-Kognitywistyczne. Pracownia Filozofii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Logiki i Kognitywistyki Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Filozoficzny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Święty Krzyż. 17.–20.09.2009.

26.   Idea partycypacji społecznej w kontekście idei podstawowych praw człowieka. Ogólnopolska konferencja Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Biuro Rozwoju Gdańska, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Gdańsk. 17.-18.09.2009.

27.   Terytorializm. Wykład w ramach panelu dyskusyjnego Przestrzeń Festiwalu Nauki w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska. Kraków. 15.05.2009.

28.   Czy ekonomia jest nauką normatywną? Konferencja ekonomistów Ekonomia solidarności – od idei do praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kraków. 11.06.2008.

29.   Zadania wykładu filozofii w kształceniu menedżerów wyższego szczebla. Konferencja naukowa Filozofia w zarządzaniu. Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków. 16.05.2008.

30.   Ontologia sytuacji komunikacyjnej. Konferencja naukowa Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Zakład Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz. 21.-23.11.2007.

31.   Nauczanie a komunikowanie - o aktualności Platońskiego paradoksu wiedzy. Konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji – komunikacja – zarządzanie – edukacja a kompetencje pracownicze w szkole. Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zakopane. 25.–27.09.2007.

32.   Intencjonalność a przestrzeń. Dlaczego epistemologia posługuje się pojęciami topologicznymi? Świętokrzyskie X Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzno-Kognitywistyczne. Święty Krzyż. Zakład Filozofii Logicznej i Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Pracownia Filozoficzna Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. 10.–13.09.2007.

33.   Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. Konferencja naukowa Szkoła – komunikowanie – wychowanie – wartości, a współczesny nauczyciel. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Lądek Zdrój. 29.–31.05.2007.

34.   Strategie proksemiczne a wizerunek przywódcy. Konferencja naukowa Forum Młodych Menedżerów. Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Koło Naukowe LUDZIE - BIZNES – TECHNOLOGIE, Katedra Zarządzania i Katedra Systemów Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 25.– 27.05. 2007.

35.   Wieloznaczność (pojęcia) ciszy. Konferencja naukowa Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna, jako przedmiot badań 2. Zakład Nowych Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Duszniki Zdrój. 7.-9.05.2007.

36.   Ideologie wyrażane przestrzenią – przykład symboliki wertykalnej. Konferencja naukowa Oblicza komunikacji 2. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław. 16.–17.04.2007.

37.   Autorytet nauczyciela. Ogólnopolska konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Lądek-Zdrój. 30.05.–1.06.2006.

38.   Typy i funkcje autorytetu ‘w czasach nieufności’. III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Teoretyków i Praktyków Komunikacji Marketingowej Kreacje 2006. Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Radom. 19.05.2006.

39.   Uzasadnianie przez konsensus w etyce biznesu. Analiza metodologiczna. Konferencja naukowa Komunikacja marketingowa- kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego? Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Radom. 17.–18.03.2005.

40.   Rola dystansu w procesie nauczania. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komunikowanie Społeczne w Edukacji. Borne-Sulinowo. Katedra Pedagogiki Obronnej i Zakład Psychologii Społecznej Akademii Bydgoskiej. 19.-21.05.2003.

41.   Poznawcza funkcja sztuki według Leonardo da Vinci. Festiwal Arte-strada. Samorząd Studentów UJ. Kraków. 8.03.2003.

42.   Mowa ciała, a specyficzny renesans klasycznej pantomimy. IX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców. Siedlce. 9.09.2000.

HOME