Jacko, Jan F. (2013)   Fenomenologia negocjacji w zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie, 1: 193–201.

 

http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2013_no_1.pdf

 

Title: The phenomenology of managerial negotiations


Keywords: negotiating, phenomenology, methodology of management sciences, definition of negotiations

 

Summary: The question “What are negotiations?” is crucial for sciences on negotiations because the object of investigations determines their methods. This paper proposes an answer to this question in a way that combines different approaches in scientific literature. The phenomenon of negotiation is not amorphous - it has an identity, which can be “nature” or “essence”. The text analyzes the essence of negotiations and its specificity in the field of management. The article indicates some sources of ambiguity on the concepts of negotiation in management and outlines methods of adapting definitions to particular managerial contexts. The above tasks have been accomplished by analytical and phenomenological methods.

 

 

Słowa kluczowe: negocjacje, fenomenologia, metodologia nauk o zarządzaniu, definicja negocjacji

 

Synopsis: Praca uściśla pojęcie negocjacji, które funkcjonuje w literaturze przedmiotu, ujawnia niektóre źródła jego wieloznaczności i zarysowuje metodę jej kontrolowania. Tekst zarysowuje ogólną perspektywę, w której można dostrzec kompatybilność różnych określeń negocjacji, które bez tej perspektywy mogą wydawać się rozbieżne lub sprzeczne. Praca jest przykładem wykorzystania metod filozoficznych w naukach o zarządzaniu.