2018-02-02

Jan F. Jacko

PO EGZAMINACH ... 

Wyniki egzaminów

 

 

Brak oceny za egzamin w USOSIe

 

- Nie dopełniłeś formalności  i np. nie masz zgody na zdawanie danym terminie, zostałeś skreślony z listy studentów itp. 

- Masz nieaktywne konto w USOSIe (duże prawdopodobieństwo zwłaszcza u osób powtarzających przedmiot): Niektóre osoby wciąż nie mają aktywowanego konta dla mojego przedmiotu. Jeśli nie ma oceny, proszę wpierw sprawdź w sekretariacie, czy aktywowano Twoje konto dla mojego przedmiotu (tj. czy mam uprawnienia do stawiania Ci ocen), a dopiero potem zgłaszaj problem do mnie. Uwaga: chodzi o aktywne konto dla przedmiotu – czasem student ma aktywne konto, ale nie ma aktywowanego konta dla przedmiotu (np. jest zablokowana możliwość edycji przedmiotu lub konto studenta nie jest podłączone do listy studentów). Jeśli ktoś nie ma aktywowanego konta w USOSie dla danego przedmiotu, ocena z tego przedmiotu zostanie wystawiona dopiero po aktywowaniu konta dla tego przedmiotu. Uwaga: Posiadanie konta w USOSie, nie jest równoznaczne z aktywacją konta DLA DANEGO PRZEDMIOTU. Aktywowaniem studenckich kont dla danego przedmiotu zajmuje się Sekretariat.

- Ze względu na nieobecności nie zostałeś dopuszczony do egzaminu.

- Przystąpiłeś do egzaminu z inną grupą niż ta, z którą uczęszczała/eś na zajęcia lub ta, do której należysz w systemie USOS.

- Praca (jeśli praca jest warunkiem zaliczenia) nie dotarła do mnie w formie elektronicznej i pisemnej, wysłała/eś ją na inny adres niż wskazany w dziale kontakt itp.

 

Nieobecność na egzaminie warto usprawiedliwić i ustalić nowy termin – wtedy termin nie „przepada”. W tym celu należy:

 

- najpóźniej tydzień po egzaminie usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego (można to zrobić drogą elistową)

- w ciągu tygodnia od władz Instytutu uzyskać pisemną zgodę na przywrócenie terminu egzaminacyjnego

- w innym razie nieobecność jest nieusprawiedliwiona i termin „przepada”

 

Jeśli starasz się o inną datę egzaminu niż została ustalona dla wszystkich

 

- należy uzyskać u władz Instytutu pisemną zgodę na zdawanie egzaminu w innym terminie niż ustalony

- ww. zgodę (oryginał) należy okazać przed egzaminem lub dołączyć do egzaminu pisemnego

- należy uzgodnić nowy termin z wykładowcą (odpowiednio wcześniej trzeba ustalić ze mną nową datę egzaminu; można to zrobić drogą emailową, można też na konsultacjach lub telefonicznie, niekiedy ogłaszam dodatkowy termin stronie www)

 

Egzaminy poza sesją. Przedłużenie sesji

 

- należy uzyskać u Władz Instytutu zgodę na przedłużenie sesji

- uzgodnić termin z wykładowcą

- kserokopię tej zgody należy dołączyć do egzaminu, zaś oryginał - okazać przed egz.

- odpowiednio wcześniej trzeba ustalić ze mną nową datę egzaminu  (można to zrobić drogą emailową, można też na konsultacjach lub telefonicznie, niekiedy ogłaszam nową datę na stronie www)

 

W przypadku wątpliwości warto przeczytać regulaminu studiów (proszę informować mnie o zmianach w regulaminie, jeśli mają wpływ na powyższe ustalenia).