Jan Franciszek Jacko CV

 

EDUCATION

 

SCIENTIFIC DEGREES

 

Habilitation (second doctorate in humanistic management sciences). Jagiellonian University. Kraków. Poland.

 

Ph. D. in philosophy (recognition). Jagiellonian University. Kraków. Poland.

 

Ph.D. in philosophy (doctor phil., summa cum laude - very good). International Academy of Philosophy in the Principality Liechtenstein (IAP), Schaan, Liechtenstein. Dissertation title: Situation Ethics. Philosophical Analysis and Critique.

 

M.A. in philosophy (mag. phil., summa cum laude - very good). International Academy of Philosophy in the Principality Liechtenstein (IAP), Schaan, Liechtenstein.

 

B. A. in philosophy. Catholic University of Lublin. Poland: Lublin.

 

ARTISTIC EDUCATION

 

Theatrical School of the Gnoma Theatre (Lublin, Poland)

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

PRESENT INSTITUTIONAL AFFILIATION

 

Since 2001. Adjunct lecturer, Faculty of Management and Communication, Jagiellonian University, Krakow, Poland. Solely responsible for lectures, course syllabi, examinations and final evaluations. Teach three to five lectures per semester, estimate examinations, hold office hours.

 

FORMER INSTITUTIONAL AFFILIATION

 

1997-2000 Assistant professor, International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein. Taught and co-taught one to three lectures or seminars per semester, estimated examinations, held office hours.

 

RESEARCH GRANTS/FELLOWSHIPS

 

2009 – 2012. Director of Research Project (Grant of the Polish Ministry of Science and Higher Education)

2008-2009. Co-participant of Research Project (Grant of Polish Ministry of Science and Higher Education)

2007. Teaching Fellowship. Eindhoven, Fontys University of Applied Sciences. Teaching two lectures: Business Ethics, Body Language.

2006. Research Fellowship. Buffalo. University at Buffalo. Visiting Researcher. Teaching two lectures: Intentionality and Space and Ontology of Space.

2002. Director of Research Project. CRBW, Kraków. Jagiellonian University

2000-2002. Local Faculty Fellowship (LFF) Civic Education Project

1997-2000. Assistant Teaching and Research Fellowship of the International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein. Vaduz, Liechtenstein.

 

HONORS AND AWARDS

 

2011 and 2013. The awards of the Rector of the Jagiellonian University. Kraków. Poland

 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

(In brackets - English translations of the titles)

 

DISSERTATIONS

1.      (1996) Situation Ethics. Philosophical Analysis and Critique. A Dissertation Submitted to the International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, pp. 232.

2.      (1994) Philosophy of Joseph Fletcher in the Light of Its Immediate Philosophical Sources. A Dissertation Submitted to the International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Philosophy, pp. 150.

 

BOOKS (PEER REVIED SCIENCTIFIC MONOGRAPHS)

 

3.      (2012) Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Negotiation Tactics in the Contexts of Proxemics. A Methodological Analysis)

4.      Co-author (2010) Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Vol 1. Kraków: Fundacja Partnerstwa dla Środowiska: 73-90. (Anticipating Conflicts. The Idea and Methods of Social Participation in Landscape Protection and Space Management)

 

PEER REVIEVED BOOK CHAPTERS

 

5.      (2014). Management of Change: Legalist, Antinomian and Situationists Strategies of Morality Management According to Joseph Fletcher. W: red. F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichoblazinski, Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Gondollo: Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit: 38-50.

6.       (2013) Filozofia a kompetencje zarządcze. W: red. T. Oleksyn. Filozofia a zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer business: 92-113. (Philosophy and managerial competencies)

7.      (2013) Naukowe kompetencje w doradztwie zarządczym. W: Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie - kompetencje – kreatywność. Red. V. Korim, R. Uździcki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Adam Marszałek. Forthcoming: pp. 12. (Scientific cometences in managerial counseling)

8.      (2012) Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologiczno-systemowym. In: ed. W. Maliszewski, M. Korczyński, K. Czerwiński. Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 31-52. (Cross cultural communication in some system-phenomenological approaches)

9.      (2012) Wpływ zachowań przestrzennych negocjatora na jego wizerunek w przykładowej sytuacji sprzedaży. Metoda i wyniki badań. In: ed. W. J. Maliszewski, K. Czerwiński, H. Paluch. Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 145-166. (The impact of spatial behavior on the image of negotiators)

10.   (2011) Cisza jako pojęcie analogiczne. Próba analizy ontologiczno – semiotycznej. W: Red. J. Harbanowicz, A. Janiak. Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna, jako przedmiot i metoda badań. Wrocław: Wydawnictwo DSW: 13-20. (The analogous notion of silence. An onto-semiotic approach)

11.   (2011) Paradoks znaczącej ciszy. W: red. A. Kwiatkowska. Przestrzenie kognitywnych poszukiwań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 291 – 304. (The paradox of meaningful silence)

12.   (2010) Ontologia sytuacji komunikacyjnej w empirycznych naukach humanistycznych. In: ed. G. Sawicka.  Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 125-33. (Ontologies of communication situations in empirical human sciences)

13.   (2010) Proksemiczne kompetencje negocjatorów w komunikacji międzykulturowej. In: ed. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 190-206. (Proxemic competences of mediators in cross-cultural communication)

14.   (2010) Przyczynek do ontologii ocen kształcenia. In: ed. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 339-53. (Some remarks concerning ontology of teaching skills)

15.   (2009) Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności. In: ed. M. Nowak- Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski. Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 53-64. (Proxemic tactics of leadership coding)

16.   (2009) Globalizacja a różnice kulturowe. Przyczynek do metodologii badań międzykulturowych. In: ed. P. Borowiec i B. Krauz-Mozer, Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego:  261-79. (Globalization and cultural differences. An approach to a methodology of cross cultural investigations)

17.   (2009) Nauczanie etykiety a jej uzasadnienie. In: ed. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 169-80. (Teaching and justifying cultural norms of behavior)

18.   (2009) Proksemiczne kompetencje negocjatorów w komunikacji międzykulturowej. In: ed.  S. Banaszak, K. Doktór (red.) Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania: 221-35. (Proxemic competencies of negotiators in cross cultural communication.)

19.   (2009) Strategie proksemiczne w negocjacjach. In: ed. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 274-88. (Proxemic strategies in negotiations)

20.   (2008) Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię. In: ed. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 253-64. (Evocative, impressive and persuasive functions of symbols propagating ideologies).

21.   (2008) Ideologie wyrażane przestrzenią. Przykład symboliki wertykalnej. In: ed. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 265-78. (Translation: Spatial symbolic expression of ideologies)

22.   (2008) Koncepcja edukacji w kontekście Platońskiego paradoksu wiedzy. In: ed. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski. Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 164-78. (Translation: The concept of education in the context of Platonic paradox of knowledge)

23.   (2008) Strategie proksemiczne w negocjacjach. In: ed. W. Drzewowski, W. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek. 104-19. (Translation: Proxemic strategies in negotiations)

24.   (2007) Teoretyczne implikacje koncepcji człowieka założonej w proksemice i ich wpływ na proksemiczne strategie komunikowania w sytuacjach edukacji. In: ed. W. Maliszewski. Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy. Toruń: Wyd. A. Marszałek, 126 – 50. (Translation: Some antropological assumptions of Proxemics)

25.   (2007) Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności. In: ed. G. P. Maj. Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom: Wyższa Szk. Handl. w Radomiu: 19-31. (Translation: Types and functions of authorities in the ‘Times of Distrust’)

26.   (2007) Proksemiczne strategie autoprezentacji. In: ed. S. Lachiewicz i M. Matejuk, Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Vol. I. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej: 446-60. (Translation: Proxemic strategies of self-presention)

27.   (2007) Zarządzanie dystansem w edukacji i w biznesie. Antropologiczne założenia proksemiki i ich wpływ na strategie komunikowania. In: ed. W. Maliszewski, Komunikowanie społeczne w edukacji – dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń: Wyd. A. Marszałek: 73- 94. (Managing space in teaching and business situations. Some anthropological assumptions of Proxemics and their implications in strategies of communication)

28.   (2007) Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. In: ed. W. Maliszewski, Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 130-50. (Authority and competences – educational perspective)

29.   (2007) Symboliczne aspekty planowania przestrzeni – wymiar wertykalny. In: ed. P. Kozłowski i P. Legutko-Kotbus. Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Lublin: Wyd. KUL i Lubelskiej Szkoły Biznesu: 183-95. (Symbolic dimensions of spatial planning – a vertical perspective)

30.   (2007) Proksemiczne kompetencje negocjatorów w komunikacji międzykulturowej. In: ed. S. Banaszak, K. Doktór. Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Poznań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu: 221-35. (Proxemic negotiatorscompetences in cross-cultural communication)

31.   (2006) Semiotyczne aspekty politycznej poprawności. In: ed. G. Habrajska, Poprawność polityczna. Rozmowy o komunikacji. Vol. 1, Łask: Oficyna Wyd. LEKSEM: 33-45. (Semiotics of political correctness)

32.   (2006) Języki demokracji: o uzasadnianiu przez konsensus w etyce biznesu i w etyce polityki. In: ed. T. Goban – Klasa, Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego? Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu: 173 – 91. (Languages of democracy: consensual reasoning in business and political ethics)

33.   (2005) Managing the vertical space. In: ed. E. Klima, Religion in the Time of Changes. Łódź: University of Łódz. Department of Space Economy and Spatial Planning: 176-94.

34.   (2005) Semantics of the human body according to Leonardo da Vinci. In: ed. W. Kozłowska, The Human Body - A Universal Sign. Towards Dance Anthropology. Kraków: Jagiellonian University Press: 129 - 37.

35.   (2004) Proxemics, anthropology and the Internet. In: ed. W. Retkiewicz: Formation of Information Society in the Regions of Uniting EuropeŁódź: University of Łódź. Department of Space Economy and Spatial Planning: 84-97.

 

PEER REVIEVED JOURNAL ARTICLES

 

 

 

36.   (2015) Этика и теория рациональности с точки зрения Аристотеля, Тадеуша Котарбиньского, Макса Вебера и Жан-Поль Сартра. Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Filozofia 756 – 757:  s. 169 – 174 (Ethics and Theories of Rational Choice by Aristotle, Tadeusz Kotarbiński, Jean Paul Sartre and Max Weber)

37.   (2013). „Czym jest gra?”. Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu. Homo Ludens1/5 : 92-107. (What are games? Remarks concerning actual ambiguities of the concept of games in the management sciences)

38.    (2013) Fenomenologia negocjacji w zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie 1: 193 – 201. (A phenomenology of negotiations in management. English summary: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171252853)

39.   (2013). O naturze filozoficznego zabobonu według Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Filo-Sofija, 21, 135–150. (On the nature of philosophical superstitions – according to Joseph M. Bocheński). English summary: http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/569)

40.   (2013). Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej, 4, 148–165. (The axiological nimbus: Some remarks on the ethical aspects of personal space. English summary: http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=products&pid=100260&mid=9&mref=342)

41.    (2013). Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka. Podejście semiotyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 155–163. (Philosophy of management as a theory and a practice. A semiotic approach)

1.      (2010) Etyczne konteksty uzasadniania postulatu partycypacji społecznej. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 2: 36-44. (Ethical justifications of the public participation principle)

2.      (2009) Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i Dylematu Więźnia. Zagadnienia Naukoznawstwa 3-4 (181-182): 429-41. (Some ontological solutions of Game Theory on example of Traveller’s Dillema and Prisoner’s Dillema)

3.      (2009) Ontologia myślenia strategicznego. Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier 1/2009: 113-21. (Ontology of strategic reasoning)

4.      (2002) Communicazione e communione. Prospettiva Persona. Trimestrale di cultura etica e politica.  39: 67-70. (Communication and community)

5.      (2002) Love and other options. Some critical remarks concerning the situationistic conception of benevolence. NeoLit OnLine No. 1, Issue 3, The Institute of British and American Culture and Literature. WWW:  http://www.jedrzejko.eu/index.php?k=179&autor=160

6.      (2001) Erystyka jako sztuka unikania nieporozumień. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne 3: 165 – 80. (Translation: Eristics – an art of misunderstanding avoidance)

7.      (1998) Antropologia muta del sorriso della 'Gioconda' di Leonardo da Vinci. Un contributo alla fenomenologia del volto. Prospettiva Persona.Trimestrale di cultura etica e politica.  25/26: 20-25. (The silent anthropology of the smile of the 'Gioconda' of Leonardo da Vinci. A contribution to the phenomenology of the face)

8.      (1997) Koncepcja Teatru Rapsodycznego. Ethos 40: 109 – 22. (The conception of the Rhapsodic Theater)

9.      (1996) "Antygona" Sofoklesa i Mądzika "teatr cieni". Ethos 35-36: 279-81. (Sophocles's "Antigone" and Madzik's "Theater of Shadows")

10.    (1995) Moralny pozytywizm a kryzys instytucji małżeństwa. Ethos 29: 257 – 60. (Moral positivism and the crisis of legal marriage)

11.   (1995) Filozoficzna antropologia a doświadczenie ikony. Ethos 30-1: 334-8. (Philosophical anthropology and the experience of the icon)

12.   (1994) Dlaczego ekologia jest nauką normatywną? Ethos 25/26: 271 – 3. (Why is ecology a normative science?)

 

NON PEER-REVIEWED ARTICLES

 

13.   (2001) Wprowadzenie do erystyki. In: ed. S. Hęciak. Siedleckie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli: 42 – 55. (Translation: Introduction to eristics)

14.   (2002) Mowa ciała. Pracodawca 5(53) May: 16-7. (Body language)

15.   (2002) O swoistym renesansie klasycznej pantomimy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1-2 (70-71):14-20. (Concerning a contemporary renaissance of the Classical Pantomime)

16.   (2002) O koncepcji teatru Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2/70-71: 10-14. (Concerning Karol Wojtyła’s theory of theatre)

17.   (1999) Teatr może być szkołą autentyzmu. Almanach NLP, 3 / 4: 15 - 7, 29. (Theatre can develop authenticity of expression)

18.   (1999) Żyjące ikony. Teatr w kontekście personalizmu Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 58-59: 37 – 41. (Living icons. Theatre as seen in the context of personalism of Karol Wojtyła)

 

ARTICLES IN SCIENTIFIC DICTIONARIES

 

19.   (1999). Christian Personalism. In: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

20.   (1999). Ethical Personalism. In: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22-3.

21.   (1999). Metaphysical Personalism. In: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22.

22.   (1999). Philosophical Personalism. In: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 22.

23.   (1999). Polish School of Ethical Personalism, w: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23-4.

24.   (1999). Relativistic Personalism. In: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

25.   (1999). Theological Personalism. In: Kleines Philosophisches Wörterbuch. IAP Nachrichten, October: 23.

 

CONFERENCE PAPERS

58.   (2014). The Idea of Morality Management. The International Scientific Conference New Trends in Management in the 21st Century. Cross-Atlantic Perspective. Czestochowa University of Technology (Poland), Szent Istvan University (Hungary), Slovak University of Agriculture (Slovakia), Northeastern Illinois University (USA). Częstochowa. ISBN 978-83-63500-77-1

26.    (2007) The Sources of Vertical Symbols in Meta-Cultural Perspectives. 10th International Cognitive Linguistics Conference – General Sessions. Kraków: 105.

27.   (2000) Family Roles. Proceedings of the Conference on Philosophy and Psychiatry ‘Madness, Science and Society.’ Florence; forthcoming; approximate page volume: 12 pages. Abstract: http://www.psychomedia.it/pm-cong/2000/madnessabstr.htm

28.   (2000) Körpersprache in der Familie. Proceedings of the Internationaler Kongress für die Familie. Erich: 534-9. Translation: Body language in the family communication)

29.   (2000) Mowa ciała, a specyficzny renesans klasycznej pantomimy. In ed. S. Hęciak. Proceedings of the IX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Siedlce: 3-10. (Translation: Body language and a renaissance of the Classical Pantomime)

 

TEACHING EXPERIENCE (selected courses taught)

 

JAGIELLONIAN UNIVERSITY, KRAKÓW, POLAND (since 2001-) graduate/undergraduate

 

Courses taught in English

 

Business Ethics. Lecture, 30 hours per semester

Philosophy. Lecture, 30 hours per semester

Body Language. Lecture and seminar, 30 or 60 hours per semester

Intercultural Differences and Cross-Cultural Communication. Lecture, 30 hours per semester

Proxemics - The Role of Space in Communication. Lecture, 30 hours per semester

 

Courses taught in Polish

 

Introduction to Philosophy. Lecture, 30 hours per semester

Methodology of Scientific Research. Lecture and seminar, 15 hours per semester

Body Language. Lecture and seminar, 15 hours per semester

Cultural differences.  Lecture, 30 hours per semester

Business Ethics. Lecture, 30 hours per semester

Semiotics of Business. Lecture, 15 hours per semester

Introduction to Psychology. Lecture, 30 hours per semester

Self-presentation and savoir vivre. Lecture/workshop, 15 hours per semester

International Negotiations. Lecture, 24 hours per semester

 

INTERNATIONAL ACADEMY FOR PHILOSOPHY IN THE PRINCIPALITY LIECHTENSTEIN (1997-2000) graduate/undergraduate

 

Courses taught in English

 

Philosophy of Non-verbal Communication and Expression. Lecture and seminar, 30 hours per semester

Elements of Social Philosophy. Lecture and seminar, 60 hours per semester. Co-teaching with Prof. Rocco Buttiglione

Philosophy of History. Lecture and seminar, 60 hours per semester. Co-teaching with Prof. Rocco Buttiglione

The Philosophical Roots of Europe. Lecture and seminar, 60 hours per semester. Co-teaching with Prof. Rocco Buttiglione.

 

Courses taught in German and English

 

Philosophy of Theatre. Lecture and seminar, 30 hours per semester. Co-teaching with Prof. Rocco Buttiglione.

Philosophy of Science. Seminar, 30 hours per semester. Co-teaching with Prof. Rocco Buttiglione.

 

SOME VISITING LECTURES

 

·       Business Ethics. Visiting lectures at the Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Holland. 2007 November 09-15. 6 hours. Language: English.

·       Body Language. Visiting lectures at the Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Holland. 2007 November 09-15. 6 hours. Language: English.

·       Intentionality and Space. Department of Philosophy, University at Buffalo. October 2006.

·       Ontology of Interpersonal Space. Department of Geography, University at Buffalo. October 2006.

·       Karambolage der Kulturen. The Opening Event of the European Year of Language 2001. BalzersBildungshaus Gutenberg, Principality of Liechtenstein.

·       Eristik. Courses for the International Institute for Interpersonal Communication, Liechtenstein, Schaan, November 2001. Language: German.

·       Listen! Evoking and Maintaining the Attention of Your Listeners. “The International Conference for Teachers” Neues Lernen, Vaduz, Liechtenstein, 21. - 23. November 2001. Language: English.

·       Express it! Understanding and Using Body Language in the Classroom. The International Conference for Teachers. Neues Lernen, Vaduz, Liechtenstein, 21. - 23. November 2001. Language: English

·       Eristics for Teachers: Some Ancient and Recent Methods. The International Conference for Teachers. Neues Lernen, Vaduz, Liechtenstein, 21. - 23. November 2001. Language: English.

·       How to Make Use of Hands in Teaching.  The International Conference for Teachers. Neues Lernen, Vaduz, Liechtenstein, 21. - 23. November 2001. Language: English.

·       Symbolik des Körpers und Rituale als Kommunikationsmittel. Courses for International Institute for Interpersonal Communication, Liechtenstein, Schaan, May 2001. German: Symbolism of the Body and Rituals to Be the Tools of Communication.

 

AREAS OF SPECIALIZATION

 

GENERAL

 

a.      Philosophical anthropology

b.     Philosophy of language (semiotics)

c.      Ethics

d.     Applied logics

e.      Management

 

PARTICULAR

 

a.      Semiotic approaches to non-verbal communication

-        Spatial symbols

-        Proxemics

-        Non-verbal strategies in business and teaching (applied semiotics)

 

b.     Practical logic

-        Reasoning in business and teaching

-        Methodology of dialogue

-        Eristic reasoning

 

c.      Ethics

-        Business ethics

-        Methodology of reasoning in ethics

-        Situation ethics

 

d.     Semiotics of visual arts (theatre, painting)

 

RESEARCH INTERESTS

 

GENERAL

 

a.      Cross-cultural communication

b.     Body language in business and teaching

c.      Semiotics of non-verbal communication

 

PARTICULAR

 

a.      Proxemics

b.     Rational sensitivity

c.      Strategic reasoning

 

KNOWLEDGE OF LANGUAGES (other than Polish)

 

English – excellent reading and speaking knowledge

German – excellent reading and good speaking knowledge

Russian – good reading and fair speaking knowledge

Italian, Latin, French, Ukrainian, Portuguese, Slovak – poor reading knowledge