Autoreferat

 

W czasie moich studiów miałem okazję zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu filozofii klasycznej, analitycznej i fenomenologii. Uczyłem się m.in. u takich myślicieli, jak Elizabeth Anscombe, Józef M. Bocheński, Rocco Buttiglione, Mieczysław A. Krąpiec, Josef Seifert, Barry Smith, Robert Spaemann, Tadeusz Styczeń i Andrzej Szostek.

Pracę doktorską poświęciłem metaetyce, głównie - problemom metodologicznym związanym z sytuacjonistycznym sposobem uzasadniania norm i ocen działania oraz analizie niektórych bieżących dyskusji w etyce. Dysertacja ukazuje związek zachodzący między metodą odczytania sensu ludzkiego zachowania (czynu) a teorią osoby. Dlatego już w trakcie pisania dysertacji zacząłem zajmować się problematyką tzw. "języka ciała", która do dziś pozostaje w centrum moich naukowych zainteresowań. Nie bez znaczenia dla wyboru tej problematyki było moje wcześniejsze aktorskie wykształcenie i doświadczenie pracy w teatrze pantomimy.

Publikacje stanowiące mój „dorobek” habilitacyjny (w tym – monografia), dotyczą przestrzennych aspektów zjawiska intencjonalności. Te teksty zdają sprawę z teoretycznych i empirycznych badań dotyczących roli, jaką przestrzeń pełni w komunikacji międzyludzkiej (m.in. negocjacje, autoprezentacja, wystąpienia publiczne). Obecnie prowadzę badania dotyczące etycznych warunków racjonalnego podejmowania decyzji.

 

Wyniki badań wykorzystuję do opracowania programów treningowych mających na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji oraz niewerbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach, m.in. w komunikacji międzykulturowej, w negocjacjach, w autoprezentacji, w dydaktyce, w reklamie, w tworzeniu medialnego wizerunku. Korzystam z tych programów w szkoleniach, które okresowo prowadzę dla różnych organizacji w Kraju i za granicą.