Tematyka konferencji

Cel główny konferencji

Pojęcie innowacji odgrywa ważną rolę w zarządzaniu – oznacza ideał i dobry kierunek zmian w gospodarce. Dlatego termin „innowacja” i jego derywaty („innowacyjny”, „innowacyjność” itp.) mają pozytywną konotację – sugerują, że to, co nimi oznaczone, jest cenne, pożyteczne, warte realizacji, inwestycji, swojej ceny itp. Z tego powodu określenia te są modne i używane do promocji, np. w reklamie. Gdy są nadużywane, ich sens zaczyna być chwiejny, stają się wieloznaczne i bezużyteczne w teorii i praktyce zarządzania. Dlatego wprowadzono rozróżnienie na innowacje w sensie ścisłym i podobne do nich, ale nimi nie będące zjawiska, określane mianem pseudoinnowacji. Innowacje są nowe i pożyteczne. Pseudoinnowacje mają jedynie pozory innowacji – tworzą mylne wrażenie nowości, bo powielają znane rozwiązania lub są nowe, ale przynoszą więcej strat niż korzyści.

Jeśli założyć, że innowacje prócz tego, że są nowe, są też pożyteczne (przynoszą więcej korzyści niż strat), to należy odpowiedzieć na pytanie: Czym jest pożytek? Na czym polegają korzyści i straty brane pod uwagę w ocenie pożytku? Pytania można uszczegółowić odnosząc je do aspektów oceny zmian. Przykładowo: Czy szacując pożyteczność zmian należy brać pod uwagę korzyści i straty jednostek, grupy społecznej, organizacji, a może należy uwzględnić pożytek wszystkich podmiotów wchodzących w grę? Czy zysk i stratę można określić jednorodną miarą, czy raczej należy je szacować ze względu na różnorodne kryteria? Jak należy uwzględniać szanse i ryzyko szacując przewidywany pożytek płynący z innowacji?

Wiedza o przyszłości nie jest pewna i ludzie nie są odpowiedzialni za te następstwa swego działania, których nie są w stanie przewidzieć. Jednak ludzie nie są pozbawieni wiedzy o prawdopodobieństwie przyszłych zdarzeń. Ona sprawia, że możemy ponosić odpowiedzialność za następstwa swoich działań, a twórcy innowacji, ich inwestorzy i organizacje zajmujące się ich wdrażaniem ponoszą odpowiedzialność za przyszłość tworzoną innowacjami.

Niniejsza konferencja ma być miejscem wymiany poglądów na temat różnych sposobów pojmowania zjawiska innowacji oraz tego, jak one zmieniają perspektywę postrzegania społecznej odpowiedzialności inwestorów i organizacji za przyszłość. Zachęcamy do wymiany poglądów w trzech blokach tematycznych:

(1) Wieloznaczności pojęcia innowacji: Jak teoretycy i praktycy określają innowacje? Czym się ich określenia różnią?

(2) Kryteria i metody identyfikowania innowacji na etapie podejmowania decyzji o ich finansowaniu i wdrażaniu: Jak założona (wprost lub domyślnie) definicja innowacji przesądza o tym, jakimi kryteriami się ocenia projekty zmian?

(3) Odpowiedzialności za innowacje. Jak hierarchia wartości motywuje twórców do pracy nad innowacjami? Jak ta hierarchia wpływa na decyzje inwestorów i organizacji o inwestowaniu i wdrażaniu innowacji?


Sugerowane tematy wystąpień:

1. Innowacje i pseudoinnowacje w czasach pandemii – analiza przypadków.

2. Pseudoinnowacje w zarządzaniu i biznesie – analiza przypadków.

3. Bariery innowacji i związane z tym ryzyko wprowadzania pseudoinnowacji, czyli jak finanse, system instytucjonalny i prawny, niski poziom świadomości innowacyjnej i słaba kooperacja między pomiotami B+R  hamują rozwój innowacji. 

4. Czym innowacja różni się od pseudoinnowacji? Kryteria: nowość, skuteczność, pożyteczność (np. innowacje w oświacie i ich (pozorna) efektywność).

5. Zysk – motyw wprowadzenia innowacji czy klucz do stworzenia pseudoinnowacji?

6. Wymyślanie tego samego na nowo - Influence marketing jako nowa wersja “poczty pantoflowej”.

7. Etyka ważniejsza od zysku? – Społeczni utylitaryści i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu działań związanych z innowacjami.

8. Sztuczna inteligencja – etyka a handel algorytmiczny.

9. Dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach tematyki innowacji i praktyk CSR stosowanych w biznesie (np. budowanie innowacji na przykładzie PGNiG).

10. „Nowość” – hasło pseudoinnowacji na przykładzie wybranej branży (np. branża farmaceutyczna).

11. Odtworzeniowy charakter innowacji i zapożyczenia – ewolucja zamiast rewolucji na przykładzie wybranej branży (np. branża IT, smartphony).

12. Polski system wsparcia innowacji a systemy stosowane w innych krajach.

13. Zagrożenie epidemiologiczne jako tło do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.


JFJ | Powered by LekkiCMS