WYKSZTAŁCENIE

- Habilitacja (humanistyczne nauki o zarządzaniu). Uniwersytet Jagielloński. Kraków.

- Doktor nauk humanistycznych (filozofia). Uniwersytet Jagielloński. Kraków. Nostryfikacja

- Doktor nauk humanistycznych (filozofia). Tytuł: Situation Ethics. Philosophical Analysis and Critique. Ocena bardzo dobra (summa cum laude). The International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein. Schaan, Księstwo Liechtenstein. Nostryfikacja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

- Magister filozofii. Tytuł: Philosophy of Joseph Fletcher in the Light of Its Immediate Philosophical Sources. ocena bardzo dobra (summa cum laude). The International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein. Schaan, Księstwo Liechtenstein.

FUNKCJE ZAWODOWE

Obecnie

- Adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania, Katedra Negocjacji.

- Redaktor sekcji polskiej czasopisma naukowego Prospettiva Persona. Trimestrale di cultura etica e politica, Teramo, Włochy.

 

Wcześniej

       Asystent w The International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.

       Dyrektor Artystyczny Pantomime - Rhapsodie TheaterMimesis” w Księstwie Liechtenstein

 

STAŻE, DOŚWIADCZENIE NAUKOWE ZDOBYTE ZA GRANICĄ

- USA, Puerto Rico, San Juan. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto Metropolitano. Wykłady w ramach Programa de Honor. Jednostka delegująca: Uniwersytet Jagielloński. 2014 r.

- Niemcy, Worms. Worms University of Applied Sciences / Hohschule, Worms. Wymiana bezpośrednia, program Erasmus. 2014 r.

- Holandia, Eindhoven Fontys University of Applied Sciences. Wymiana bezpośrednia, program Erasmus. 2007 r.

- USA, Buffalo. University at Buffalo. Visiting researcher. 2006 r.

- Księstwo Liechtenstein, Schaan, Triesenberg. Internationale Akademie für Philosophie. Assistant profesor. 1996-2000 r.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

2015 r. Najlepszy artykuł roku. Wyróżnienie Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

2015 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2014 r. Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej

2014 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2013 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2010 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

PROJEKTY BADAWCZE, GRANTY, STYPENDIA

 

2009-12. Kierownik projektu: Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna. Projekt badawczy habilitacyjny MNiSW. Nr NN 115 246736, 24 000,00 zł.

 

2008-10. Współwykonawca projektu: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych; 4 konkurs projektów badawczych rozwojowych MNiSW. Nr 16 00 03 04, 480 000 zł.

 

2006. Visiting researcher. Kathy Kubala Fund. Wyjazd badawczy i wykłady. USA, Buffalo, University at Buffalo.

 

2002-4. Kierownik projektu naukowo-badawczego w ramach CRBW: Podobieństwa i różnice pozawerbalnych form komunikacji w sytuacjach związanych z biznesem między Polską a wybranym krajem Unii Europejskiej. Uniwersytet Jagielloński. Kraków, Polska.

 

1997 – 2000. Stypendium asystenckie. Internationale Akademie für Philosophie. Księstwo Liechtenstein.

 

1991-1994. Stypendium magisterskie. Internationale Akademie für Philosophie. Księstwo Liechtenstein. Jednostka delegująca: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

DZIEDZINY SPECJALIZACJI

OGÓLNIE

- Etyka biznesu

- Nauki o komunikacji międzyludzkiej i negocjacjach

- Semiotyka

- Antropologia filozoficzna

SZCZEGÓŁOWO

- Taktyki negocjacyjne w biznesie

- Komunikacja pozawerbalna

- Perswazja

- Erystyka

- Symbolika przestrzenna w aranżacji przestrzeni

- Komunikacja międzykulturowa

OBSZARY AKTUALNYCH BADAŃ

- Logika strategii zarządzania

- Filozoficzne aspekty Teorii Gier

- Uzasadnianie w etyce biznesu

- Taktyki proksemiczne w negocjacjach

- Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 

DZIEDZINY AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ

- Strategie i taktyki w negocjacjach

- Ontologia sytuacji w naukach o komunikowaniu

- Filozoficzne założenia nauk o zarządzaniu

- Logika myślenia strategicznego w zarządzaniu

- Metody uzasadniania ocen i norm w etyce biznesu

- Semiotyka negocjacji

- Symbolika przestrzenna i uniwersalia semiotyczne

- Język ciała w sztukach wizualnych (teatr, malarstwo)

- Komunikacja międzykulturowa

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

- j. angielski – bardzo dobra umiejętność mówienia, czytania i pisania

- j. niemiecki – bardzo dobra umiejętność czytania oraz dobra umiejętność mówienia i pisania

- j. rosyjski – dobra umiejętność czytania

- j. łaciński, j. włoski, j. francuski - dostateczna umiejętność czytania

 

NIEKTÓRE REGULARNE AKADEMICKIE WYKŁADY i ĆWICZENIA

 

Uniwersytet Jagielloński (od 2001 r.)

 

Zajęcia semestralne prowadzone w języku polskim:

- Filozofia. Wykład, 24/30 godzin

- Etyka biznesu. Wykład, 14/24/30 godzin

- Etyka w zarządzaniu. Wykład, 24/30 godzin

- Mowa ciała. Wykład i ćwiczenia, 10/15 godzin

- Etykieta i autoprezentacja. Wykład i ćwiczenia, 10/15 godzin

- Wielokulturowość i różnice kulturowe. Wykład, 24/30 godzin

- Semiotyka biznesu. Wykład, 24 godziny

 

Zajęcia semestralne prowadzone w języku angielskim:

- Introduction to Philosophy. Wykład, 30 godzin

- Business Ethics. Wykład, 30 godzin

- Body Language in Business Situations. Wykład, 60 lub 30 godzin

- Intercultural Differences and Cross-cultural Communication in Business.  Wykład, 30 godzin

- Proxemics - The Role of Space in Communication. Wykład, 30 godzin

 

The International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein  (1996-2000 r.)

 

Zajęcia semestralne prowadzone w języku angielskim:

- Philosophy of Non-verbal Communication and Expression. 30 godzin

- Elements of Social Philosophy. Wspólnie z prof. Rocco Buttiglione, 60 godzin

- Philosophy of History. Wspólnie z prof. Rocco Buttiglione, 60 godzin

- The Philosophical Roots of Europe. Wspólnie z prof. Rocco Buttiglione, 60 godzin

- Philosophy of Science. Wspólnie z prof. Rocco Buttiglione, 30 godzin

 

Zajęcia semestralne prowadzone w języku niemieckim:

- Philosophie des Theaters und der Körpersprache. Wspólnie z prof. Rocco Buttiglione, 30 godzin

NIEKTÓRE WYKŁADY W OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH (tytuł wykładu wskazuje na jego język)

- Management Ethics in Decision Making. Wykład monograficzny, 30 godzin. InterAmerican University of Puerto Rico. Metropolitan Campus. General Educational Program. San Juan (USA/Pureto Rico). 2015

- Aristotle versus Plato. 3 godz. InterAmerican University of Puerto Rico. Metropolitan Campus. San Juan (Pureto Rico, USA). 2014 r.

- Territorial Ethics. 3 godz. InterAmerican University of Puerto Rico. Metropolitan Campus. San Juan (Pureto Rico, USA). 2014 r.

- Spatial Expectations. 3 godz. InterAmerican University of Puerto Rico. Metropolitan Campus. San Juan (Pureto Rico, USA). 2014 r.

- Non Spatial Territories. 3 godz. InterAmerican University of Puerto Rico. Metropolitan Campus. San Juan (Pureto Rico, USA). 2014 r.

- Business Ethics. 3 godz. Worms University of Applied Sciences / Hohschule Worms. 2014.

- Nonverbal Communiction in Business. 3 godz. Worms University of Applied Sciences / Hohschule Worms. 2014.

- Business Ethics. 5 godz. Fontys University of Applied Sciences. Eindhoven (Holandia). 2007.

- Body Language in Business Situations. 5 godz. Fontys University of Applied Sciences. Eindhoven (Holandia). 2007.

- Intentionality and Space. 2 godz. Department of Philosophy, University at Buffalo, Buffalo (USA). 2006.

- Ontology of Interpersonal Space. 2 godz. Department of Geography, University at Buffalo. Buffalo (USA). 2006.

- Eristik. 5 godz. The International Institute for Interpersonal Communication. Schaan (Księstwo Liechtenstein). 2001.

- Symbolik des Körpers und Rituale als Kommunikationsmittel. The International Institute for Interpersonal Communication. Schaan (Księstwo Liechtenstein). 2001.

NIEKTÓRE GOŚCINNE WYKŁADY KRAJOWE

- Wystąpienia publiczne. 10 godz. Kursy Ars Docendi, Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 2007, 2008.

- Antropologiczne założenia proksemiki. 2 godz. Zakład Komunikacji Językowej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 17 stycznia 2007.

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

1.     Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej: 5th International Scientific Conference on Idealized Design: Ethics and Rational Decision Making. Honors Program of the InterAmerican University of Puerto Rico Metro Campus (Puerto Rico/USA), Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jan Juan - Kraków: 24-25 maja 2016 r.

2.     Przewodniczący komitetu naukowego: VIII. międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy” Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Gliwice. 23. - 25. września 2015 r.

3.     Członek komitetu naukowego: Międzynarodowa konferencja naukowa „Komunikowanie społeczne w edukacji” XV spotkanie: Nowe trendy i obszary w komunikowaniu się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Komunikowanie się w grupie. Perspektywa oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i w pracy socjalnej. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa im. S. Staszica w Pile, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica), Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Adam Marszałek.  Piła-Płotki. 7. – 9. 09. 2015 r.

4.     Członek komitetu naukowego: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT Management, leadership and strategy for SMEs’ competitiveness. Szent István University, Gödöllő, Hungary, Faculty of Economics and Social Sciences; Częstochowa University of Technology, Poland, Faculty of Management; Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, Faculty of Economics and Management; Mendel University in Brno, Czech Republic, Faculty of Business and Economics. Szent István University, Gödöllő. Gödöllő: 18-19th June 2015.

5.     Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej: 4th International Scientific Conference on Idealized Design: Designing Morals, Habits and Mores - Theory and Practice. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków:  27. maja, 2015 r.

6.     Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego krajowej konferencji naukowej: III. konferencja naukowa z cyklu „Projektowanie ideału” pt. Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Centrum Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: 21. stycznia 2015 r.

7.     Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej The International Symposium on Territorial Ethics. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto Metropolitano. Programa de Honor. San Juan (Pureto Rico, USA). San Juan: 5-15 grudnia 2014 r

8.     Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego: 2nd International Scientific Student Conference on Idealized Design Searching for the Management Ideals: Ethics of Economy and Interpersonal Communication. Uniwersytet Jagielloński. Kraków: 11. czerwca 2014 r.

9.     Opiekun oraz przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukową Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Projektowanie ideału. Między ideologią a etyką. Kraków: 19 grudnia 2013r.

10.  Członek komitetu organizacyjnego: Międzynarodowa konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji – XII spotkanie: Zarządzanie – Szkoła – Komunikacja Społeczna. Zakopane: 24 – 27 września 2012 r.

11.  Członek komitetu organizacyjnego: Międzynarodowa konferencja naukowa Wielokulturowość – Międzykulturowość. Kompetencja Komunikacyjna do Porozumienia w Warunkach Wielokulturowości i Międzykulturowości. Lądek-Zdrój, 21 – 24 maja 2012.

12.  Przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego: Konferencja naukowa Sofizmaty w etyce biznesu. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Kraków 8 czerwca 2011 r.

13.  Członek komitetu organizacyjnego: Międzynarodowa konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji – VII spotkanie. Komunikacja – zarządzanie – edukacja. Komunikacja w grupach – przywództwo w edukacji. Zakopane, 15 – 17 września 2009 r.

14.  Członek komitetu naukowego i organizacyjnego: Panel dyskusyjny Filozofia w Zarządzaniu. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Kraków 16 maja 2008 r.

15.  Członek komitetu organizacyjnego: Międzynarodowa konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji – VI spotkanie. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji – konieczny przewrót w kompetencjach nauczyciela. Lądek-Zdrój, 26-28 maja 2009 r.

16.  Członek komitetu organizacyjnego: Konferencja naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji – komunikacja – zarządzanie – edukacja a kompetencje pracownicze w szkole. Zakopane. 25. – 27. września 2007 r.